Sa­vait­ga­lio pa­žin­tis su nuo­sta­biais gy­vū­nais: pa­sa­kų žą­sys, Vy­tau­to Di­džio­jo ar­kliai, da­nie­liai ir muf­lo­nai

Romas Petravičius augina per 200 paukščių ir lamą.
Romas Petravičius augina per 200 paukščių ir lamą.
„Oi, kaip mie­la!“ – to­kiais žo­džiais reiš­kia­mos emo­ci­jos ap­si­lan­kius pas ar­klių, da­nie­lių ir muf­lo­nų, paukš­čių au­gin­to­jus Aly­taus ra­jo­ne. Šios so­dy­bos nė­ra įtrauk­tos į lan­ky­ti­nų, tu­riz­mo že­mė­la­piuo­se pa­žy­mė­tų ob­jek­tų są­ra­šus, tad lan­ky­ma­sis jo­se vi­siš­kai skir­sis nuo pa­si­vaikš­čio­ji­mo iš­puo­se­lė­tuo­se zo­o­lo­gi­jos so­duo­se ar par­kuo­se. No­rė­da­mi su­si­tik­si su na­mi­niais gy­vū­nais, tu­rė­si­te pa­ė­jė­ti pie­va, iš vie­no ap­tva­ro į ki­tą, ir... žiū­rė­ti sau po ko­jo­mis. Ta­čiau bu­vi­mas tarp gy­vū­nų, ga­li­my­bė juos pa­kal­bin­ti ir pa­glos­ty­ti ypač pra­džiu­gins vai­kus, ne ma­žiau ge­rų emo­ci­jų ga­li su­teik­ti ir su­au­gu­siems. „Skel­bi­mų nė­ra, ta­čiau ap­si­lan­ky­ti ir pa­ma­ty­ti ga­li­ma“, – taip kal­ba gy­vū­nus au­gi­nan­tys ir smal­suo­lius pri­iman­tys Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kai.

Pa­sa­kų žą­sys skir­tos ne mais­tui

„Ma­no žą­sys ne skar­va­di­nės – ne ke­pi­mui“, – pa­aiš­ki­na Pu­nios se­niū­ni­jos Rau­bo­nių kai­me gy­ve­nan­tis ir de­ko­ra­ty­vi­nius paukš­čius au­gi­nan­tis Ro­mas Pet­ra­vi­čius.

So­dy­bos kie­me pa­si­tin­ka drau­giš­kas šuo, o už­tva­re iš­tie­su­sios il­gus kak­lus gar­siu ga­ge­ni­mu svei­ki­na­si žą­sys. Jų čia tiek, kad su­skai­čiuo­ti sun­ku ir pa­čiam šei­mi­nin­kui. „Gal apie pus­an­tro šim­to žą­sų, dar ka­la­ku­tų, viš­tų, an­čių, po­ra nau­jo­kių juo­dų­jų gul­bių. Iš vi­so bus dau­giau kaip 200 paukš­čių“, – spė­ja paukš­ti­nin­kas Ro­mas. Jo paukš­čiai – ne val­gy­mui. Jie yra de­ko­ra­ty­vi­niai, da­ly­vau­ja ver­ti­ni­muo­se ir gau­na aukš­tus ba­lus. Ro­mas pri­klau­so Lie­tu­vos de­ko­ra­ty­vi­nių paukš­čių au­gin­to­jų aso­cia­ci­jai ir paukš­čius au­gi­na vei­si­mui.

Žą­sų so­dy­bo­je ke­lios veis­lės. Jos ski­ria­si ne tik iš­vaiz­da, bet ir bū­du, pa­skir­ti­mi. Tu­los – ru­siš­ka veis­lė, „ko­vi­nės“, iš­si­ski­ria sna­pais ir tvir­tais spar­nais, ga­li da­ly­vau­ti ko­vo­se. Chol­mo­go­rų žą­sys – ru­sų pa­sa­kų paukš­čiai, dy­džiu ir grakš­tu­mu pri­lygs­tan­tys gul­bėms, bet tu­rin­čios la­bai drau­giš­ką cha­rak­te­rį. Pil­kap­lunks­nės, ryš­kiais sna­pais – pran­cū­ziš­kos Tu­lū­zos žą­sys. Kiek­vie­na veis­lė tu­ri sa­vo kie­me­lį, paukš­čiai pa­tys ži­no, pro ku­riuos var­te­lius į jį par­ei­ti. Ūky­je yra ir an­čių, ka­la­ku­tų, ku­rie pui­kuo­ja­si iš­pūs­to­mis uo­de­go­mis vė­duok­lė­mis.

Paukš­čiai pri­pra­tę prie šei­mi­nin­ko, jį pa­si­tin­ka, svei­ki­na­si, ži­no, ka­da at­neš le­sa­lo. O di­džiau­sias prie­šas – la­pė.

Ro­mas pri­ims vi­sus no­rin­čius pa­ma­ty­ti paukš­čius, apie ku­riuos tu­rės ką pa­pa­sa­ko­ti. Tik at­vyks­tan­čių tu­rė­tų bū­ti ne­daug ir iš­vy­ką ge­riau­sia pla­nuo­ti va­ka­re ar­ba sa­vait­ga­lį. Dėl ap­si­lan­ky­mo rei­kia tar­tis su Ro­mu te­le­fo­nu 8 687 117 50.

So­dy­bo­je vaikš­ti­nė­ja ir la­ma Ri­kis, ku­ris ypač mėgs­ta bū­ti vai­ši­na­mas juo­da duo­na. Pa­ben­dra­vus su šiuo ro­miu gy­vū­nu, ap­žiū­rė­jus paukš­čius, so­dy­bo­je ant pie­vu­tės ga­li­ma ato­kvė­pio va­lan­dė­lė.

Ar­kliai, ku­rie fil­ma­vo­si ki­ne ir pa­sie­kė Juo­dą­ją jū­rą

Pa­va­žia­vus ke­lis ki­lo­met­rus to­liau, ta­me pa­čia­me Rau­bo­nių kai­me pie­vo­se ga­no­si Kęs­tu­čio Žei­mio Lie­tu­vos sun­kie­ji ar­kliai, ku­rie fil­ma­vo­si JAV se­ria­le „Je­ka­te­ri­na Di­džio­ji“, ir že­mai­tu­kai, ku­rių pro­tė­viai kar­tu su ku­ni­gaikš­čio Vy­tau­to Di­džio­jo ka­riais pa­sie­kė Juo­dą­ją jū­rą.

Ga­nyk­lo­se ga­no­si 18 ar­klių, 7 ku­me­liu­kai ir 4 že­mai­tu­kai. Šei­mi­nin­ko pa­šauk­ta pa­si­ro­do Ari­da, pri­ei­na Ar­ma, prieš ke­lias va­lan­das ku­me­liu­ką at­si­ve­du­si Bar­bė. Ku­me­lės pa­si­svei­ki­na, lei­džia­si pa­glos­to­mos. Lie­tu­vos sun­kie­ji yra dar­bo ar­kliai, ta­čiau Ro­mas juos kin­ko į ka­rie­tą, ku­ria ga­li­ma pa­si­va­ži­nė­ti po apy­lin­kes.

Že­mai­tu­kai į Rau­bo­nių kai­mą at­vež­ti iš Mo­lė­tų. Tai vie­na se­niau­sių na­mi­nių ar­klių veis­lių Eu­ro­po­je, ži­no­ma jau nuo VI–VII am­žiaus, iš­ves­ta Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Že­mai­tu­kai bu­vo pa­grin­di­niai lie­tu­vių ka­ro žir­gai ko­vo­se su kry­žiuo­čiais ir mon­go­lais. 

Kęs­tu­čio Žei­mio ar­klių pa­žiū­rė­ti at­vyk­ta šei­mos su vai­kais iš mies­tų, lan­kė­si net ja­po­nai. Dėl ap­si­lan­ky­mo rei­kia skam­bin­ti te­le­fo­nu 8 682 60 901, so­dy­bos ad­re­sas – Rau­bo­nių kel. 6, Rau­bo­nių k., Pu­nios sen.

Šei­mi­nin­kas tu­ri su­rin­kęs pa­kink­tų ko­lek­ci­ją, tarp ku­rių yra apie 150 me­tų se­nu­mo kin­ki­niai.

Da­nie­lius ir muf­lo­nus ge­riau­sia lan­ky­ti va­ka­re

Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­je au­gi­na­mi da­nie­liai ir muf­lo­nai. Geis­čiū­nų kai­me pa­si­gė­rė­ti gy­vū­nais ga­li­ma, iš anks­to su­si­ta­rus su juos au­gi­nan­čiu Vy­tau­tu Gra­že­vi­čiu­mi. 2 ha plo­to ap­tva­re su­ta­ria 15 da­nie­lių ir 7 muf­lo­nai.

„Vie­ni yra bai­lūs, ki­ti pri­jau­kin­ti, pa­ti­nas da­nie­lius val­go net iš ran­kų. Gy­vū­nus daž­niau­siai ga­li­ma pa­ma­ty­ti va­ka­re, ka­da mai­ti­na­si, ki­tu lai­ku jie sle­pia­si. Kai va­ka­re pa­pil­do­mai įpi­la­me grū­dų, da­nie­lius ga­li­ma pa­ma­ty­ti pa­kan­ka­mai iš ar­ti – apie 50 met­rų“, – sa­ko Vy­tau­tas.

Jo au­gi­na­mais da­nie­liais gro­ži­si drau­gai ir ar­ti­mie­ji, nes vol­je­ras yra pri­va­čio­je kie­mo erd­vė­je. No­rint at­vyk­ti ir pa­ma­ty­ti bei pa­klau­sy­ti pa­sa­ko­ji­mų apie da­nie­lius, bū­ti­na su­si­tar­ti te­le­fo­nu 8 650 80 960.

„Su­de­ri­nus at­vy­ki­mo lai­ką, mie­lai pri­im­siu ir pa­pa­sa­ko­siu bei pa­ro­dy­siu sa­vo žvė­re­lius“, – sa­ko Vy­tau­tas.

Pa­žiū­rė­ti da­nie­lių ga­li­ma ir Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jos Už­upių kai­me. Juos au­gi­na Ro­kas Ne­kra­šas. Dėl lan­ky­mo­si rei­kia tar­tis te­le­fo­nu 8 671 99 209.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja

 

 

 

 

 

 

  Komentaras

  If you are a form worker then you need to apply for the Canadian work visa, yes Because Canada recently announces 10 thousand form workers' job visas for the non-Canadians peoples, so you should have to take befits from it. Get a well-versed Resume and a Cover Letter from the Professional Resume Writing Services In Dubai, apply today and don't miss a chance of getting a job in a country like Canada.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.