Nr. 70 (13300)

2019-06-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 70 (13300) skaitykite:

 • Žemai­tės su­kur­tos lė­lės ži­nią apie Aly­tų sklei­džia po Lie­tu­vą ir sve­čias ša­lis
 •  Aly­taus ko­le­gi­ja kvie­čia stu­di­juo­ti nau­jos įmo­nių ad­mi­nist­ra­vi­mo pro­gra­mos
 • Re­mon­tuo­ja­mi ke­lių dan­go­je su­si­da­rę įtrū­ki­mai
 • Jo­ni­nėms kri­tu­lių ne­pra­na­šau­ja­ma – de­be­sys iš­bars­tys juos iki šven­tės
 • Aly­taus ra­jo­no spor­ti­nin­kai iš­ko­vo­jo auk­są
 • Už­puo­lę avis vil­kai ne­ap­len­kia ir šu­nų
 • Va­sa­ra – pa­lan­kiau­sias me­tas af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pli­ti­mui
 • Aly­taus ra­jo­ne pla­nuo­ja­ma su­reng­ti Lie­tu­vos plen­to tau­rės vie­ną iš eta­pų
 • Po­kal­biai prie puo­de­lio ka­vos įkvė­pė ste­buk­lui:
 • aly­tiš­kė ku­ria pa­puo­ša­lus, ku­rių su nie­kuo ne­su­pai­nio­si
 • Am­žius – ne ri­ba fi­zi­niam ak­ty­vu­mui
 •  Kar­pių po­žiū­ris į slie­ką
Aly­taus mies­to šven­tė­je su kny­gos „Kaip ka­ra­lai­tė iš gro­žio kon­kur­so pa­bė­go“ dirb­tu­vė­mis vai­kams da­ly­vaus ra­šy­to­ja, šiuo me­tu Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­ti, iš Dzū­ki­jos...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją apie at­vi­ru­mo eg­za­mi­no ne­iš­lai­kiu­sią Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zę, – at­seit po­il­siau­to­jai su­lau­žė...
Va­kar Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pra­ne­šė, kad Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai Kau­no apy­gar­dos...
„Kiek ži­nau, ke­lia į Kau­no ra­jo­ną“ Dau­giau nei dve­jus me­tus už­tru­ko by­li­nė­ji­ma­sis iki Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo, kol Aly­taus mies­te vei­kian­čiai ne­kil­no­ja­m
So­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ir tie­siog gat­vė­se, įstai­go­se vis dar gy­vai ap­ta­ri­nė­ja­mi šven­tės įspū­džiai. Pa­si­da­ly­ti jais su­si­rin­ko ir or­ga­ni­za­to­riai – Aly­taus mies­to...
Mažieji šeimos nariai visuomet trokšta nuotykių ir naujų įspūdžių, todėl šiltuoju sezonu daugelis vaikų svajoja apie galimybę laiką leisti patogiame hamake. Nors toks noras atrodo pakankamai nekaltas,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.