„Sva­jo­nės” kon­cer­tas Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je – tarsi tram­pli­nas į pa­si­ro­dy­mą su „Ame­ri­kos vir­tuo­zais” iš JAV (0)

Jaunimo simfoninio orkestro „Svajonė“ dirigentas Vytautas Kiminius, vadovė Daiva Martikonytė, smuiko grupės vadovė Ingrida Krikščiūnienė, solistės (iš kairės) Giedrė Surdokaitė (smuikas), Rūta Balčiūtė (violončelė), Skirmantė Kirkliauskaitė (pianinas).
Jaunimo simfoninio orkestro „Svajonė“ dirigentas Vytautas Kiminius, vadovė Daiva Martikonytė, smuiko grupės vadovė Ingrida Krikščiūnienė, solistės (iš kairės) Giedrė Surdokaitė (smuikas), Rūta Balčiūtė (violončelė), Skirmantė Kirkliauskaitė (pianinas).
Bir­že­lio 19 die­ną Aly­taus kul­tū­ros cen­tro Di­džio­jo­je sa­lė­je įvy­ko Alytaus muzikos mokyklos „Sva­jo­nės“ kon­cer­tas XX tarp­tau­ti­nia­me Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je. Žiū­ro­vai iš­gir­do per re­kor­diš­kai trum­pą lai­ką – nuo me­tų pra­džios, kai su or­kest­ru pra­dė­jo dirb­ti di­ri­gen­tas Vy­tau­tas Ki­mi­nius, pa­ruoš­tą su­dė­tin­gą pro­gra­mą. Pa­sak ko­lek­ty­vo va­do­vės Dai­vos Mar­ti­ko­ny­tės, šis pa­si­ro­dy­mas – tai tram­pli­nas į rug­pjū­čio pa­bai­go­je vyk­sian­čias re­pe­ti­ci­jas ir kon­cer­tus su an­sam­bliu iš JAV „Ame­ri­kos vir­tuo­zai“. Mo­bi­li­zuo­tos vi­sos kū­ry­bi­nės pa­jė­gos, or­kest­re kar­tu su mo­ki­niais gro­ja mo­ky­to­jai, pri­si­jun­gė stu­den­tai, o so­lo par­ti­jas taip pat at­li­ko bu­vu­sios „sva­jo­niu­kės“. Po kon­cer­to jos mie­lai su­ti­ko pa­si­da­lin­ti įspū­džiais.

Smui­ki­nin­kė Gied­rė Sur­do­kai­tė, stu­di­juo­ja Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je pas prof. Rai­mon­dą But­vi­lą: „La­bai džiu­gu, jog Aly­tus tu­ri sa­vo sim­fo­ni­nį or­kest­rą! Šau­nus ko­lek­ty­vas, su­per­inis di­ri­gen­tas ir nuo­sta­būs jau­nie­ji mu­zi­kan­tai. Džiau­giuo­si, kad ga­lė­jau pri­si­dė­ti prie to­kio pui­kaus kon­cer­to ir kar­tu su „Sva­jo­ne“ nu­spal­vin­ti va­ka­rą gra­žiau­sio­mis mu­zi­ki­nė­mis spal­vo­mis“.

Pia­nis­tė Skir­man­tė Kir­kliaus­kai­tė, šiuo me­tu stu­di­juo­ja pa­gal Eras­mus+ mai­nų pro­gra­mą Es­ti­jo­je, Pe­ep Las­smann for­te­pi­jo­no kla­sė­je: „Su­gro­ti kar­tu su „Sva­jo­ne“ po 8-erių me­tų ta­me pa­čia­me Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je man bu­vo di­de­lis džiaugs­mas ir iš­šū­kis, at­ne­šęs nau­jos pa­tir­ties, įkvė­pi­mo ir daug sen­ti­men­tų. Dar kar­tą pa­ju­tau, koks svar­bus yra ry­šys su sa­vuo­ju mies­tu, be­si­tę­sian­tis ben­dra­dar­bia­vi­mas ir nau­jų mu­zi­ki­nių drau­gys­čių už­mez­gi­mas. Grįž­ti gro­ti į gim­tą­jį Aly­tų – tai tar­si tvir­tin­ti til­tą, jun­gian­tį su sa­vo šak­ni­mis, bei ties­ti nau­jus til­tus at­ei­ties pla­nams ir idė­joms. Esu be ga­lo dė­kin­ga or­kest­ro va­do­vei Dai­vai Mar­ti­ko­ny­tei, di­ri­gen­tui Vy­tau­tui Ki­mi­niui, bran­giai mu­zi­kos mo­ky­to­jai Li­nai Ab­ro­ma­vi­čie­nei bei vi­siems or­kest­ran­tams už mu­zi­ka­vi­mą kar­tu, pa­lai­ky­mą ir gra­žią drau­gys­tę!“

Vio­lon­če­li­nin­kė Rū­ta Bal­čiū­tė, ma­gist­ro laips­nį įgi­jo Lie­tu­vos Mu­zi­kos ir Te­at­ro Aka­de­mi­jo­je, prof. Ri­man­to Ar­mo­no kla­sė­je: „Mu­zi­ka­vi­mas Aly­taus „Sva­jo­nė­je“ – tai ma­no pir­mo­ji pa­žin­tis su or­kest­ru, o šian­dien tu­rė­jau pro­gą su šiuo or­kest­ru gro­ti so­lo. Jaus­mas, tar­si su lai­ko ma­ši­na bu­vo pa­ke­liau­ta. Ge­ra čia su­grįž­ti, šis or­kest­ras tu­ri iš­skir­ti­nę au­rą, ku­ri pri­trau­kia ir vie­ni­ja“.

„Mu­zi­ka – ge­riau­sias til­tas tarp žmo­nių“ – tai dr. Ch.Bo­row­sky’io fra­zė, ta­pu­si „Sva­jo­nės“ pro­jek­to su „The Ame­ri­can Vir­tuo­si“ pa­va­di­ni­mu. „Su šia min­ti­mi ruo­šia­mės su­si­ti­ki­mui su ame­ri­kie­čiais so­lis­tais. Iš tie­sų, juk ga­li­ma su žmo­gu­mi pa­si­šne­ku­čiuo­ti, kar­tu iš­ger­ti ka­vos – ir ne­iš­ven­gia­mai už­si­mez­ga ry­šys, til­tas. Bet ka­žin, ar iš il­giau­sio, nuo­šir­džiau­sio po­kal­bio įma­no­ma pa­jus­ti tai, kas su­kri­to sie­lon, klau­san­tis Skir­man­tės at­lie­ka­mo Frédéri­co Cho­pi­no „Di­džio­jo bri­li­jan­ti­nio po­lo­ne­zo“ įžan­gos, ar Rū­tos ran­ko­se ver­kian­čios, be­si­mel­džian­čios vio­lon­če­lės (Ma­xo Bru­cho „Kol Nid­rei“) , Gied­rės smui­ko ver­pe­tų Ba­lio Dva­rio­no „Prie eže­rė­lio“, – po kon­cer­to apie jo įspū­džius kal­bė­jo D.Mar­ti­ko­ny­tė.

Į „Sva­jo­nės“ kon­cer­tą XX tarp­tau­ti­nia­me Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je at­vy­ko ir Vy­tau­to Ki­mi­niaus mo­ky­to­jas, prof. Juo­zas Do­mar­kas. Gar­bu­sis Ma­est­ro yra ke­le­tą kar­tų di­ri­ga­vęs „Sva­jo­nei“. J.Do­mar­kas ste­bė­jo­si: kaip čia yra, kad to­kia pil­na žiū­ro­vų sa­lė? Me­tai po me­tų, kon­cer­tas po kon­cer­to, ne­iš­ven­gia­mai tie­sia­si til­tai tarp aly­tiš­kių ir rim­to­sios mu­zi­kos, ku­rios gel­mės trau­kia, už­bu­ria „sva­jo­niu­kus“, jų tė­ve­lius, o ir dau­gy­bė mies­tie­čių sten­gia­si ne­pra­leis­ti „Sva­jo­nės“ kon­cer­tų.

„Šiuo me­tu „Sva­jo­nei“ at­ėjo pel­ny­tos atos­to­gos, o po jų vėl su­si­tik­si­me – juk „Mu­zi­ka – ge­riau­sias til­tas tarp žmo­nių!“ – sa­ko or­kest­ro va­do­vė D.Mar­ti­ko­ny­tė, kvies­da­ma ne­pra­leis­ti „Sva­jo­nės“ pa­si­ro­dy­mų su „The Ame­ri­can Vir­tuo­si“, jie nu­ma­ty­ti rug­pjū­čio mė­me­sį.

Alytaus muzikos mokyklos jau­ni­mo sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė“ nuo­šir­džiai dė­ko­ja Aly­taus kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jams už nuo­šir­dų ben­dra­dar­bia­vi­mą, pui­kias są­ly­gas re­pe­ti­ci­joms ir kon­cer­tui, už ska­nų py­ra­gą po kon­cer­to. Vi­dui Si­ma­naus­kui – Dai­na­vos ša­lies fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­jui ir va­do­vui – pa­dė­ka už ga­li­my­bę kas­met gro­ti pro­fe­sio­na­lio­sios mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je ir už ga­li­my­bę kas­met va­sa­ros pra­džio­je Aly­tu­je iš­girs­ti pui­kius pro­fe­sio­na­lio­sios mu­zi­kos at­li­kė­jus.

Ačiū Aly­taus mies­to va­do­vams, ku­rie pas­ta­ruo­ju me­tu „Sva­jo­nės“ kon­cer­tams sky­rė ypa­tin­gą dė­me­sį, džiau­gia­mės, jog mu­zi­ki­niai til­tai vis tvir­čiau su­vie­ni­ja Aly­taus mies­to ben­druo­me­nę.

 

„A.N“. inf.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.