Bu­vu­sį sau­gu­mie­čių pa­sta­tą įsi­gi­jo „Ve­lau­ra”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Rugpjūtis 22
nuotrauka
Pirkimo-pardavimo sutartis su buvusio saugumiečių pastato pirkėju pasirašyta šio mėnesio pradžioje, sumokėta ir visa pinigų suma už įsigytą pastatą. Rugpjūčio viduryje jis jau oficialiai užregistruotas kaip nekilnojamuoju turtu užsiimančios Alytaus bendrovės „Velaura“ nuosavybė. Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­taus mies­to cen­tre, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 12, bu­vu­sio sau­gu­mie­čių pa­sta­to ap­lin­ka šian­dien jau su­tvar­ky­ta: kie­me ne­be­si­ma­to pri­žė­lu­sių žo­lių, iš jo iš­šluo­tos šiukš­lės. Aki­vaiz­du, kad pa­sta­tas tu­ri nau­ją sa­vi­nin­ką. Iš vals­ty­bės įmo­nės Tur­to ban­ko mi­nė­tą ob­jek­tą šį mė­ne­sį įsi­gi­jo ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­ti Aly­taus ben­dro­vė „Ve­lau­ra“, ku­rios at­sto­vai kon­kre­čių pla­nų ja­me dar ne­at­sklei­džia.

Par­duo­ta už 407 tūkst. eu­rų

Vals­ty­bės įmo­nė Tur­to ban­kas dvie­jų aukš­tų su pa­lė­pe – 548 kv. met­rų dy­džio bu­vu­sį sau­gu­mie­čių pa­sta­tą S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 12 kar­tu su maž­daug 11 arų že­mės skly­pu vie­šo auk­cio­no me­tu par­da­vi­nė­jo lie­pos mė­ne­sį.

Ben­dra pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na bu­vo 166,5 tūkst. eu­rų: pa­sta­tas įver­tin­tas 145,6 tūkst. eu­rų, skly­pas – apie 20 tūkst. eu­rų.

Auk­cio­ne var­žė­si še­ši da­ly­viai, ob­jek­tą pa­vy­ko par­duo­ti už 407 tūkst. eu­rų. Aly­taus mies­to cen­tre esan­čiam pa­sta­tui bu­vo sėk­min­gas Tur­to ban­ko pir­mą­kart su­reng­tas auk­cio­nas, – jis bu­vo par­duo­tas už žen­kliai di­des­nę nei pra­di­nę kai­ną.

Pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tis su pir­kė­ju pa­si­ra­šy­ta šio mė­ne­sio pra­džio­je, su­mo­kė­ta ir vi­sa pi­ni­gų su­ma už įsi­gy­tą pa­sta­tą. Rug­pjū­čio vi­du­ry­je jis jau ofi­cia­liai už­re­gist­ruo­tas kaip ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čios Aly­taus ben­dro­vės „Ve­lau­ra“ nuo­sa­vy­bė.

Kaip sa­kė Tur­to ban­ko Ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas To­mas Bag­do­nas, gau­tos lė­šos už par­duo­tą pa­sta­tą bus skir­tos va­di­na­ma­jai at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mai, kai vals­ty­bė gau­tus pi­ni­gus už par­duo­tus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tus ski­ria nau­jiems pa­sta­tams sta­ty­ti: „Kon­kre­čiai šiuo at­ve­ju bus fi­nan­suo­ja­mos Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to pa­sta­to sta­ty­bos Vil­niaus Pi­lai­tė­je.“

Di­rek­to­rė ne­no­rė­jo at­skleis­ti pla­nų

Ben­dro­vės „Velaura“ di­rek­to­rė Ju­li­ja Griš­ko­nie­nė sa­kė ne­no­rin­ti at­skleis­ti pla­nų, ko­kia veik­la bus plė­to­ja­ma įsi­gy­ta­me pa­sta­te: „Kol kas ne­ga­liu nie­ko sa­ky­ti.“

Iki šiol bu­vu­sio sau­gu­mie­čių pa­sta­to te­ri­to­ri­ja bu­vo ap­leis­ta: kie­mas pri­žė­lęs žo­lių, pri­šiukš­lin­tas. At­si­ra­dus nau­jiems sa­vi­nin­kams ši te­ri­to­ri­ja jau su­tvar­ky­ta.

Su nau­jais mies­to cen­tre įsi­gy­to pa­sta­to sa­vi­nin­kais su­si­ti­kęs me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis taip pat do­mė­jo­si bū­si­ma veik­la šia­me pa­sta­te. „Ma­ne tik­rai do­mi­na, ko­kia veik­la bus vyk­do­ma mies­to cen­tre. Sa­vi­nin­kai sa­kė, kad ja­me ga­li at­si­ras­ti res­to­ra­nė­lis ar res­to­ra­nė­lis su mi­ni vieš­bu­čiu“, – tvir­ti­no mies­to va­do­vas.

„Aly­taus nau­jie­nų“ ži­nio­mis, pa­sta­te ga­li at­si­ras­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­tal­pos, ku­rios bū­tų siū­lo­mos nuo­mai.

Ben­dro­vė „Ve­lau­ra“ mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai yra ži­no­ma, kaip per­nai pa­va­sa­rį iš pir­mo kar­to elek­tro­ni­nio auk­cio­no me­tu nu­pir­ku­si bu­vu­sio lop­še­lio-dar­že­lio „Žio­ge­lis“ Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne pa­sta­tą be­veik su vie­nu hek­ta­ru že­mės.

Sa­vi­val­dy­bei pa­sta­tas ne­bu­vo per­duo­tas

Pa­sta­te S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 12, esan­čia­me Aly­taus mies­to so­do kai­my­nys­tė­je, pa­sta­ty­ta­me XX am­žiaus pra­džio­je, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to Aly­taus apy­gar­dos sky­rius įsi­kū­rė at­kū­rus ša­lies ne­pri­klau­so­my­bę – 1991-ai­siais.

Šiuo ka­pi­ta­liai ne­tvar­ky­tu pa­sta­tu sau­gu­mie­čiai nau­do­jo­si sep­ty­nio­li­ka me­tų.

Sta­ti­nys baig­tas re­konst­ruo­ti prieš aš­tuo­ne­rius me­tus. Re­konst­ruk­ci­jos me­tu at­si­ra­do nau­jas prie­sta­tas ir tre­čias aukš­tas – pa­lė­pė.

Tam Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mo­je bu­vo nu­ma­ty­ta 2 mln. 700 tūkst. li­tų.

Ta­čiau at­nau­jin­ta­me pa­sta­te sau­gu­mie­čiai dir­bo ne­il­gai – dėl Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to veik­los op­ti­mi­za­vi­mo ne­be­li­ko Aly­taus apy­gar­dos sky­riaus.

Be­veik prieš tre­jus me­tus pa­sta­tas su jam pri­klau­san­čiu že­mės skly­pu bu­vo per­duo­tas Tur­to ban­kui.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja per­nykš­tį pa­va­sa­rį krei­pė­si į Tur­to ban­ką pra­šy­da­ma bu­vu­sį sau­gu­mie­čių pa­sta­tą per­duo­ti jos po­rei­kiams.

Jį pla­nuo­ta pa­nau­do­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, pa­vyz­džiui, į jį iš Aly­taus po­li­kli­ni­kos per­kel­ti So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių. Šis dau­giau kaip 400 kv. met­rų dy­džio pa­tal­po­mis nau­do­ja­si pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, ku­riai ir pri­klau­so po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas.

Ta­čiau Tur­to ban­kas sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mo ne­ten­ki­no, nes pa­sta­tas jau bu­vo įtrauk­tas į par­duo­da­mų ob­jek­tų są­ra­šą.

Mies­to me­ro N.Ce­siu­lio tei­gi­mu, da­bar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją ir Tur­to ban­ką, kad sa­vi­val­dy­bei bū­tų per­duo­tos at­si­lais­vi­nu­sios Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos val­dy­tos pa­tal­pos S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je. Šių pa­tal­pų dy­dis – dau­giau kaip 500 kv. met­rų.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.