Bu­vu­sio „Dzū­ki­jos van­de­nų” va­do­vo by­la – teis­me (61)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotrauka
Pra­ėju­sių me­tų sau­sio vi­du­ry­je STT iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad šios tar­ny­bos Kau­no val­dy­ba at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mų vei­kų „Dzū­ki­jos van­de­ny­se“. Tuo­met bu­vo su­lai­ky­tas šios ben­dro­vės di­rek­to­rius Rolandas Ža­kas, netrukus jis pats pasiprašė atleidžiamas iš pareigų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­kar Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pra­ne­šė, kad Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai Kau­no apy­gar­dos teis­mui per­da­vė STT Kau­no val­dy­bos pa­rei­gū­nų tir­tą bu­vu­sio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Dzū­ki­jos van­de­nys“ di­rek­to­riaus Ro­lan­do Ža­ko ir Kau­no ben­dro­vės „In­ti“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Edu­ar­do Čer­nu­lio bau­džia­mą­ją by­lą. Jiems dėl pa­reikš­tų kal­ti­ni­mų gre­sia bau­dos, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki pen­ke­rių ar ket­ve­rių me­tų.

Kuo įta­ria­mi kal­ti­na­mie­ji?

Kau­no apy­gar­dos teis­mui per­duo­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je bu­vęs „Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­rius R.Ža­kas kal­ti­na­mas ky­ši­nin­ka­vi­mu, pa­dė­ji­mu klas­to­ti do­ku­men­tus, pik­tnau­džia­vi­mu bei ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mu, o Kau­no ben­dro­vės „In­ti“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius E.Čer­nu­lis – pa­pir­ki­mu, ben­dro­vės tur­to iš­švais­ty­mu, do­ku­men­tų klas­to­ji­mu ir ap­gau­lin­gu bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mu.

Jiems už tai pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są gre­sia bau­dos, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki pen­ke­rių ar ket­ve­rių me­tų.

Sta­ty­bos ir in­ži­ne­ri­nių tin­klų mon­ta­vi­mu už­si­i­man­ti ben­dro­vė „In­ti“ nuo 2016-ųjų yra lai­mė­ju­si „Dzū­ki­jos van­de­nų“ skelb­tus van­dens tin­klų re­konst­ra­vi­mo kon­kur­sus. Šių dar­bų ver­tė – per 1 mln. eu­rų, jiems at­lik­ti gau­ta eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­ma.

Kaip pra­ne­ša STT, įta­ria­ma, kad R.Ža­kas kaip ky­šį ga­vo di­des­nę nei 5 tūkst. 600 eu­rų ver­tės tur­ti­nę nau­dą. Kon­kre­čiai – lau­ko du­ris, lan­gus, vi­daus du­ris ir jų su­dė­ti­nes kom­plek­ta­vi­mo de­ta­les, taip pat grin­dų be­to­na­vi­mo dar­bus, už ku­riuos su­mo­kė­ta E.Čer­nu­lio va­do­vau­ja­mos ben­dro­vės lė­šo­mis. Taip siek­ta „Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­riaus pa­lan­ku­mo vyk­dant dvi eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mų dar­bų su­tar­tis.

Kaip mi­ni­ma STT pra­ne­ši­me, įgy­tus ga­mi­nius ir pa­slau­gas R.Ža­kas pa­nau­do­jo nau­jai sta­to­mam ūki­nės pa­skir­ties sta­ti­niui jo su­tuok­ti­nei pri­klau­san­čio­je so­dy­bo­je.

Taip pat įta­ria­ma, kad bu­vęs „Dzū­ki­jos van­de­nų“ va­do­vas šiam sta­ti­niui sta­ty­ti pa­si­tel­kė še­šio­li­ka pa­val­džių ben­dro­vės dar­buo­to­jų, ku­rie, vyk­dy­da­mi jo nu­ro­dy­mus, at­li­ko sta­ty­bos ir re­mon­to dar­bus sa­vo dar­bo me­tu, nau­do­da­mi ben­dro­vės dar­bo ir trans­por­to prie­mo­nes.

Apie ty­ri­mą pra­neš­ta per­nykš­čio sau­sio vi­du­ry­je

Pra­ėju­sių me­tų sau­sio vi­du­ry­je STT iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad šios tar­ny­bos Kau­no val­dy­ba at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mų vei­kų „Dzū­ki­jos van­de­ny­se“. Tuo­met bu­vo su­lai­ky­tas šios ben­dro­vės di­rek­to­rius R.Ža­kas ir „In­ti“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius E.Čer­nu­lis.

„Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­rius teis­mo spren­di­mu bu­vo nu­ša­lin­tas nuo ben­dro­vės va­do­vo pa­rei­gų. Ne­tru­kus pats R.Ža­kas ben­dro­vės val­dy­bos pa­si­pra­šė at­lei­džia­mas iš „Dzū­ki­jos van­de­nų“ va­do­vo pa­rei­gų, jo pra­šy­mas bu­vo pa­ten­kin­tas.

Jis Aly­taus mies­to van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įmo­nei va­do­va­vo nuo 1992 me­tų.

Per­nykš­čio ba­lan­džio pa­bai­go­je „Dzū­ki­jos van­de­nų“ val­dy­ba va­do­vau­ti ben­dro­vei iš aš­tuo­nių kan­di­da­tų iš­rin­ko Jo­na­vos ra­jo­no Ruk­los mies­te­lio gy­ven­to­ją, pen­kio­li­ka me­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­na­vu­sį, į at­sar­gą kaip ka­ri­nin­ką iš­ėju­sį Ju­ri­jų Čer­via­kov­skį.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai