Nr. 92 (13468)

2020-08-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 92 (13468) skaitykite:

 • Žoli­nė: mal­dos, pra­mo­gos ir pa­dė­kos
 • „Slap­ta is­to­ri­ja” at­si­sky­rė­lę ame­ri­kie­tę ra­šy­to­ją Don­ną Tartt pa­sau­li­ne sen­sa­ci­ja pa­ver­tė vos per sa­vai­tę
 • Pa­dė­ki­me iš­si­pil­dy­ti ta­len­tin­gų vai­kų sva­jo­nei
 • Vai­kai ir jau­ni­mas va­sa­ros spor­to sto­vyk­lo­se
 • Didžiausia svajonė tremtyje – stiklinė pieno ir dvi riekutės duonos
 • Įgy­ven­din­da­mas tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą Aly­taus mies­to
 • te­at­ras sie­kia to­bu­lė­ti, kur­ti ir plė­to­ti kul­tū­ri­nį tu­riz­mą
 • Sim­nas baž­ny­čios ju­bi­lie­jų ir Ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės var­dą mi­nės su vals­ty­bi­niu or­kest­ru, „Te­no­ria­da”, Sau­liu­mi Prū­sai­čiu
 • Vai­ko tei­sių gy­nė­jai kvie­čia tė­vus ne­pra­ras­ti bud­ru­mo
 • Profesorė Au­re­li­ja Žvir­blie­nė: jei ne­pa­skie­py­tas
 • vai­kas su­sirgs, kaip tė­vams gy­ven­ti su tuo jaus­mu
„Oi, kaip mie­la!“ – to­kiais žo­džiais reiš­kia­mos emo­ci­jos ap­si­lan­kius pas ar­klių, da­nie­lių ir muf­lo­nų, paukš­čių au­gin­to­jus Aly­taus ra­jo­ne. Šios so­dy­bos nė­ra įtrauk­tos į...
Jau šeštus metus iš eilės naujienų portalas „Delfi“ startuoja su projektu Lietuvos įtakingiausieji. Šis unikalus tyrimas padeda suprasti, kokios asmenybės – politikai, verslininkai, ekonomistai,...
Alytaus rajono mokiniai vasaros atostogas kviečiami baigti įdomiai ir kūrybingai. Rugpjūčio 24–27 dienomis Nemunaityje vyks stovykla „Jaunasis kūrėjas“. Jos organizatoriai – Alytaus r. meno ir sporto...
Aly­tiš­kis Li­nas Jakš­to­nis yra ga­vęs in­di­vi­du­a­lią li­te­ra­tū­ri­nę Kul­tū­ros ta­ry­bos sti­pen­di­ją pje­sei „Ri­mo ke­lio­nė: šia­pus ir ana­pus tik­ro­vės“ su­kur­ti, o jos pa­grin­das...
Rugsėjo 4-6 dienomis Mardasavo kaime, Varėnos rajone, pirmąkart rengiamas festivalis „Čiulba ulba“ pakvies naujai pažvelgti į senąsias Dainavos krašto tradicijas bei džiaugtis moderniomis dzūkiškos...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.