Aly­taus ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos po mir­ties bus su­teik­tos Lau­ry­nui Ra­dziu­ky­nui – Kur­nė­nų mo­kyk­los sta­ty­bos fun­da­to­riui (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Kad Kur­nė­nų vai­kams ne­rei­kė­tų ei­ti į mo­kyk­lą Mi­ros­la­ve, Laurynas Radziukynas nu­spren­dė ją pa­sta­ty­ti Kur­nė­nuo­se, kaip pa­ra­mą sa­vo tė­viš­kei.
Kad Kur­nė­nų vai­kams ne­rei­kė­tų ei­ti į mo­kyk­lą Mi­ros­la­ve, Laurynas Radziukynas nu­spren­dė ją pa­sta­ty­ti Kur­nė­nuo­se, kaip pa­ra­mą sa­vo tė­viš­kei.
Bir­že­lio 29-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė ra­jo­no Gar­bės pi­lie­čio var­dą po mir­ties su­teik­ti Lau­ry­nui Ra­dziu­ky­nui, uni­ka­lios Kur­nė­nų mo­kyk­los statybos fun­da­to­riui, už sva­rų in­dė­lį Lie­tu­vos švie­ti­mui ir kul­tū­ros pa­vel­dui. Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos bus įteik­tos L.Ra­dziu­ky­no gi­mi­nai­čiams lie­pos 6-ąją Dau­guo­se mi­nint Vals­ty­bės – Lie­tu­vos Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną.

Mo­kyk­los sta­ty­ba – pa­ra­ma tė­viš­kei

L.Ra­dziu­ky­nas gi­mė 1881 me­tų ba­lan­džio 22-ąją Aly­taus ra­jo­ne, Kur­nė­nuo­se. Kai at­ėjo lai­kas lan­ky­ti mo­kyk­lą, o jos Kur­nė­nuo­se ne­bu­vo, Lau­ry­nas pės­čio­mis apie de­šimt ki­lo­met­rų ei­da­vo į Mi­ros­la­vą ir tiek pat at­gal.

Tai bu­vo var­gi­nan­ti ir sun­ki ke­lio­nė į mo­kyk­lą avint klum­pė­mis.

Bai­gęs mo­kyk­lą jis stu­di­ja­vo Var­šu­vos tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­te, kur įgi­jo in­ži­nie­riaus spe­cia­ly­bę. Kaip skel­bia is­to­ri­niai šal­ti­niai, po stu­di­jų iš­vy­ko į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas, dir­bo cin­ko ka­syk­lo­se ir ly­dyk­lo­je Ili­no­jaus vals­ti­jo­je, vė­liau – Ru­si­jo­je, Ura­lo kal­nuo­se, po to vėl grį­žo į Ame­ri­ką. Čia nuo 1922 me­tų iki mir­ties va­do­va­vo šei­mos ver­slui Či­ka­go­je.

Jis su­si­tuo­kė su Či­ka­gos li­go­ni­nės me­di­ci­nos se­se­ri­mi Ele­na Pet­ru­ly­te, su­si­lau­kė dvie­jų sū­nų.

Ame­ri­ko­je pra­si­gy­ve­nęs ir ta­pęs ger­bia­mu žmo­gu­mi L.Ra­dziu­ky­nas ne­pa­mir­šo Lie­tu­vos ir sa­vo tė­viš­kės, čia nuo­lat ap­si­lan­ky­da­vo, su­si­tik­da­vo su pa­žįs­ta­mais žmo­nė­mis. 1930–1935 me­tais kiek­vie­ną va­sa­rą grįž­da­vo atos­to­gau­ti į Lie­tu­vą.

Kad Kur­nė­nų vai­kams ne­rei­kė­tų ei­ti į mo­kyk­lą Mi­ros­la­ve, nu­spren­dė ją pa­sta­ty­ti Kur­nė­nuo­se, kaip pa­ra­mą sa­vo tė­viš­kei.

 

Pa­au­ko­jo 160 tūkst. li­tų

Mo­kyk­los sta­ty­bai L.Ra­dziu­ky­nas pa­au­ko­jo tais lai­kais di­de­lę su­mą pi­ni­gų – 160 tūkst. li­tų. O tuo­me­tė ap­skri­ties val­džia pri­si­dė­jo tik 11 tūkst. li­tų.

1934 me­tų va­sa­rą Kur­nė­nų kai­me bu­vo pra­dė­ti nau­jos mo­kyk­los sta­ty­bos dar­bai. Sta­ty­bi­nės me­džia­gos ir in­ven­to­rius bu­vo ga­be­na­mi iš Či­ka­gos į Niu­jor­ką, iš Niu­jor­ko pluk­do­mi į Klai­pė­dą, iš Klai­pė­dos į Aly­tų ve­ža­mi trau­ki­niais, o iš Aly­taus į Kur­nė­nus – ar­klių ve­ži­mais.

Iš už At­lan­to mo­kyk­lai bu­vo at­vež­ti lan­gai, du­rys, par­ke­tas, mo­kyk­li­niai suo­lai, ra­dia­to­riai, san­tech­ni­nė įran­ga, vė­jo tur­bi­na, mo­ky­mui­si skir­tos len­tos.

Kur­nė­nų mo­kyk­los sta­ty­ba vy­ko dve­jus me­tus, 1936-ųjų ru­de­nį jo­je jau mo­kė­si vai­kai.

Mo­kyk­lą no­rė­ta pa­va­din­ti L.Ra­dziu­ky­no var­du, ta­čiau jis tam prieš­ta­ra­vo, no­rė­jo, kad ji va­din­tų­si Kur­nė­nų mo­kyk­la.

Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no var­das šiai mo­kyk­lai su­teik­tas 1992 me­tais, kai Lie­tu­vo­je bu­vo at­kur­ta ne­pri­klau­so­my­bė.

Šios mo­kyk­los fun­da­to­rius mi­rė 1966-ai­siais, pa­lai­do­tas Ame­ri­ko­je, Flo­ri­do­je.

Kur­nė­nuo­se mo­kyk­la dėl su­ma­žė­ju­sio mo­ki­nių skai­čiaus už­da­ry­ta 2008-ai­siais.

Ku­rį lai­ką ši mo­kyk­la bu­vo ap­leis­ta. Be­veik prieš tre­jus me­tus, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą, ji bu­vo re­konst­ruo­ta ir pri­tai­ky­ta lan­ky­mui. Tad da­bar čia vyks­ta kul­tū­ri­niai ren­gi­niai, įvai­rios edu­ka­ci­jos, šis ob­jek­tas iki šiol va­di­na­mas Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­la.

Mo­kyk­los sta­ti­nių kom­plek­sas su vė­jo jė­gai­ne 1993-iai­siais įra­šy­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą.

 

Ra­jo­ne tra­di­ci­ja – gar­bės pi­lie­čiams re­ga­li­jas su­teik­ti per Vals­ty­bės die­ną

Bir­že­lio 29-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė ra­jo­no Gar­bės pi­lie­čio var­dą po mir­ties su­teik­ti L.Ra­dziu­ky­nui, uni­ka­lios Kur­nė­nų mo­kyk­los statybos fun­da­to­riui, už sva­rų in­dė­lį Lie­tu­vos švie­ti­mui ir kul­tū­rai.

Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos bus įteik­tos jo gi­mi­nai­čiams lie­pos 6-ąją Dau­guo­se mi­nint Vals­ty­bės – Lie­tu­vos Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną.

Aly­taus ra­jo­ne jau su­si­klos­čiu­si tra­di­ci­ja gar­bės pi­lie­čių re­ga­li­jas teik­ti per čia mi­ni­mą Vals­ty­bės die­ną.

Ra­jo­ne Gar­bės pi­lie­čių var­dai su­tei­kia­mi nuo 2007-ųjų. Iki šiol taip pa­gerb­ta še­šio­li­ka Lie­tu­vai ir Aly­taus ra­jo­nui nu­si­pel­niu­sių as­me­nų.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.