Informaci­nių tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja Lo­re­ta Ma­zė­ty­tė: „Šim­tu­ką ga­li gau­ti ne­bū­ti­nai ga­bus mo­ki­nys, bet bū­ti­nai jis tu­ri bū­ti darbš­tus” (3)

Saulė Pinkevičienė
Lo­re­ta Ma­zė­ty­tė
„Pa­grin­di­nė ma­no kaip mo­ky­to­jos už­duo­tis – su­mo­ty­vuo­ti mo­ki­nius, pa­ro­dy­ti ke­lią, bū­ti kon­sul­tan­te, į ran­kas įduo­dan­čia prie­mo­nes, bet dirb­ti ir siek­ti už­si­brėž­to tiks­lo tu­ri jie pa­tys“, – sako informaci­nių tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja ekspertė Lo­re­ta Ma­zė­ty­tė. As­me­ni­nė nuotr.
Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) mo­ky­to­ją eks­per­tę Lo­re­tą Ma­zė­ty­tę (nuotr.) mo­ki­niai kas­met džiu­gi­na aukš­čiau­siais vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų (VBE) įver­ti­ni­mais, per devy­ne­rius me­tus jie ga­vo 34 šim­tu­kus, šio­je se­si­jo­je – du. Be­je, Aly­tu­je šie­met IT li­ko vie­nin­te­lis da­ly­kas, be an­glų ir lie­tu­vių kal­bų, iš ku­rio aly­tiš­kiai dar gau­na VBE 100-ukus. Ar tai tu­rė­tų kel­ti ne­ri­mą? Pa­na­šu, kad taip. Šim­tu­ki­nin­kų mo­ky­to­jos min­tys apie šią ir ki­tas ak­tu­a­li­jas – in­ter­viu.

– Kiek me­tų iš ei­lės Jū­sų mo­ki­niai gau­na IT VBE šim­tu­kus?

– Kas­met IT VBE eg­za­mi­ną ren­ka­si lai­ky­ti 16–24 mo­ki­niai, ku­riuos mo­kau pro­gra­ma­vi­mo, ir tarp jų kas­met at­si­ran­da šim­tu­ki­nin­kų. Nuo 2015 me­tų ma­no mo­ki­niai kas­met ga­vo šim­tu­kus, iš vi­so – 34. Džiau­giuo­si už sa­vo mo­ki­nius, kai jie pa­sie­kia ge­rų re­zul­ta­tų.

Šim­tu­kų pa­dau­gė­jo, kai nuo 2013 me­tų VBE im­ta tai­ky­ti kri­te­ri­nį ver­ti­ni­mą, t. y. kai kan­di­da­tų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų me­tu gau­ti įver­ti­ni­mai pri­ski­ria­mi iš anks­to nu­sta­ty­tiems VBE pa­sie­ki­mų ly­giams, nau­do­jant api­brėž­tus ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus. Iki tol VBE, ren­gia­mų nuo 1999 me­tų, ver­ti­ni­mas bu­vo nor­mi­nis, kai mo­ki­nių pa­sie­ki­mai bu­vo ly­gi­na­mi tar­pu­sa­vy­je. Tai­gi ga­lu­ti­nis kon­kre­taus abi­tu­rien­to pa­sie­ki­mų įver­ti­ni­mas pri­klau­sė ne tik nuo jo, bet ir nuo ki­tų tą pa­tį eg­za­mi­ną lai­kiu­sių mo­ki­nių re­zul­ta­tų. Ma­no ma­ny­mu, tai bu­vo ne­tei­sin­ga.

– Kaip pa­vyks­ta mo­ki­nius su­mo­ty­vuo­ti siek­ti ir pa­siek­ti re­zul­ta­to? Ko­kia ši­to fe­no­me­no pa­slap­tis, kad kas­met pa­vyks­ta at­ras­ti ga­bių abi­tu­rien­tų, ar gal ži­no­te ko­kią ki­to­kią pa­slap­tį?

– Šim­tu­ką ga­li gau­ti ne­bū­ti­nai ga­bus mo­ki­nys, bet bū­ti­nai jis tu­ri bū­ti darbš­tus. Eu­ro­po­je pa­gal įvai­rius ver­ti­ni­mus ir kri­te­ri­jus ga­būs vai­kai su­da­ro tik 3–10 proc. Lie­tu­vo­je ga­bių mo­ki­nių re­gist­ra­ci­jos nė­ra. Va­di­na­si, mes dau­giau­sia dir­ba­me su vi­du­ti­nių ga­bu­mų mo­ki­niais. Pa­grin­di­nė ma­no kaip mo­ky­to­jos už­duo­tis – su­mo­ty­vuo­ti mo­ki­nius, pa­ro­dy­ti ke­lią, bū­ti kon­sul­tan­te, į ran­kas įduo­dan­čia prie­mo­nes, bet dirb­ti ir siek­ti už­si­brėž­to tiks­lo tu­ri jie pa­tys. Pa­mo­ko­se už­duo­tis di­fe­ren­ci­juo­ju, nes vai­kai bū­na skir­tin­gų ga­bu­mų, dir­ba skir­tin­gu tem­pu. Daž­nai kar­to­ju, kad ge­riau pa­da­ry­ti ma­žiau už­duo­čių, bet iki ga­lo, ne­pa­lik­ti jų ne­baig­tų. Pri­si­de­da sėk­mės is­to­ri­jos: į gim­na­zi­ją kvie­čia­me stu­den­tus ar dir­ban­čius bu­vu­sius mo­ki­nius, ku­rie pa­si­da­li­ja sa­vo pa­sie­ki­mais.

Sten­giuo­si, kad mo­ki­niai įgy­tų pa­tir­ties da­ly­vau­da­mi įvai­riuo­se kon­kur­suo­se. Tuo­met jie leng­viau su­si­tvar­ko su sa­vo emo­ci­jo­mis ir stre­su per eg­za­mi­ną, iš­moks­ta kon­tro­liuo­ti lai­ką, su­ge­ba api­ben­drin­ti ir at­si­rink­ti tu­ri­mas ži­nias. Mo­ki­niams kar­to­ju, kad, jei­gu jū­sų pir­mas kon­kur­sas gy­ve­ni­me yra vals­ty­bi­nis eg­za­mi­nas, tai nie­ko ge­ro. Net­gi ne­svar­bu, ko­kio mo­ko­mo­jo da­ly­ko kon­kur­suo­se ar olim­pia­do­se jie da­ly­vau­ja, svar­bu, kad da­ly­vau­tų.

Džiau­giuo­si, kad Aly­tu­je yra vie­nin­gas ir darbš­tus in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vas. Be in­for­ma­ti­kos olim­pia­dos kas­met Aly­tu­je ren­gia­me dar pen­kis kon­kur­sus, iš ku­rių tris ini­ci­ja­vau aš: „Kom­piu­te­ri­nių kū­ry­bi­nių dar­bų kon­kur­sas“ (vyks­ta nuo 2003 m.), „In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mo kon­kur­sas“ (nuo 2005 m.), „Pro­gra­muo­to­jų var­žy­bos“ (nuo 2015 m.). Dar vyks­ta teks­to grei­to­jo ra­šy­mo kom­piu­te­riu ir kom­piu­te­ri­nio pie­ši­nio kon­kur­sai. Ma­no mo­ki­niai ne­pra­lei­do nė vie­no šio kon­kur­so. Su­kaup­ta mo­ki­nių pa­tir­tis at­si­per­ka eg­za­mi­nuo­se. Gai­la, bet ne vi­sus mo­ki­nius ga­liu iš­siųs­ti da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se, to­dėl su ko­le­ga IT mo­ky­to­ju me­to­di­nin­ku To­mu Ba­ly­nu or­ga­ni­zuo­ja­me kon­kur­sus gim­na­zi­jo­je, da­ly­vau­ja­me res­pub­li­ki­niuo­se kon­kur­se. Pa­vyz­džiui mū­sų gim­na­zi­ja nė­ra pra­lei­du­si in­for­ma­ti­nio mąs­ty­mo kon­kur­so „Beb­ras“, ku­ris Lie­tu­vo­je ren­gia­mas jau 19 me­tų! Ja­me da­ly­vau­ja vi­si mū­sų gim­na­zis­tai, ku­rie mo­ko­si in­for­ma­ti­kos.

Prie ge­rų IT VBE re­zul­ta­tų Aly­tu­je pri­si­dė­jo ir 2013 me­tais įkur­ta Jau­nų­jų in­for­ma­ti­kų aka­de­mi­ja (JIA), vei­kian­ti Aly­taus ko­le­gi­jo­je ir va­do­vau­ja­ma Da­nu­tės Ba­ra­vy­kie­nės. Šio­je aka­de­mi­jo­je aš­tuo­ne­rius me­tus dir­bu ir aš. Ga­bus vai­kas ir ne­lan­ky­da­mas šios Aka­de­mi­jos gau­da­vo šim­tu­ką, ta­čiau vi­du­ti­nių ga­bu­mų vai­kams ji la­bai pa­dė­jo. Juk iš vi­sų eg­za­mi­nuo­ja­mų­jų da­ly­kų in­for­ma­ci­nėms tech­no­lo­gi­joms nu­ma­ty­tas ma­žiau­sias pa­mo­kų skai­čius: 5–7 ir 9–10 kla­sė­se po 1 sa­vai­ti­nę pa­mo­ką, 11–12 kla­sė­se ben­dri­niam kur­sui po 1, iš­plės­ti­niam kur­sui – tik po 2 sa­vai­ti­nes pa­mo­kas, o 8-oje kla­sė­je vi­sai nė­ra! Pa­vyz­džiui, net­gi me­nų da­ly­kams iš­plės­ti­niam kur­sui 11–12 kla­sė­se nu­ma­ty­ta po 3 sa­vai­ti­nes pa­mo­kas.

Ži­no­ma, ne vi­sus mo­ki­nius pa­vyks­ta su­mo­ty­vuo­ti. Kai ku­rie pa­si­ren­ka ki­tus pri­ori­te­tus ar­ba taip ir ne­įpran­ta dirb­ti, to­dėl jų re­zul­ta­tai bū­na že­mes­ni.

– Ati­džiau žiū­rint į šių me­tų VBE šim­tu­kų re­zul­ta­tus Aly­tu­je, krin­ta į akis ten­den­ci­ja, kad IT li­ko vie­nin­te­lis da­ly­kas, be an­glų ir lie­tu­vių kal­bų eg­za­mi­no, iš ku­rio aly­tiš­kiai dar gau­na 100-ukus. Kaip ver­ti­na­te šią ten­den­ci­ją? Ar ji Jums ne­ke­lia ne­ri­mo?

– Eg­za­mi­nų or­ga­ni­za­vo tvar­ka man ke­lia la­bai di­de­lį ne­ri­mą ir pa­si­pik­ti­ni­mą. Ne pir­mi me­tai ste­biuo­si, kad VBE da­ro­si kaip olim­pi­nės žai­dy­nės – kas grei­čiau at­sku­bės į fi­ni­šą ir gaus 3 me­da­lius. Bet čia juk ne var­žy­bos, ne olim­pia­da, o ži­nių, su­pra­ti­mo ir mąs­ty­mo pa­tik­ri­ni­mas. Į IT eg­za­mi­ną iš­ly­džiu dau­giau abi­tu­rien­tų, ku­rie ga­lė­tų gau­ti šim­tu­kus, nes į eg­za­mi­ną iš­ei­na pui­kiai pa­si­ruo­šę. Bet ne­gau­na, nes ne­spė­ja at­lik­ti už­duo­čių! O yra ir lė­tai mąs­tan­čių jau­nuo­lių, už­duo­tis su­vo­kian­čių, bet ne­spė­jan­čių. Ne kiek­vie­nas mo­ky­to­jas at­lik­tų tas už­duo­tis per 3 va­lan­das. Nuo 2017 me­tų IT eg­za­mi­no už­duo­tys yra sun­kes­nės. Ži­nių toms už­duo­tims at­lik­ti kaip ir už­ten­ka, bet ne­už­ten­ka lai­ko. O pas­kui Na­cio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros (NŠA) at­sto­vai, ana­li­zuo­da­mi re­zul­ta­tus, pa­tei­kia ata­skai­tas, kad kaž­kiek pro­cen­tų mo­ki­nių ne­mo­ka at­lik­ti to ar ki­to. O kad pas­ku­ti­nės už­duo­ties pro­tin­gas, bet lė­tai dir­ban­tis vai­kas net ne­spė­jo per­skai­ty­ti, tai nie­kam ne­svar­bu.

Ant­ras da­ly­kas. Nors eg­za­mi­ne ga­li bū­ti šiek tiek sėk­mės ar at­si­tik­ti­nu­mo, bet ne­ga­li eg­za­mi­no už­duo­tys vie­nais me­tais bū­ti leng­ves­nės, o ki­tais me­tais – smar­kiai sun­kes­nės. Pa­vyz­džiui, 2016-ai­siais IT eg­za­mi­no už­duo­tys bu­vo daug leng­ves­nės, pa­ly­gin­ti su vė­les­nių me­tų už­duo­ti­mis, o nuo 2017 me­tų sky­rė­si kaip ski­ria­si die­na ir nak­tis. Ar nor­ma­lu, kad šiais me­tais che­mi­jos VBE iš 1046 lai­kiu­sių­jų abi­tu­rien­tų tik 3 ga­vo šim­tu­kus? Ar nor­ma­lu, kad is­to­ri­jos VBE iš be­veik 7 tūkst. lai­kiu­sių kan­di­da­tų ir­gi tik 3 ga­vo šim­tu­kus? Ne­jau­gi vi­so­je Lie­tu­vo­je tik po 3 abi­tu­rien­tus pui­kiai įsi­sa­vi­no che­mi­jos ir is­to­ri­jos kur­są? Ar nor­ma­lu, kad ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­no 2022-ai­siais ne­iš­lai­kė 34,4 proc. abi­tu­rien­tų, o jau po me­tų tik 15,4?

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja (ŠMSM) ir Na­cio­na­li­nė švie­ti­mo agen­tū­ra (NŠA) spau­do­je pa­skel­bė apie šių me­tų pro­ver­žį ir pa­ge­rė­ju­sį ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­no iš­lai­ky­mą dėl to, kad „abi­tu­rien­tai iš­ties eg­za­mi­nui ruo­šė­si nuo­sek­liai vi­sus me­tus“. O pra­ėju­sių me­tų abi­tu­rien­tai ne­si­ruo­šė nuo­sek­liai? Pa­pras­čiau­siai tais me­tais, kai eg­za­mi­nas bū­na sun­kes­nis, tai ir ne­iš­lai­ky­mo pro­cen­tas di­de­lis, o tais me­tais, kai už­duo­tys bū­na leng­ves­nės, tai ir iš­lai­ky­mas bū­na ge­res­nis. Tas pats ir su šim­tu­kais. Pa­vyz­džiui, 2016 me­tais mū­sų gim­na­zi­jo­je bu­vo 3 ma­te­ma­ti­kos šim­tu­kai ir 7 in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, o po me­tų, 2017-ai­siais – 8 ma­te­ma­ti­kos šim­tu­kai, o IT – tik 1. Tai ro­do, kad už­duo­tys skir­tin­gais me­tais bū­na ne­ly­gia­ver­tės.

– Kas­met kal­ba­ma ir apie tai, kad VBE pa­si­tai­ko ir ne­ko­rek­tiš­kų už­duo­čių, tie­sa?

– Kas­met IT eg­za­mi­no ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja pa­tei­kia NŠA at­sto­vams pa­ste­bė­ji­mus apie ne­ko­rek­tiš­kas, per sun­kias ar ne­tei­sin­gai su­for­mu­luo­tas už­duo­tis. Ta­čiau nie­kas į juos neat­si­žvel­gia. Aš ma­nau, kad taip yra dėl to, kad kas­met eg­za­mi­no už­duo­tis ren­gia vis ki­tas ano­ni­mi­nis au­to­rius. Ir už­duo­tys bū­na skir­tin­go sun­ku­mo. O tarp skir­tin­gų da­ly­kų eg­za­mi­nų už­duo­čių iš vi­so nė­ra jo­kio ry­šio. Pa­vyz­džiui, ne­at­si­me­nu nė vie­nų me­tų, kad is­to­ri­jos šim­tu­kus gau­tų dau­giau ne­gu vie­nas pro­cen­tas lai­kiu­sių­jų. Aš įsi­vaiz­duo­ju, kad ŠMSM ar NŠA tu­rė­tų dirb­ti eta­ti­niai kiek­vie­no da­ly­ko spe­cia­lis­tai – eks­per­tai, ku­rie reng­tų at­nau­jin­tas pro­gra­mas, ra­šy­tų va­do­vė­lius, kas­met reng­tų eg­za­mi­nų už­duo­tis. Da­bar mi­nis­te­ri­jo­je esan­tys spe­cia­lis­tai pik­ti­na­si, kad mo­ky­to­jai ne­puo­la reng­ti at­nau­jin­tų pro­gra­mų, ne­ren­gia va­do­vė­lių, ne­ku­ria už­duo­čių ban­kų ar pan. Ka­da mo­ky­to­jams at­lik­ti to­kius dar­bus, kai ge­ri spe­cia­lis­tai tu­ri ne­ma­žus krū­vius mo­kyk­lo­se?

– Ar IT yra tarp tų da­ly­kų, ku­riuos de­šim­to­kai ga­li rink­tis mo­ky­tis ar ne 11–12 kla­sė­se? Ko­kios ten­den­ci­jos?

– Ten­den­ci­jos to­kios, kad nuo 2023 me­tų rug­sė­jo Aly­tu­je III gim­na­zi­jos kla­sė­je pa­gal at­nau­jin­tas pro­gra­mas in­for­ma­ti­kos da­ly­ką pa­si­rin­ko mo­ky­tis maž­daug per­pus ma­žiau mo­ki­nių ne­gu anks­tes­niais me­tais. Taip at­si­ti­ko dėl to, kad anks­čiau mo­ki­niai ga­lė­jo mo­ky­tis IT ben­dri­niu kur­su ar­ba iš­plės­ti­niu kur­su ke­le­tą da­ly­kų (pro­gra­ma­vi­mą, elek­tro­ni­nę lei­dy­bą ar duo­me­nų ba­zes). Da­bar vis­kas su­jung­ta, pa­pil­dy­ta nau­jo­mis te­mo­mis ir li­ko vie­nas in­for­ma­ti­kos da­ly­kas, ku­rį ga­li rink­tis mo­ki­niai. Ta­čiau tar­pi­nį eg­za­mi­ną pri­va­lės lai­ky­ti vi­si pa­si­rin­ku­sie­ji, to­dėl lai­kan­čių­jų eg­za­mi­ną skai­čius bus di­des­nis ne­gu iki šiol.

Ne­ri­mą ke­lia tai, kad nuo 2023 me­tų rug­sė­jo pra­de­da­me dirb­ti pa­gal at­nau­jin­tas pro­gra­mas pas­ku­bo­mis, ne iki ga­lo pa­si­ruo­šus. Iš vi­sų mo­ko­mų­jų da­ly­kų dau­giau­sia pa­si­kei­tęs mo­ky­mo tu­ri­nys – in­for­ma­ti­kos da­ly­ko. In­for­ma­ti­kos va­do­vė­lis pla­nuo­ja­mas iš­leis­ti tik 5–6 kla­sei. Apie va­do­vė­lius ar už­da­vi­ny­nus vy­res­nėms kla­sėms ga­li­me tik pa­sva­jo­ti. ŠMSM ar NŠA ža­dė­jo 48 val. kur­sus vi­sų da­ly­kų mo­ky­to­jams. Dau­gu­ma jų ne­su­lau­kė. In­for­ma­ti­kai taip pat. Tik in­for­ma­ti­kos mo­ky­to­jų aso­cia­ci­jos ini­cia­ty­va įvy­ko ke­le­tas svar­bių kur­sų šį pa­va­sa­rį. Tar­pi­nio eg­za­mi­no pa­vyz­di­nės už­duo­ties dar ne­ma­tė­me, nors jau 2024 me­tų ko­vo–ba­lan­džio mė­ne­siais bū­si­mi vie­nuo­lik­to­kai lai­kys tar­pi­nius eg­za­mi­nus. Ta­čiau in­for­ma­ti­kos mo­ky­to­jai įpra­tę dirb­ti kū­ry­biš­kai, pa­tys kur­ti už­duo­tis, to­dėl mo­ki­niams nė­ra ko ne­ri­mau­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.