Nr. 61 (13437)

2020-05-29

„Alytaus naujienų“ numeryje 61 (13437) skaitykite:

  • Žinios iš Alytaus miesto savivaldybės
  • Pra­de­da veik­ti nau­jos at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lės. Bū­ki­me tvar­kin­gi!
  • „Von­go eže­ro” au­to­rė Ja­na Vag­ner: „Aš ne­pra­na­ša­vau pan­de­mi­jos!”
  • Lai­kas pla­nuo­ti va­sa­ros ke­lio­nes – Aly­taus ra­jo­ne ga­li­ma ras­ti net lai­mės!
  • At­lik­ti pir­mie­ji mau­dyk­lų van­dens ir smė­lio ty­ri­mai
  • Vi­soms bib­lio­te­kos pa­slau­goms – ža­lia švie­sa
  • But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos edu­ka­ci­nė­se erd­vė­se pra­žy­do šyp­se­na
  • Akimirkos jausenos
Nuo ko­vo 24-osios Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, vei­kian­čia­me mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te pir­mo­sio­mis die­no­mis kas­dien...
Šiandien, savo gimtadienio išvakarėse, priėmiau man asmeniškai svarbų ir jautrų sprendimą trauktis iš Lietuvos socialdemokratų partijos narių. Lygiai 17 val. nuspaudžiau prašymo nutraukti narystę...
Bir­že­lio 13 die­ną, šeš­ta­die­nį, Aly­tus šie­met švęs mies­to gim­ta­die­nį, ko­kio ne­bū­ta – li­kus pus­tre­čios sa­vai­tės pa­aiš­kė­jo, kad ka­ran­ti­no švel­ni­ni­mai vis dėl­to leis...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.