Mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te pa­im­ta beveik 2 tūkst. mė­gi­nių dėl ko­ro­na­vi­ru­so (56)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus mobilaus patikros punk­tas
Nuo Alytaus mobilaus patikros punk­to veik­los pra­džios iki šiol iš už­si­re­gist­ra­vu­sių­jų karš­tą­ją ko­ro­na­vi­ru­so li­ni­ja 1808 jau pa­im­ta beveik 2 tūkst. mė­gi­nių, dau­giau­sia – iš Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Nuo ko­vo 24-osios Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, vei­kian­čia­me mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te pir­mo­sio­mis die­no­mis kas­dien bū­da­vo pa­ima­ma net po 150 mė­gi­nių dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Vė­liau be­si­ti­rian­čių­jų su­ma­žė­jo. Jų pa­gau­sė­jo ge­gu­žės vi­du­ry­je, kai sa­va­no­riš­kai už­si­re­gist­ra­vę per karš­tą­ją li­ni­ją 1808 ty­rė­si vais­ti­nin­kai, pre­ky­bi­nin­kai ir pe­da­go­gai. Nuo mo­bi­laus pa­tik­ros punk­to dar­bo pra­džios iki šiol iš per mi­nė­tą li­ni­ją už­si­re­gist­ra­vu­sių­jų jau pa­im­ta beveik 2 tūkst. mė­gi­nių. Nuo ba­lan­džio 7-osios Aly­tu­je vei­kian­ti karš­čia­vi­mo kli­ni­ka su­lau­kė tik 22 pa­cien­tų.

Da­bar dau­giau­sia ti­ria­si tri­jų ka­te­go­ri­jų as­me­nys

Nuo ko­vo pa­bai­gos vei­kian­tis Aly­taus mo­bi­lus pa­tik­ros punk­tas dėl ko­ro­na­vi­ru­so ap­tar­nau­ja Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jus. Nors maž­daug po mė­ne­sio patikros vietos pra­dė­jo veik­ti Laz­di­juo­se ir Drus­ki­nin­kuo­se, ta­čiau jų gy­ven­to­jai at­vyks­ta tir­tis ir į Aly­taus punk­tą.

Nuo šio punk­to veik­los pra­džios iki šiol iš už­si­re­gist­ra­vu­sių­jų karš­tą­ją ko­ro­na­vi­ru­so li­ni­ja 1808 jau pa­im­ta beveik 2 tūkst. mė­gi­nių, dau­giau­sia – iš Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Pir­mo­sio­mis punk­to dar­bo die­no­mis ja­me dir­bo po tris me­di­kų pa­mai­nas, bū­da­vo die­nų, kai pa­ima­ma po 150 mė­gi­nių ir ve­ža­ma tir­ti į res­pub­li­ki­nes la­bo­ra­to­ri­jas.

Ge­gu­žės vi­du­ry­je maž­daug sa­vai­tę, kai kas­dien ty­rė­si maž­daug po 100 as­me­nų, dau­gu­ma – vais­ti­nin­kai, pre­ky­bi­nin­kai ir pe­da­go­gai, me­di­kai punk­te dar­ba­vo­si dviem pa­mai­no­mis.

Nuo maž­daug ge­gu­žės 20-osios per die­ną bu­vo pa­ima­ma apie 50 mė­gi­nių ir punk­te už­te­ko dir­bo vie­nai me­di­kų pa­mai­nai.

O nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­gos be­si­ti­rian­čių­jų ėmė ma­žė­ti, – maždaug iki 30 kas­dien.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, da­bar dau­giau­sia ti­ria­si ūmios kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jos po­žy­mių pa­ju­tu­sie­ji, sta­cio­na­riai gy­dy­tis tu­rin­tie­ji ir iš už­sie­nio grį­žu­sie­ji as­me­nys, taip pat už­si­re­gist­ra­vę 1808. Grį­žu­siems iš už­sie­nio yra at­si­ra­du­si prie­vo­lė per 48 va­lan­das dėl ko­ro­na­vi­ru­so iš­si­tir­ti pa­tik­ros punk­tuo­se.

Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jams CO­VID-19 jau ne­nu­sta­to­ma dau­giau kaip trys sa­vai­tės. Iš 28 šiuo vi­ru­su už­si­krė­tu­sių­jų Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų vie­nas gar­baus am­žiaus gy­ven­to­jas mi­rė, ki­ti lai­ko­mi pa­svei­ku­siais.

Aly­taus ra­jo­ne pa­svei­ko vi­si 7 ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tę as­me­nys.

Jau­čia­mas par­si­ve­ži­mo po­rei­kis

Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne vis dar iš­lie­ka dvie­jų sa­vai­čių ka­ran­ti­na­vi­mo­si vie­tų po­rei­kis žmo­nėms, ku­rie dėl tu­ri­mo ma­žo gy­ve­na­mo­jo plo­to ar būs­tuo­se gy­ve­nan­čio di­de­lio šei­mos na­rių skai­čiaus ne­tu­ri ga­li­my­bės mi­nė­tą ter­mi­ną izo­liuo­tis na­muo­se.

Nuo ka­ran­ti­no ša­ly­je pra­džios, ko­vo vi­du­rio, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės nu­ma­ty­to­se ka­ran­ti­na­vi­mo­si vie­to­se – vieš­bu­ty­je sta­dio­ne ir „Dzū­ki­jos“ vieš­bu­ty­je izo­lia­vo­si per 70 iš už­sie­nio grį­žu­sių mies­to gy­ven­to­jų. Pir­ma­ja­me vieš­bu­ty­je – per 50, ant­ra­ja­me – 20.

Šiuo me­tu sta­dio­no vieš­bu­ty­je ka­ran­ti­nuo­ja­si 7, „Dzū­ki­jos“ vieš­bu­ty­je – 2 aly­tiš­kiai.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nu­ma­ty­ta izo­lia­vi­mo­si vie­ta – „Dzū­ki­jos dva­ras“ Ra­džiū­nų kai­me pa­si­nau­do­jo dau­giau kaip 20 gy­ven­to­jų. Da­bar čia gy­ve­na 3 as­me­nys.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos, lai­ki­nai vyk­dan­čios sky­riaus ve­dė­jo funk­ci­jas Ro­ber­tos Sa­muo­ly­tės-Ki­sie­lie­nės tei­gi­mu, maž­daug nuo ge­gu­žės vi­du­rio jau­čia­mas iš už­sie­nio grį­žu­sių aly­tiš­kių par­si­ve­ži­mo po­rei­kis ar­ba sa­vi­val­dy­bės tei­kia­ma trans­por­to pa­slau­ga mies­to gy­ven­to­jams. O to­kios pa­slau­gos po­rei­kis at­si­ra­do at­nau­ji­nus kai ku­riuos lėk­tu­vų skry­džius.

Dau­giau­sia aly­tiš­kių par­si­ve­ža­ma iš Vil­niaus oro uos­to ir Klai­pė­dos, į ku­rią par­plau­kia­ma kel­tais.

Karš­čia­vi­mo kli­ni­ka su­lau­kia ma­žai pa­cien­tų

Nuo ba­lan­džio 7-osios pri­va­čio­je me­di­ci­nos įstai­go­je – Aly­taus Me­dea kli­ni­ko­je Nau­jo­je gat­vė­je vei­kian­ti karš­čia­vi­mo kli­ni­ka iki šiol su­lau­kė tik 22 pa­cien­tų iš Aly­taus mies­to ir ra­jo­no bei Va­rė­nos ra­jo­no.

Di­džiau­sias pa­cien­tų skai­čius per die­ną bu­vo 3. Čia jie ti­ria­mi ir dėl ko­ro­na­vi­ru­so, nė vie­nam iš be­si­krei­pu­sių­jų į karš­čia­vi­mo kli­ni­ką šis vi­ru­sas ne­nu­sta­ty­tas.

Į karš­čia­vi­mo kli­ni­ką ga­li kreip­tis as­me­nys nuo 18 iki 60 me­tų, tu­rin­tie­ji elek­tro­ni­niu bū­du iš­ra­šy­tą šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mą. Ki­tiems as­me­nims, ku­riems pa­ki­lo tem­pe­ra­tū­ra, ten­ka tie­sio­giai telefonu kreip­tis į šei­mos gy­dy­to­ją.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai