Bai­gė­si rin­kė­jų pa­ra­šų rin­ki­mo rung­ty­nės: kas ir kaip jo­se pa­si­žy­mė­jo?

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Sausis 18
Rinkimai
Alytuje daugiausia rinkėjų parašų pateikė Lietuvos socialdemokratų partijos atstovai, rajone – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratai. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ket­vir­ta­die­nį bu­vo pas­ku­ti­nė die­na, kai sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čios par­ti­jos ir vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai tu­rė­jo pri­sta­ty­ti iš gy­ven­to­jų su­rink­tus pa­ra­šus. Nei Aly­taus mies­to, nei ra­jo­no po­li­ti­nės jė­gos di­des­nių staig­me­nų ne­pa­tei­kė, ta­čiau vie­ni su ki­tais, nors ir ne­by­liai, sten­gė­si rung­ty­niau­ti, kas dau­giau pa­ra­šų su­rinks, ar­ba kas bus pir­mie­ji juos pa­tei­kę. Be­je, penk­ta­die­nį ry­te jau pa­aiš­kė­jo ir po­li­ti­nių da­ly­vių są­ra­šų nu­me­riai.

Ne vi­si lau­kė pas­ku­ti­nės die­nos

Kaip tei­gė Da­lia Je­zu­ke­vi­čie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, vi­si gy­ven­to­jų pa­ra­šų rin­ki­mo la­pus pa­tei­kė lai­ku. Di­džio­ji dau­gu­ma par­ti­jų ir ko­mi­te­tų šiuos do­ku­men­tus pa­tei­kė ket­vir­ta­die­nį, pas­ku­ti­nę die­ną, ke­lios po­li­ti­nės jė­gos ne­lau­kė pas­ku­ti­nės die­nos ir la­pus ati­da­vė tre­čia­die­nį, o tik pa­vie­nės – du vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai – dar anks­čiau.

Anks­čiau­siai gy­ven­to­jų pa­ra­šus rin­ki­mų ko­mi­si­jai ati­da­vė vi­suo­me­ni­nis ko­mi­te­tas „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“. Vė­liau­siai, ket­vir­ta­die­nį apie 16.30 val., do­ku­men­tus pa­tei­kė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vai, ta­čiau jie pa­tei­kė dau­giau­sia rin­kė­jų pa­ra­šų. Pa­sak D.Je­zu­ke­vi­čie­nės, kar­tu su­dė­jus po­pie­ri­nius ir elek­tro­ni­nius pa­ra­šus, jų bu­vo per 900. Ki­ti pa­tei­kė apy­ly­giai, ne ma­žiau nei po 600 rin­kė­jų pa­ra­šų. Mies­te jų su­rink­ti rei­kė­jo ne ma­žiau ne­gu 370.

Šiuo me­tu jau pa­tik­rin­ti pu­sės mies­to po­li­ti­nių par­ti­jų ir vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų pa­teik­tų gy­ven­to­jų pa­ra­šų la­pai ir jau bus pa­reng­ti tei­ki­mai dėl tų pen­kių at­sto­vų įre­gist­ra­vi­mo da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. Ko­mi­si­ja jau pa­tik­ri­no vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“, „Aly­taus pi­lie­čiai“ ir „Už Aly­tų“, Dar­bo ir So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jų rin­kė­jų pa­ra­šus ir jau pa­ren­gė jų tei­ki­mą įre­gist­ruo­ti kaip rin­ki­mų da­ly­vius.

Ga­lu­ti­nius li­ku­sių par­ti­jų pri­sta­ty­tus pa­ra­šus apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja pa­tik­rin­ti pla­nuo­ja per sa­vait­ga­lį, o pir­ma­die­nį jau pa­teiks Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai.

„Kai kur bu­vo ras­ta po ke­lis ar ke­lio­li­ka ne­ati­ti­ki­mų, pa­vyz­džiui, už Aly­taus mies­to sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čią par­ti­ją ar ko­mi­te­tą pa­si­ra­šė mies­te gy­ve­nan­tis, ta­čiau ra­jo­ne re­gist­ruo­tas as­muo. Toks pa­ra­šas yra ne­ga­lio­jan­tis. Ko­mi­si­ja dir­ba la­bai at­sa­kin­gai, pa­rei­gin­gai. Jei­gu ki­lo bent men­kiau­sias įta­ri­mas dėl tam tik­ro as­mens pa­ra­šo, vi­si jo duo­me­nys bu­vo nuo­dug­niai tik­ri­na­mi“, – tei­gė D.Je­zu­ke­vi­čie­nė.    

Skun­das dėl rin­kė­jų pa­ra­šų la­pų

Aly­taus ra­jo­ne taip pat jo­kių staig­me­nų ne­bu­vo ir rin­kė­jų pa­ra­šų la­pus ati­da­vė vi­sos par­ti­jos. Nors nu­ma­ty­tas rin­kė­jų pa­ra­šų skai­čius Aly­taus ra­jo­ne bu­vo 220, ta­čiau vi­si pa­tei­kė jų žy­miai dau­giau.

Pir­mie­ji la­pus su su­rink­tais pa­ra­šais apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jai li­kus dviem pas­ku­ti­nėms pa­ra­šų rin­ki­mo die­noms, sau­sio 15 die­ną, ati­da­vė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai, o pas­ku­ti­nie­ji bu­vo Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja.

Be­je, ren­kant rin­kė­jų pa­ra­šus, šios po­li­ti­nės jė­gos at­sto­vams te­ko su­si­dur­ti ir su ne itin ma­lo­nia si­tu­a­ci­ja. Nors jiems, kaip ir vi­siems ki­tiems rin­ki­mų da­ly­viams, bu­vo iš­duo­ta dvi­gu­bai dau­giau pa­ra­šų rin­ki­mų la­pų ne­gu nu­ma­ty­tas mi­ni­ma­lus kie­kis, Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos at­sto­vams jų dar pri­trū­ko, tad Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos te­ko pra­šy­ti iš­duo­ti jų dau­giau, ta­čiau ši at­si­sa­kė, mo­ty­vuo­da­ma, kad Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jai ne­no­ri su­da­ry­ti iš­skir­ti­nių są­ly­gų ki­tų par­ti­jų at­žvil­giu. Tik vie­šu­mo­je iš­kė­lus šį klau­si­mą, vė­liau apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja iš Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos ga­vo nu­ro­dy­mą ten­kin­ti par­ti­jos at­sto­vų pra­šy­mą.

Dau­giau­sia rajono rin­kė­jų pa­ra­šų ati­duo­ti pa­si­sten­gė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai – 452, o ma­žiau­siai – Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai – 325.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės Jo­li­tos Gru­zins­kie­nės tei­gi­mu, rin­kė­jų pa­ra­šų tik­ri­ni­mą ga­lu­ti­nai pa­baigs šian­dien. 

Iš­brauk­tie­ji pa­aiš­kės ki­tą sa­vai­tę

Ži­vi­lė Ver­by­lai­tė, Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos at­sto­vė, pa­ti­ki­no, kad da­bar pa­gal įsta­ty­mą apy­gar­dų rin­ki­mų ko­mi­si­jos tu­ri per de­šimt die­nų pa­tik­rin­ti pa­teik­tus rin­kė­jų pa­ra­šus ir re­zul­ta­tus pa­teik­ti Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai.

Iki penk­ta­die­nio ry­to Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja jau bu­vo ga­vu­si 70 tei­ki­mų iš vi­sos res­pub­li­kos. Dar Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja lau­kia in­for­ma­ci­jos iš ati­tin­ka­mų ins­ti­tu­ci­jų dėl gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tiks­lu­mo, ne­pa­teik­tų de­kla­ra­ci­jų, ne­nu­ro­dy­tos pa­rei­gy­bės, ne­su­de­ri­na­mos su ta­ry­bos na­rio man­da­tu ir teis­tu­mo nu­ro­dy­mo.

Tie kan­di­da­tai, ku­rie šios iš­var­dy­tos in­for­ma­ci­jos ne­nu­ro­dė, ar nu­ro­dė klai­din­gai, ką nors ban­dė nu­slėp­ti, jie bus iš­brauk­ti iš są­ra­šų ir sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti ne­ga­lės. In­for­ma­ci­ja apie to­kius as­me­nis tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti jau ki­tą sa­vai­tę.  

 

  Komentaras

  Asmenybėm, sugebančiom vardint realias problemas ir kaip jas spręst - NESNINGA. Iš kandidatuojančių tik buvęs meras ir L.R. dryso nors pamatyt. Kad per neišspręstą šilumos tinklų periimimą - lieka problemos kitai kadencijai. kaip per negebėjimus teikt švietimo pertvarkų ką aplink padarę- tai ko vėl dalis tų pačių eina į valdžią? Nes dėl gyventojų mažėjimo tik savivaldybės aparatas plečias. Kaip valstybinių institucijų padaliniai Alytuj perpus mažinas. ir jei negyvina ekonomikos, tik blogiau bus. Ir ką reiškia kaip į tarybą patenka silpni. rojus tik daugėjantiems pertekliniams valdininkams ir ateičiai paliekamos biudžeto paskolos. Kurias atiduot vis sunkiau merdėjant miestui.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.