Nr. 74 (13890)

2023-07-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 74 (13890) skaitykite:

 • Elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lės: pri­rei­kė an­tro nuo­mos kon­kur­so, nuo lie­pos jo­se pa­slau­gos mo­ka­mos
 • „Per daug an­gli­jan­čiai nuo­dė­gu­lin­ga bu­vo jo lik­tis, te­gu nors kiek spin­du­lin­ges­nis bū­na pa­mi­nė­ji­mas” /Onė Ba­liu­ko­nė/
 • Apie Aly­taus ož­kas ir sit­ro
 • Aly­taus ra­jo­no jau­ni­mui – nau­jos ga­li­my­bės
 • „Lais­vės pa­šauk­ti. Aly­taus Są­jū­džiui – 35“
 • Bi­ru­tė Vit­kaus­kie­nė: „Ge­ra kny­ga man yra ta, ku­rią per­skai­čius, ga­liu už­si­ra­šy­ti ne vie­ną ci­ta­tą”
 • Aly­taus ra­jo­no PSPC pa­cien­tai kvie­čia­mi pa­si­rū­pin­ti sa­vo šir­di­mi!
 • Vai­kų va­sa­ros sto­vyk­la „La­vink sa­vo įgū­džius, būk kū­ry­bin­gas”: svar­biau­sia – už­megz­ti drau­gys­tę
 • Pir­mie­ji ba­ra­vy­kai – Mil­dos ki­bi­re
 • Dovilė Tomkutė: „Šiuo metu visi mes išgyvename naują laiką”
 • „Vo­lun­gės” pro­gim­na­zi­jo­je dirbs nau­jas che­mi­jos ir bio­lo­gi­jos mo­ky­to­jas
Bir­že­lio 29-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė ra­jo­no Gar­bės pi­lie­čio var­dą po mir­ties su­teik­ti Lau­ry­nui Ra­dziu­ky­nui, uni­ka­lios Kur­nė­nų...
Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras sėk­min­gai įgy­ven­di­no dar vie­ną Eras­mus+ pro­gra­mos pro­jek­tą „Pro­fe­si­nių kom­pe­ten­ci­jų to­bu­li­ni­mas Eu­ro­po­je“ Nr....
Aly­taus ko­le­gi­ja – šiuo­lai­kiš­ka ir so­cia­li­niai at­sa­kin­ga aukš­to­ji mo­kyk­la Pie­tų Lie­tu­vo­je. Ko­le­gi­jo­je re­a­li­zuo­ja­ma 11 ino­va­ty­vių, grin­džia­mų pro­fe­sio­na­lia...
Visą savaitgalį Alytaus Dainų slėnyje gaudė galingų bolidų varikliai ir ore tvyrojo padangų kvapas. Čia vyko Lietuvos drifto STREET čempionato ir Lietuvos drifto SEMI-PRO čempionato varžybos....
Jaunimo atstovai į Alytaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą bus renkami visuotinio susirinkimo metu 2023 m. liepos 28 dieną, 13 val., Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje...
Ankštinės daržovės – puikus augalinės kilmės baltymų šaltinis. Šie baltymai yra itin naudingi, nes juose yra nepakeičiamųjų amino rūgščių ir kitų organizmui naudingų medžiagų. Straipsnyje pateikiamos...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.