Dau­gų pa­plū­di­mių in­ven­to­rius nio­ko­ja­mas ar nyks­ta?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2019 Birželis 18
nuotrauka
Paplūdimyje už Daugų technologijos ir verslo mokyklos neliko vaikų žaidimų įrenginių, jie išmontuoti kaip nesaugūs. Va­len­ti­no Ka­ru­žo nuotr.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją apie at­vi­ru­mo eg­za­mi­no ne­iš­lai­kiu­sią Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zę, – at­seit po­il­siau­to­jai su­lau­žė suo­liu­kus, at­lu­po da­lį krep­ši­nio aikš­te­lės dan­gos. Bū­tent dėl to ša­lia Dau­gų, ar­ba Di­džiu­lio, eže­ro esan­ti ba­zė už­da­ry­ta re­mon­tui, o po jo bus spren­džia­ma dėl ba­zės pri­ei­na­mu­mo vi­siems. Po to­kios sa­vi­val­dy­bės pa­skleis­tos in­for­ma­ci­jos „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją tuoj pat pa­sie­kė pa­si­pik­ti­nu­sių dau­giš­kių skam­bu­čiai: „Čia nie­kuo dė­ti po­il­siau­to­jai, suo­liu­kai pa­ga­min­ti iš pras­tos me­die­nos, to­dėl ir su­lū­žo, o aikš­te­lės dan­ga su­si­dė­vė­jo. Ba­zės var­tus už­ra­ki­no ir ne­ži­nia, ar at­ra­kins, nes, mū­sų ži­nio­mis, jo­je tu­ri­ma daug už­sa­ky­mų „ba­liams“. At­va­žiuo­kit, pa­tys pa­ma­ty­sit, ar ga­li­ma kal­tin­ti po­il­siau­to­jus. Dar ap­lan­ky­kit pa­plū­di­mį prie Dau­gų tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­los, kur din­go vai­kams žais­ti skir­ti įren­gi­niai?“ Va­kar ap­si­lan­kė­me dau­giš­kių nu­ro­dy­to­se po­il­sio prie Dau­gų eže­ro vie­to­se.

Spy­na ant var­tų ga­li iš­lik­ti vi­sam lai­kui

Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zė bu­vo at­nau­jin­ta be­veik prieš sep­ty­ne­rius me­tus ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą. Pro­jek­to ver­tė bu­vo apie 3 mln. li­tų.

Vyk­dant šį pro­jek­tą su­tvar­ky­tas ir­kla­vi­mo ba­zės dvie­jų aukš­tų pa­sta­tas, ku­ria­me įreng­ti gy­ve­na­mie­ji kam­ba­riai, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė, pir­te­lė, pa­tal­pa val­tims lai­ky­ti, krep­ši­nio, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės.

Ba­zę ad­mi­nist­ruo­ja Aly­taus ra­jo­no me­no ir spor­to mo­kyk­la, ku­rios cen­tras – Dau­guo­se.

Ka­dan­gi ir­kla­vi­mo ba­zė už eu­ro­pi­nę pa­ra­mą su­tvar­ky­ta sie­kiant ob­jek­tą pa­nau­do­ti dau­giš­kių ir jų sve­čių lais­va­lai­kiui, var­tai į ją tu­rėtų bū­ti at­ver­ti, o ne už­ra­kin­ti.

Dau­giau nei prieš me­tus ne­ti­kė­tai už­ra­ki­nus var­tus ki­lo di­de­lis dau­giš­kių pa­si­pik­ti­ni­mas. Tuo­met Me­no ir spor­to mo­kyk­los va­do­vai tai įvar­di­jo kaip žmo­giš­ką nesu­si­pra­ti­mą. Var­tai bu­vo at­ra­kin­ti pra­dė­jus do­mė­tis šio mies­to gy­ven­to­jams ir žur­na­lis­tams.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ant įva­žia­vi­mo į ba­zę var­tų vėl at­si­ra­do spy­na. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją apie at­vi­ru­mo eg­za­mi­no ne­iš­lai­kiu­sį lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo ob­jek­tą.

Šį­kart ap­kal­tin­ti po­il­siau­to­jai, su­lau­žę suo­liu­kus, at­lu­pę da­lį krep­ši­nio aikš­te­lės dan­gos, šiukš­li­nan­tys po­il­sia­vie­tės te­ri­to­ri­ją. Toks po­il­siau­to­jų el­ge­sys pa­va­din­tas chu­li­ga­niš­ku. Ba­zė da­bar už­da­ry­ta re­mon­tui, o po jo bus spren­džia­ma dėl ba­zės at­vi­ru­mo.

Tai pa­tvir­ti­no ir lai­ki­nai Me­no ir spor­to mo­kyk­lai va­do­vau­jan­ti Lai­ma Za­lans­kie­nė, at­si­sa­kiu­si dau­giau kal­bė­ti šiuo klau­si­mu, nes da­bar atos­to­gau­jan­ti. Lai­ki­no­ji di­rek­to­rė ne­at­sa­kė į klau­si­mą, ar apie po­il­siau­to­jų chu­li­ga­niš­kus veiks­mus ba­zė­je bu­vo pra­neš­ta po­li­ci­jai.

Ne­at­mes­ti­na, kad spy­na ant ba­zės var­tų ga­li iš­lik­ti vi­sam lai­kui, taip nuo gy­ven­to­jų už­ve­riant už eu­ro­pi­nius pi­ni­gus įreng­tą po­il­siui skir­tą ob­jek­tą.

„Man, kaip dau­giš­kiui, yra gė­da“

Va­kar ap­si­lan­kius Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zė­je te­ko pa­ma­ty­ti jau su­tvar­ky­tus suo­liu­kus – nu­lū­žu­sios len­tos pa­keis­tos nau­jo­mis. Var­gu ar ga­li­ma ti­kė­ti sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­mu dėl at­lup­tos da­lies krep­ši­nio aikš­te­lės dan­gos. Pa­na­šiau, kad ji pa­ti at­si­lu­po dėl il­go nau­do­ji­mo, pa­pras­čiau­siai – vie­to­mis su­si­dė­vė­jo pri­ly­dy­ta dan­ga.

„Ka­dan­gi dir­bu su me­džiu, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tų suo­liu­kų me­di­nė da­lis pa­ga­min­ta iš pras­tos me­die­nos su dau­gy­be ša­kų. Kai ku­rios šių suo­liu­kų de­ta­lės jau bu­vo su­lū­žu­sios vos juos pa­sta­čius ir kiek­vie­nais me­tais lū­žo per ša­kų vie­tas. Tuos suo­liu­kus rei­kė­jo pri­žiū­rė­ti nuo­lat, kaip da­ro­ma ki­to­se Dau­gų vie­to­se. Vie­nos me­di­nės da­lies pa­kei­ti­mas kai­nuo­ja ke­lis eu­rus, o už­trun­ka ke­lias mi­nu­tes. Aikš­te­lės dan­ga yra aki­vaiz­džiai pasi­dė­vė­ju­si dėl at­mo­sfe­ros po­vei­kio ir nau­do­ji­mo. Sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­me dar mi­ni­mas ba­zės šiukš­li­ni­mas kaip pre­teks­tas už­da­ry­ti te­ri­to­ri­ją. Va­do­vau­jan­tis to­kiais kri­te­ri­jais reik­tų už­da­ry­ti vi­sus Dau­gus. Tie­siog keis­ta, kad dėl vi­sų šių da­ly­kų kal­ti­na­mi po­il­siau­to­jai, iš es­mės – mū­sų mies­to sve­čiai. Toks nie­kuo ne­pa­grįs­tas sa­vi­val­dy­bės po­žiū­ris ken­kia Dau­gų įvaiz­džiui, ir man, kaip dau­giš­kiui, yra gė­da, kad sa­vi­val­dy­bė ga­li ši­taip ne­pa­grįs­tai svai­dy­tis kal­ti­ni­mais po­il­siau­to­jams“, – min­ti­mis da­li­jo­si Ro­ber­tas Oža­lins­kas, ku­ris ir dau­giau kaip prieš me­tus ne­gai­lė­jo kri­ti­kos dėl už­ra­kin­tų var­tų į Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zę.

Jo pa­ste­bė­ji­mu, ir ta­da, ir da­bar ba­zės te­ri­to­ri­ja už­ra­kin­ta ti­kin­tis, kad nie­kas ne­su­re­a­guos. R.Oža­lins­ko ma­ny­mu, yra ki­tų prie­žas­čių, dėl ku­rių už­da­ry­ta te­ri­to­ri­ja, ir dar bus svars­to­ma, ar ji bus ati­da­ry­ta: „Esu ma­tęs te­ri­to­ri­ją nau­do­jant įvai­riems po­bū­viams, par­ti­jų su­ei­goms. Gal tai yra prie­žas­tis?“

Kad ir­kla­vi­mo ba­zės te­ri­to­ri­ja už­da­ry­ta da­bar re­mon­tui, o vė­liau var­tai ga­li bū­ti ir ne­at­ver­ti dėl čia vyks­tan­čių po­bū­vių, aiš­ki­no ir „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai skam­bi­nę dau­giš­kiai.

Ka­dan­gi Me­no ir spor­to mo­kyk­la sa­vo tin­kla­la­py­je skel­bia apie ir­kla­vi­mo ba­zė­je tei­kia­mas ap­gy­ven­di­ni­mo, ban­ke­tų, kon­fe­ren­ci­jų sa­lių, suo­miš­kos pir­ties, vi­kin­gų lai­vo pa­slau­gas ra­jo­no ta­ry­bos pa­tvir­tin­tais įkai­niais, nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu pa­skam­bi­no­me ir pa­si­tei­ra­vo­me, ka­da yra lais­vas lie­pos ar rug­pjū­čio sa­vait­ga­lis po­bū­viui. Iš­girs­tas at­sa­ky­mas bu­vo trum­pas – vi­si už­im­ti. Te­le­fo­nu at­si­lie­pu­si mo­te­ris pa­reiš­kė, kad pa­tal­pos nuo­mo­ja­mos sto­vyk­loms, šven­tėms ar ves­tu­vėms.

Kai toks di­de­lis ir­kla­vi­mo ba­zės po­pu­lia­ru­mas, ti­kė­ti­na, kad var­tai į ją ga­li ne­at­si­ver­ti ir po re­mon­to. Juk sto­vyk­lau­to­jai ir puo­tau­to­jai no­ri pri­va­tu­mo, ei­li­niai po­il­siau­to­jai čia ne­pa­gei­dau­ja­mi.

Po­il­siau­to­jams siū­lo­ma nau­do­tis ki­tais pa­plū­di­miais prie Dau­gų eže­ro. Vie­nas jų – esan­tis už Dau­gų tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­los.

Vai­kų žai­di­mų įren­gi­niai iš­mon­tuo­ti

Prieš sep­ty­ne­rius me­tus taip pat ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą, be­veik už 1 mln. 500 tūkst. li­tų įreng­tas pa­plū­di­mys prie Dau­gų eže­ro už Tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­los. Čia taip pat at­si­ra­do suo­liu­kų, per­si­ren­gi­mo ka­bi­nų, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės įren­gi­nių.

Da­bar kai ku­rie suo­liu­kai ap­lau­žy­ti, per­si­ren­gi­mo ka­bi­no­se nė­ra net ele­men­ta­riau­sių pa­ka­bų dra­bu­žiams pa­si­ka­bin­ti, o vie­to­je žai­di­mų įren­gi­nių – iš­raus­ta že­mė.

Dau­gų se­niū­ni­jos se­niū­nė Ir­ma Ka­šė­tie­nė sa­kė, kad šie įren­gi­niai iš­mon­tuo­ti dėl gau­to raš­to iš Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro, ar bus su­mon­tuo­ti nau­ji, ra­jo­no val­džia dar spren­džia.

Ge­gu­žės pa­bai­go­je Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­tas ga­vo gy­ven­to­jų skun­dą dėl ne­sau­gių vai­kų žai­di­mų įren­gi­nių šia­me Dau­gų pa­plū­di­my­je.

Šio de­par­ta­men­to Vi­suo­me­nės svei­ka­tos sau­gos kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Al­ma Ai­du­kie­nė tei­gė, kad at­lik­ta ope­ra­ty­vio­ji kon­tro­lė ir nu­sta­ty­ta, jog vai­kų žai­di­mų įren­gi­niai ne­ati­tin­ka hi­gie­nos nor­mų: me­di­nės da­lys su­trū­ni­ju­sios, su­lū­žu­sios, iš­si­ki­šu­sios vi­nys, čiuo­žyk­los skar­di­nė dan­ga įtrū­ku­si, ašt­rio­mis briau­no­mis, til­te­lis, jun­gian­tis du na­mu­kus, nu­kri­tęs, ne­pa­teik­ta įro­dy­mų apie šių įren­gi­nių eks­plo­a­ta­ci­nę prie­žiū­rą.

Tad Dau­gų se­niū­ni­jai, kaip at­sa­kin­gai ins­ti­tu­ci­jai už vai­kų žai­di­mų įren­gi­nių prie­žiū­rą, nu­ro­dy­ta ne­del­siant pa­ša­lin­ti de­fek­tus, o jei to ne­įma­no­ma pa­da­ry­ti, už­tik­rin­ti, kad įran­ga ne­bū­tų nau­do­ja­ma.

Taip pa­plū­di­mys už Dau­gų tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­los li­ko be vai­kams žais­ti skir­tų įren­gi­nių, pra­ra­do da­lį pa­trauk­lu­mo. Jei ir­kla­vi­mo ba­zė, ku­rio­je yra to­kių įren­gi­nių, ne­at­si­vers po­il­siau­to­jams, ma­žie­siems pra­mo­gų prie eže­ro dar la­biau su­ma­žės.

Nyks­tan­ti eu­ro­pi­nė pa­ra­ma Dau­guo­se skur­di­na šį Aly­taus ra­jo­no mies­tą ir dėl to ap­gai­les­tau­ja dau­ge­lis dau­giš­kių.

Ir pa­bai­gai dar apie suo­liu­kus. R.Oža­lins­kas pa­siū­lė juos ap­žiū­rė­ti pa­e­že­rė­je prie po­li­ci­jos pa­sta­to. Gir­di, ten to­kie pat suo­liu­kai kaip ir­kla­vi­mo ba­zė­je, o jie bu­vo tai­sy­ti tol, kol beveik ne­li­ko ša­ko­tų me­di­nių da­lių, tačiau ir da­bar dar ga­li­ma pa­ma­ty­ti su­lū­žu­sių.

Iš tie­sų šio­je Dau­gų vie­to­je pri­sta­ty­ta daug me­di­nių suo­liu­kų. Ma­ty­ti, kad da­lis jų me­di­nių da­lių pa­keis­ta, kai kur įlū­žu­sios ir siū­buo­jan­čios len­tos ties ša­ko­mis. Ne­gi ir čia, prie po­li­ci­jos pa­sta­to, dar­buo­ja­si chu­li­ga­niš­kai nu­si­tei­kę po­il­siau­to­jai?

Ar Dau­guo­se ra­jo­no val­džia ne per daug kal­čių ver­čia čia at­vyks­tan­tiems pail­sė­ti, o ne­įžvel­gia sa­vo ap­lai­du­mo pri­žiū­rint už eu­ro­pi­nius pi­ni­gus įreng­tus ob­jek­tus?

  Komentaras

  Na per Alytaus savivaldybes ta arogancija po rinkimų iškart sustiprėja. išrinko į valdžią ponai. Kiti..? Nors pagal LR Konstituciją valdžia dirba žmonėms. Meras su taryba ATSAKINGI kas vyksta rajone per savivaldą ir atskaitingi rinkėjams ir likusiai bendruomenės daliai. Iš kart neatsakingumas matosi ir patys gyventojai vardija priežastis. Kur link broko, kaip visą laiką rodo trūkstamą ūkinės kompetencijos stygių valdyme.. Juk pirmi savivaldybė turėjo pastebėt problemas ir taisyti. Jei apie 10 šalies savivaldybių per pirmą šių metų ketvirtį pasiekė gyventojų daugėjimą, nes efektyvino valdymą, Alytaus savivaldybei tuo negresia. Reiškia dėl Daugų ežero problemų laiku nepastebėjo, kad su gyventojais reikia derint plaukiojimus ežere ir po to daug emocijų, ir per ką energijos eikvoja, taip ir tęsiasi.. Lygiose vietose klupinėjama... Žiniasklaida dalim už valdžią dirba rodydami problemas... Kažin, ar Alytaus rajono taryboj yra nors vienas, gebantis kaip tarybos narys iškelt savivaldybės valdymo problemas taryboje?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.