Nr. 88 (13611)

2021-08-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 88 (13611) skaitykite:

 • Jau­ni­mo par­ką at­nau­jin­ti ža­da­ma be kel­mų, krep­ši­nio aikš­te­lė at­si­ras jau šie­met, o ava­ri­nės būk­lės til­tui sa­vo ei­lės dar reiks pa­lauk­ti
 • Šva­ri Bal­ti­jos jū­ra. Mi­si­ja (ne)įma­no­ma? At­sa­ky­mas – upė­se.
 • Sei­mo opo­zi­ci­jos at­sto­vai Vy­riau­sy­bės pla­nus plės­ti Ga­li­my­bių pa­so tai­ky­mą ver­ti­na skep­tiš­kai
 • Jau­nuo­ly­nai ga­li virs­ti pel­nin­gais miš­kais
 • Įver­ti­ni­mas – už Aly­taus ra­jo­ne su­reng­tą vai­kų glo­bos ak­ci­ją
 • Aly­tiš­kis Gy­tis Svin­kū­nas apie elek­tros per­da­vi­mą be lai­dų: ar toks sce­na­ri­jus įma­no­mas?
 • Kaip aly­tiš­kių gru­pės „Vel­vet” al­bu­mą „Jau­na­ty” pa­si­ti­ko Vil­nius ir Kau­nas?
 • Lin­kė­jo sėk­min­gų po­tė­pių ir įkvė­pi­mo
 • Jau­ną­jį lat­vių ro­ką Bun­do­riuo­se pri­sta­tys gi­ta­ra gro­jan­ti vo­ka­lis­tė Eli­za Dai­ne ir jos vai­ki­nai
 • Ty­ri­mas: al­ko­ho­lį gau­siai var­to­jan­čių­jų skai­čius ne­si­kei­čia penk­tus me­tus, pa­dau­gė­jo mo­te­rų
 • Treč­da­lis mi­li­jo­no su­sir­go ir pa­svei­ko. Kas gins jų min­ties ir są­ži­nės lais­vę?
 • Cir­ko ak­ro­ba­tė Ga­bi­ja Glie­bu­tė: „Cir­kas man yra du da­ly­kai: po­mė­gis ir my­li­mas dar­bas”
Aly­taus ra­jo­ne, Pu­nios se­niū­ni­jo­je, Pu­nios kai­me esan­ti Pie­vų gat­vė ruoš­ti as­fal­ta­vi­mui pra­dė­ta lie­pos pra­džio­je. Gy­ven­to­jai ap­si­džiau­gė, kad pa­ga­liau ir jiems...
Daž­niau­siai ma­to­me jų dar­bus, bet ne juos pa­čius. Prie puo­de­lio ka­vos su Gus­te Be­ran­ky­te kal­bė­jo­mės apie tą, ku­ris sle­pia­si už ob­jek­ty­vo, – fo­to­gra­fą. Šyp­so­da­ma­si Gus­tė...
Rug­pjū­čio 2-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 43 Aly­taus mies­to ir 9 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Dau­gu­mai jų nu­sta­ty­tas vi­ru­sas su at­mai­nai del­ta...
Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti ne­le­ga­lūs mig­ran­tai pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je ant tvo­ros pa­ka­bi­no pla­ka­tus, ku­riuo­se...
Tei­sin­gu­mo mi­nist­rė Eve­li­na Dob­ro­vols­ka ma­no, kad Lie­tu­vo­je sie­kiant su­val­dy­ti ne­le­ga­lių mig­ran­tų srau­tus, prieš svars­tant, ar de­rė­tų ša­ly­je įves­ti ne­pa­pras­tą­ją...
Nitratai ir nitritai – toksiški azoto junginiai, kurių neįmanoma pašalinti vandenį virinant, o filtruojant tai padaryti itin sudėtinga: tam reikia specialių sistemų. Paprastai nitratų ir nitritų...
Tikriausiai daugelis pritars, kad vadovaujančias pareigas užimančio darbuotojo atleidimas iš darbo ir naujo specialisto paieškos nėra taip lengvai priimamas sprendimas. Kartais jį priimti svarstoma ne...
Kiekviena skola turi būti grąžinta, tačiau kartais pasitaiko nesąžiningų skolininkų, kurie vengia grąžinti skolą. Su tokiais skolininkais ne visada pavyksta susitarti geranoriškai ir tenka kreiptis...
Iki rug­pjū­čio pa­bai­gos pri­ima­mos miš­ki­nin­kų pa­raiš­kos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų...
Norite, kad transporto priemonė visada važiuotų kokybiškai, veiktų tada, kai reikia ir tuo pačiu gedimai būtų reti? Tokiu atveju svarbu įsigyti geros kokybės akumuliatorius, kurie dažnai vadinami...
Norėdami gerai jaustis ir tinkamai pasirūpinti savo sveikata, turite skirti visą dėmesį kasdienei higienai.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.