Nr. 86 (13902)

2023-08-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 86 (13902) skaitykite:

 • Kaip bus iš­leis­tos šių me­tų Kul­tū­ros pre­mi­jos? Spaus­dins nau­ją kny­gos ti­ra­žą, įsi­gis nau­ją fo­to­apa­ra­tą ir su­rengs re­pe­ti­ci­jų sto­vyk­lą prie jū­ros
 • Aly­taus teis­mo pir­mi­nin­ke pre­ten­duo­ja Ag­nė Pet­ke­vi­čie­nė
 • Dar­bą pra­de­da ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius
 • Mirė senjoras, kelią trumpinęs per dekoratyvinę tvorą
 • Aly­taus šal­dy­tu­vų ga­myk­la „Snai­gė” tu­rės nau­jus sa­vi­nin­kus
 • Vy­tau­tas Bru­ve­ris. Jie vėl gra­si­na Me­di­nin­kams
 • Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis” prieš­mo­kyk­li­nu­kai – bū­si­mie­ji ūki­nin­kai?
 • Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
 • Ir kur jūs sku­ba­te? Su­stab­dy­ki­te laik­ro­džius... Ir ger­ki­te rug­pjū­tį po la­še­lį...
 • Ma­giš­ki po­tė­piai de­biu­ti­nė­je me­ni­nin­kės
 • Ag­nės Krikš­čiū­nai­tės ta­py­bos dar­bų pa­ro­do­je „Gy­ve­ni­mo pa­sa­ka”
 • Nuo­šir­dus „Gė­lė­tos va­sa­ros blyks­nis” Mik­lu­sė­nuo­se
 • Per­mai­nin­ga va­sa­ra Jau­ni­mo par­ke iš­au­gi­no lau­ki­nę or­chi­dė­ją
 • Pra­dė­tos teik­ti pa­cien­tų pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gos
O už kiek­vie­ną pa­žei­di­mą yra nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė. Tvar­ky­mo ir šva­ros tai­syk­lių pa­žei­di­mas už­trau­kia įspė­ji­mą ar­ba bau­dą nuo dvi­de­šimt iki vie­no šim­to ke­tu­rias­de­šimt...
Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) mo­ky­to­ją eks­per­tę Lo­re­tą Ma­zė­ty­tę (nuotr.) mo­ki­niai kas­met džiu­gi­na aukš­čiau­siais...
Idėja, kilusi iš pokšto, tapo rimtu ir prasmingu projektu. Alytiškis Rimgaudas Leonavičius antrą kartą planuoja nueiti šimtą kilometrų be miego ir šįkart kviečia prisijungti visus norinčiuosius –...
Vonios kambario atnaujinimas yra didelis projektas, kuris gali reikalauti laiko, pinigų ir pastangų. Tačiau, atlikus jį teisingai, jis gali pagerinti jūsų namų vertę, padidinti funkcionalumą ir...
Siekdami skaisčios ir lygios odos, žmonės imasi būdų, kurie leidžia džiaugtis jaunatviška oda. Vieni iš populiariausių būdų – veido plastinės operacijos ir injekcijos. Nesvarbu, apie kurį šių būdų...
Šiandien telefonu naudojamės kone kiekvieną dieną. Juo galima ne tik rašyti trumpąsias žinutes, skambinti, bet ir naršyti internete ar atlikti tam tikras užduotis. Kadangi telefonų paklausa yra...
Jei trokštate nepamirštamų atostogų, Turkija, be abejonės, turėtų atsidurti jūsų kelionių krypčių sąraše. Šioje užburiančioje šalyje yra visko – nuo puikaus oro iki žydros jūros, nepriekaištingų...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.