Nr. 72 (13742)

2022-06-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 72 (13742) skaitykite:

 • Go­da Pra­puo­le­ny­tė-Le­o­na­vi­čie­nė me­rui pa­tars ko­mu­ni­ka­ci­jos klau­si­mais
 • Ne­ra­mus Jo­ni­nių sa­vait­ga­lis: vai­ra­vo ne­blai­vūs, mu­šė­si laz­do­mis, per­se­kio­jo mo­to­cik­lu
 • Inks­tų li­go­mis ser­gan­čių pa­cien­tų he­mo­dia­li­zės iš­šū­kiai
 • Li­na Ver­tins­kie­nė: „Nei va­kar, nei ry­toj ge­res­nių lai­kų vai­kų glo­bai ne­bu­vo ir ne­bus, ge­riau­sias lai­kas – šian­dien”
 • Lie­tu­vos jau­ni­mo šau­dy­mo iš lan­ko čem­pio­na­te – aly­tiš­kių me­da­lių der­lius
 • Te­mų įvai­ro­vė fes­ti­va­ly­je „Bū­tent!”: nuo ka­ro pa­mo­kų iki ci­vi­li­nės są­jun­gos
 • „Nykš­tu­ko” ben­druo­me­nė šven­tė il­giau­sią die­ną ir trum­piau­sią nak­tį – Jo­ni­nes
 • Va­sa­rą dau­gu­ma dar­že­li­nu­kų atos­to­gaus 
 • Labdara Alytaus hospisui
 • Nu­ti­lus ju­bi­lie­jaus šur­mu­liui, idė­jų ir pla­nų ne­sto­ko­jan­tis Al­bi­nas Rau­lič­kis pla­nuo­ja iš­leis­ti au­to­biog­ra­fi­nę kny­gą
 • Ka­zi­mie­rui Sven­tic­kui po mir­ties – Aly­taus ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio ti­tu­las
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – nau­jas miš­rių ko­mu­na­li­nių ir mais­to at­lie­kų ve­žė­jas
 • Kai vieni kitais nuoširdžiai džiaugiasi – jau brandi bendruomenė, jau tikra šventė
 • Aly­taus kul­tū­ros vei­dai – šar­žuo­ti ir links­mi
 • Pa­dė­ka pri­si­dė­ju­siems prie Aly­taus mies­to šven­tės
 • Aly­taus ko­le­gi­jos ab­sol­ven­tams įteik­ti di­plo­mai
 • Priemiestinių autobusų tvarkaraštis vasaros metu
 • Eis­mas Pa­ne­mu­nin­kė­lių ke­liu at­nau­jin­tas
 • Pa­si­rū­pin­ki­me, kad vai­kai sau­giai džiaug­tų­si va­sa­ra
 • Už ne­pri­žiū­ri­mus pa­sta­tus – di­džiau­sias tur­to mo­kes­tis
Jau nuo liepos 4 d. ūkininkai galės matyti naujosios automatinės laukų nuolatinio stebėjimo sistemos (ALNSIS) informaciją – palydovinius žemės plotų duomenis. Tai leis jiems reguliariai stebėti savo...
Bir­že­lio 19 die­ną Aly­taus kul­tū­ros cen­tro Di­džio­jo­je sa­lė­je įvy­ko Alytaus muzikos mokyklos „Sva­jo­nės“ kon­cer­tas XX tarp­tau­ti­nia­me Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je....
Praktiška lubų apdaila Kaune. Nesvarbu, kuriame Laikinosios sostinės rajone gyvenama, Petrašiūnuose, Šilainiuose ar priešingoje pusėje, Vilijampolėje, Eiguliuose. Lygių lubų nori kiekvienas kaunietis...
Prireikus išsiųsti siuntą į reikiamą Europos šalį, dažnai kyla neaiškumų kaip paruošti siuntą, kaip pasirinkti tinkamą kurjerių tarnybą ir panašūs klausimai. Yra keletas svarbių aspektų, apie kuriuos...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.