Bu­vu­sio „Dzū­ki­jos van­de­nų” va­do­vo by­la – teis­me

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Birželis 20
nuotrauka
Pra­ėju­sių me­tų sau­sio vi­du­ry­je STT iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad šios tar­ny­bos Kau­no val­dy­ba at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mų vei­kų „Dzū­ki­jos van­de­ny­se“. Tuo­met bu­vo su­lai­ky­tas šios ben­dro­vės di­rek­to­rius Rolandas Ža­kas, netrukus jis pats pasiprašė atleidžiamas iš pareigų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­kar Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pra­ne­šė, kad Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai Kau­no apy­gar­dos teis­mui per­da­vė STT Kau­no val­dy­bos pa­rei­gū­nų tir­tą bu­vu­sio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Dzū­ki­jos van­de­nys“ di­rek­to­riaus Ro­lan­do Ža­ko ir Kau­no ben­dro­vės „In­ti“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Edu­ar­do Čer­nu­lio bau­džia­mą­ją by­lą. Jiems dėl pa­reikš­tų kal­ti­ni­mų gre­sia bau­dos, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki pen­ke­rių ar ket­ve­rių me­tų.

Kuo įta­ria­mi kal­ti­na­mie­ji?

Kau­no apy­gar­dos teis­mui per­duo­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je bu­vęs „Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­rius R.Ža­kas kal­ti­na­mas ky­ši­nin­ka­vi­mu, pa­dė­ji­mu klas­to­ti do­ku­men­tus, pik­tnau­džia­vi­mu bei ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mu, o Kau­no ben­dro­vės „In­ti“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius E.Čer­nu­lis – pa­pir­ki­mu, ben­dro­vės tur­to iš­švais­ty­mu, do­ku­men­tų klas­to­ji­mu ir ap­gau­lin­gu bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mu.

Jiems už tai pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są gre­sia bau­dos, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki pen­ke­rių ar ket­ve­rių me­tų.

Sta­ty­bos ir in­ži­ne­ri­nių tin­klų mon­ta­vi­mu už­si­i­man­ti ben­dro­vė „In­ti“ nuo 2016-ųjų yra lai­mė­ju­si „Dzū­ki­jos van­de­nų“ skelb­tus van­dens tin­klų re­konst­ra­vi­mo kon­kur­sus. Šių dar­bų ver­tė – per 1 mln. eu­rų, jiems at­lik­ti gau­ta eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­ma.

Kaip pra­ne­ša STT, įta­ria­ma, kad R.Ža­kas kaip ky­šį ga­vo di­des­nę nei 5 tūkst. 600 eu­rų ver­tės tur­ti­nę nau­dą. Kon­kre­čiai – lau­ko du­ris, lan­gus, vi­daus du­ris ir jų su­dė­ti­nes kom­plek­ta­vi­mo de­ta­les, taip pat grin­dų be­to­na­vi­mo dar­bus, už ku­riuos su­mo­kė­ta E.Čer­nu­lio va­do­vau­ja­mos ben­dro­vės lė­šo­mis. Taip siek­ta „Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­riaus pa­lan­ku­mo vyk­dant dvi eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mų dar­bų su­tar­tis.

Kaip mi­ni­ma STT pra­ne­ši­me, įgy­tus ga­mi­nius ir pa­slau­gas R.Ža­kas pa­nau­do­jo nau­jai sta­to­mam ūki­nės pa­skir­ties sta­ti­niui jo su­tuok­ti­nei pri­klau­san­čio­je so­dy­bo­je.

Taip pat įta­ria­ma, kad bu­vęs „Dzū­ki­jos van­de­nų“ va­do­vas šiam sta­ti­niui sta­ty­ti pa­si­tel­kė še­šio­li­ka pa­val­džių ben­dro­vės dar­buo­to­jų, ku­rie, vyk­dy­da­mi jo nu­ro­dy­mus, at­li­ko sta­ty­bos ir re­mon­to dar­bus sa­vo dar­bo me­tu, nau­do­da­mi ben­dro­vės dar­bo ir trans­por­to prie­mo­nes.

Apie ty­ri­mą pra­neš­ta per­nykš­čio sau­sio vi­du­ry­je

Pra­ėju­sių me­tų sau­sio vi­du­ry­je STT iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad šios tar­ny­bos Kau­no val­dy­ba at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mų vei­kų „Dzū­ki­jos van­de­ny­se“. Tuo­met bu­vo su­lai­ky­tas šios ben­dro­vės di­rek­to­rius R.Ža­kas ir „In­ti“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius E.Čer­nu­lis.

„Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­rius teis­mo spren­di­mu bu­vo nu­ša­lin­tas nuo ben­dro­vės va­do­vo pa­rei­gų. Ne­tru­kus pats R.Ža­kas ben­dro­vės val­dy­bos pa­si­pra­šė at­lei­džia­mas iš „Dzū­ki­jos van­de­nų“ va­do­vo pa­rei­gų, jo pra­šy­mas bu­vo pa­ten­kin­tas.

Jis Aly­taus mies­to van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įmo­nei va­do­va­vo nuo 1992 me­tų.

Per­nykš­čio ba­lan­džio pa­bai­go­je „Dzū­ki­jos van­de­nų“ val­dy­ba va­do­vau­ti ben­dro­vei iš aš­tuo­nių kan­di­da­tų iš­rin­ko Jo­na­vos ra­jo­no Ruk­los mies­te­lio gy­ven­to­ją, pen­kio­li­ka me­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­na­vu­sį, į at­sar­gą kaip ka­ri­nin­ką iš­ėju­sį Ju­ri­jų Čer­via­kov­skį.

 

 

  Komentaras

  Kiekvienas reiškinys turi 2 puses. šio minusai, savo laiku ir mandrokas, atseit korupcijos nėra įmonėj, kitus kaip už ..laiko. Tai ir sugrąžino nepasikentę. Kita pusė - kompetentingas vadovas. Anoje kadencijoje iš savivaldybės įmonių vienintelis ryžosi užvest įmonę per kelis ES paramos projektus. Kiti nedrįso ir savivaldybė nelabai pajėgi savo gabumais vystyt. Sunkiai sekėsi. Miesto valdžios postuose be reikiamos ūkinės kompetencijos ir nėra būtinų savalaikių sprendimų ir palaikymų. Nes pav. ministerijų lygiuose paprastai merai būna priekį dėl savivaldybės projektų. O Alytuj vadovų postuose mandri... Savo kompetencijose vengdami priimt gamyboj būnančių netikėtų sprendimų, vis laukia kol kiti... Situacijos kaista. O jie vietoj pagalbos, dar kaip ir intrigom iš užkuliusių pagal savo specifinius įtarumus. Dar buvo situacijų, kaip nesprendžia patys didėjančių problemų ir bandančius spręst per intrigas ir kitų rankom... trumpiau taip retus vietinius dar kažką sugebančius išretina. Į jų vietas kaip strateginių įmonių dzūkijos vandenys ir šilumos tinklai vadovų postus atstovai iš svetur. valdybose po nepriklausomais ir neprasti veikėjai iš svetur. Trumpiau kaip ir sau palankius sustato ten, kur didžiausi lėšų srautai per savivaldą. valdybose jei veikėjai kaip juokauja būna kur Malijorkoj ar Ukrainoj, jiems internetu medžiagą apie įmonės rodiklius siunčia valdybos posėdžiams, ir jei dar valdiškai primoka...- ko ne rojus? o savi retėjantys alytiškiai kiek nors sugebantys kaip išjuokti nykt ir dėl cento vienas kitą..iki paskutinio. vėl būt įdomu, jei savivaldybė visuomenę informuotų, kaip vykdo po jo užvestus projektus? Ar įsitenka pagal terminus ir kokybę, ar papildomų lėšų nėra. Kaip Alytaus firmoms reikliai taiko. kokie nauji projektai užvesti? Po kaip neseniai taryba nepatvirtino vandens kainų didinimo, reiškia ir prie atstovų iš svetur ir valdybose po nepriklausomais efektyvumas ne geriau. Bet svarbiausia, būtent tarybos narių išimtinė kompetencija strateguot įmonių vystymą ir atsakyt. O čia jei po nepriklausomais per valdybas ir atstovus iš svetur - kieno naudai gali būt reguliuojami didžiausi lėšų srautai? Į šiuos klausimus neskuba atsakyt ir nauja miesto valdžia. kur jei per kelis mėnesius dar komitetų per tarybą nesugeba pasitvirtint, tai rimčiau ką klaust kaip ir nepatogu? Juk alytiškiai rinkos tarybą. o rinkosi geriausius. o tie geriausi....geriau ir neklaust. Kurie ir gudriai pratyli apie miesto biudžete finansinę padėtį... Paskolas, kaip mažins...ir iš kur mažėjant gyventojų skaičiui? kaip kitur didėja gyventojų skaičius ir paskolas sparčiai mažina.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.