Me­ro pa­ža­das – klai­da bus iš­tai­sy­ta, as­fal­tuo­tą gat­vę tu­rės vi­si na­mai (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Pievų gatvės gyventoja Adelė Bunevičienė: „Kai iš ap­si­lan­kiu­sių sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų ir dar­bi­nin­kų su­ži­no­jau, kad gat­vė­je as­fal­tas bus pa­klo­tas tik iki pu­sės mū­sų na­mo, kaip aiš­ki­no, toks pro­jek­tas, iš pra­džių tuo ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti.“
Pievų gatvės gyventoja Adelė Bunevičienė: „Kai iš ap­si­lan­kiu­sių sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų ir dar­bi­nin­kų su­ži­no­jau, kad gat­vė­je as­fal­tas bus pa­klo­tas tik iki pu­sės mū­sų na­mo, kaip aiš­ki­no, toks pro­jek­tas, iš pra­džių tuo ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti.“
Aly­taus ra­jo­ne, Pu­nios se­niū­ni­jo­je, Pu­nios kai­me esan­ti Pie­vų gat­vė ruoš­ti as­fal­ta­vi­mui pra­dė­ta lie­pos pra­džio­je. Gy­ven­to­jai ap­si­džiau­gė, kad pa­ga­liau ir jiems ne­be­rei­kės ken­tė­ti žvyr­ke­liu pra­va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių su­ke­lia­mų dul­kių. Ta­čiau vie­no Pie­vų gat­vės dvi­bu­čio na­mo gy­ven­to­ja Ade­lė Bu­ne­vi­čie­nė vi­siš­kai ne­se­niai su­pra­to, jog as­fal­tas bus nu­ties­tas tik gat­vė­je iki na­mo vi­du­rio. Jos bu­tas dvi­bu­ty­je lie­ka prie ne­as­fal­tuo­tos gat­vės. Mo­te­ris su to­kia bė­da krei­pė­si į se­niū­ni­ją. Šios sa­vai­tės pra­džio­je ren­gia­mo­je as­fal­tuo­ti gat­vė­je ap­si­lan­kęs ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė įsi­ti­ki­no, kad Pie­vų gat­vė­je rei­kia pa­di­din­ti as­fal­tuo­ja­mą plo­tą.

„Ne­si­ti­kė­jau, kad taip bus pa­da­ry­ta“

Pu­nios kai­mo da­ly­je, link But­ri­mo­nių esan­čio­je gy­ven­vie­tė­je yra dvi pa­grin­di­nės gat­vės – Kas­pa­riš­kių ir Pie­vų. Pir­mo­ji bu­vo iš­as­fal­tuo­ta maž­daug prieš ket­ve­rius me­tus. Ant­ro­ji as­fal­to su­lau­kė da­bar ir ji as­fal­tuo­ja­ma tik prie in­di­vi­du­a­lių ir vie­no ke­tur­bu­čio bei tri­jų dvi­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų. Ki­ta Pie­vų gat­vės da­lis – nu­si­drie­ku­si per lau­kus, tad jo­je pa­lie­ka­mas žvyr­ke­lis.

Pa­grin­das as­fal­tui Pie­vų gat­vė­je pra­dė­tas ruoš­ti lie­pos pra­džio­je. Vie­na­me dvi­bu­ty­je, ku­ris yra pas­ku­ti­nis nuo ke­lio į But­ri­mo­nis, nuo pat na­mo pa­sta­ty­mo – pus­šim­tį me­tų gy­ve­nan­ti A.Bu­ne­vi­čie­nė pra­dė­ta ruoš­ti as­fal­ta­vi­mui gat­ve ap­si­džiau­gė, kaip ir ki­ti šios gat­vės gy­ven­to­jai.

„Kas ne­no­rės gy­ven­ti as­fal­tuo­to­je gat­vė­je, tiek daug me­tų mes jos ne­tu­rė­jo­me. Gal­vo­jau, kad jau to ir ne­su­lauk­siu. Bet, kai iš ap­si­lan­kiu­sių sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų ir dar­bi­nin­kų su­ži­no­jau, kad gat­vė­je as­fal­tas bus pa­klo­tas tik iki pu­sės mū­sų na­mo, kaip aiš­ki­no, toks pro­jek­tas, iš pra­džių tuo ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti. Da­bar jau ma­tau, kad pa­grin­das as­fal­tui pa­da­ry­tas iki pu­sės na­mo, ma­no bu­tas lie­ka prie ne­as­fal­tuo­tos gat­vės, trūks­ta ko­kių de­šim­ties met­rų. Ne­si­ti­kė­jau, kad taip bus pa­da­ry­ta“, – pa­sa­ko­jo pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je ap­lan­ky­ta A.Bu­ne­vi­čie­nė.

Pie­vų gat­vės da­ly­je ties dvi­bu­čiu, ku­ria­me gy­ve­na ši mo­te­ris, aki­vaiz­džiai ma­tė­si, kad pa­grin­das as­fal­tui ne­bu­vo pa­ruoš­tas. Tad ti­kė­ti­na, jog klo­ti jo ir ne­si­ren­gia­ma. Va­di­na­si, pu­sė šio dvi­bu­čio lie­ka prie ne­as­fal­tuo­tos gat­vės. Ki­taip ne­pa­va­din­si, kaip kaž­koks nesu­si­pra­ti­mas.

A.Bu­ne­vi­čie­nė su to­kia bė­da krei­pė­si į se­niū­ni­ją. „Jei da­bar ne­bus įsi­klau­sy­ta, at­li­kus dar­bus, ka­žin, ar jau tik­rai be­su­lauk­siu as­fal­to“, – guo­dė­si Pu­nios kai­mo gy­ven­to­ja.

 

Ver­ti­na­ma kaip pro­jek­tuo­to­jų klai­da

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė G.Jo­ciuns­kai­tė sa­kė, kad jai jau yra ži­no­ma pro­ble­ma ren­gia­mo­je as­fal­tuo­ti Pu­nios kai­mo Pie­vų gat­vė­je: „Su me­ru pla­nuo­ja­me ar­ti­miau­siu me­tu nu­vyk­ti į vie­tą ir pri­im­ti ga­lu­ti­nius spren­di­mus.“

Ir iš tie­sų ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas kar­tu su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­re ne­tru­kus ap­si­lan­kė Pie­vų gat­vė­je, su­si­ti­ko su A.Bu­ne­vi­čie­ne. „Klai­da bus iš­tai­sy­ta, pri­dė­si­me 40 kvad­ra­ti­nių met­rų as­fal­to ir as­fal­tuo­tą gat­vę tu­rės vi­si na­mai“, – po ap­si­lan­ky­mo mi­nė­to­je Pu­nios kai­mo gat­vė­je tvir­ti­no ra­jo­no me­ras.

G.Jo­ciuns­kai­tės tei­gi­mu, tai yra gat­vės as­fal­ta­vi­mo dar­bų pro­jek­tuo­to­jų klai­da, bu­vo nu­ma­ty­tas per ma­žas as­fal­tuo­ja­mos gat­vės il­gis.

Iki rug­pjū­čio vi­du­rio tu­ri bū­ti baig­ti Pie­vų gat­vės as­fal­ta­vi­mo dar­bai. Iš vi­so jo­je as­fal­tu pa­den­gia­ma apie 300 met­rų ir tai ra­jo­no biu­dže­tui kai­nuos dau­giau kaip 50 tūkst. eu­rų. Dar­bus at­lie­ka sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si Aly­taus ben­dro­vė „Gil­me­ra“, už­si­i­man­ti sta­ty­bo­mis, ke­lių tie­si­mu ir re­mon­tu.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Turbut nevisi žino ir supranta kad projektuotojai projektus rengia pagal savivaldybes užduotis. Taip kad kaip užsake taip ir suprojektavo…. Valdininkai nekvailinkite ir neklaidinkite žmonių !!!

  Komentaras

  Tas pats ir Punios Alytaus gatvėje. Asfaltas baigiasi, o žmonės, tolėliau gyvenantys šioje gatvėje vargsta prie žvyrkelio. Taip rajono meras, dėl kelių metrų asfalto, dėl projektuotojų klaidų ir praranda potencialius savo rinkėjus...

  Komentaras

  Ar nepastebėjote ,kad projektuotojai naudodami šiuolaikines IT priemones pridaro daugiau klaidų , nei jų buvo padaroma naudojant pieštuką . Gal atsakomybė už klaidas buvo kitokia?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.