Pu­nio­je mo­ki­niai – jau se­niū­ni­jos pa­sta­te, Alo­vė­je se­niū­ni­ja ir kul­tū­ros dar­buo­to­jai kel­sis į mo­kyk­lą (3)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
rajono savivaldybe
Aly­taus ra­jo­no But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Pu­nios pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus mo­ki­niai šią sa­vai­tę po atos­to­gų grį­žo jau ne į Pu­nios mo­kyk­lą, o į nau­jai jiems įreng­tas pa­tal­pas se­niū­ni­jos pa­sta­te. Ne­tru­kus į Alo­vės mo­kyk­lą, tiks­liau – į Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­rių per­si­kels se­niū­ni­ja ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros cen­tro Alo­vės sky­rius. Kas bus da­ro­ma su Pu­nio­je ir Alo­vė­je li­ku­siais lais­vais pa­sta­tais, tu­rės ap­si­spręs­ti ra­jo­no ta­ry­ba.

„Kad vai­kai ne­šal­tų, mo­kyk­lą rei­kė­jo re­no­vuo­ti“

Kaip sa­kė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, Pu­nios mo­kyk­los pa­sta­tas yra nu­si­dė­vė­jęs, rei­kė­jo keis­ti šil­dy­mo sis­te­mą, da­lį pa­sta­to lan­gų, pa­tį pa­sta­tą ap­šil­tin­ti: „Kad vai­kai ne­šal­tų, mo­kyk­lą rei­kė­jo re­no­vuo­ti. Tam reik­tų di­de­lių lė­šų iš ra­jo­no biu­dže­to. To­dėl mo­ki­nius nu­spręs­ta per­kel­ti į lais­vas, ne­se­niai su­re­mon­tuo­tas pa­tal­pas Pu­nios se­niū­ni­jos pa­sta­te.“

Di­rek­to­rės tei­gi­mu, mo­ki­nių ug­dy­mui nau­jo­jo­je vie­to­je su­teik­tos pa­tal­pos tik­rai ge­res­nės, – se­niū­ni­jos pa­sta­te yra ir spor­to sa­lė, tre­ni­ruok­liai, kuo vai­kai ga­lės ir to­liau nau­do­tis, bus pa­to­giau, nes iš mo­kyk­los ne­rei­kės vaikš­čio­ti į čia spor­tuo­ti.

Dar prieš pra­ėju­sias Ka­lė­das po­sė­džia­vu­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Pu­nios pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­ciam sky­riui su­teik­tos pa­tal­pos se­niū­ni­jos pa­sta­te.

Tad šią sa­vai­tę po atos­to­gų mo­ki­niai grį­žo jau ne į Pu­nios mo­kyk­lą, o į jiems skir­tas ki­tas pa­tal­pas. Čia įsi­kū­ru­si ne tik Pu­nios se­niū­ni­ja, bet ir bib­lio­te­ka, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros cen­tro Pu­nios sky­rius, vie­ti­nė ben­druo­me­nė, kraš­to­ty­ros eks­po­zi­ci­ja.

But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Pu­nios pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cį sky­rių šiuo me­tu lan­ko 44 mo­ki­niai, ku­rių dau­gu­ma – pra­di­nu­kai.

Se­niū­ni­jos ir kul­tū­ros dar­buo­to­jų pa­tal­pos taip pat rei­ka­la­vo re­mon­to

Šiuo me­tu kraus­ty­mo­si į ki­tas pa­tal­pas lau­kia Alo­vės se­niū­ni­jos ir čia vei­kian­čio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros cen­tro Alo­vės sky­riaus dar­buo­to­jai. Ra­jo­no ta­ry­ba jau yra pri­ėmu­si spren­di­mą dėl pa­tal­pų su­tei­ki­mo se­niū­nijos ir kultūros dar­buotojams Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je.

Kaip tvir­ti­no G.Jo­ciuns­kai­tė, Alo­vės se­niū­ni­jos ir čia kul­tū­ros dar­buo­to­jams su­teik­ti pa­sta­tai taip pat rei­ka­la­vo re­mon­to ir ne­ma­žų in­ves­ti­ci­jų: rei­kė­jo tvar­ky­ti jų sto­gus, per­tvar­ky­ti šil­dy­mo sis­te­mas, įreng­ti sa­ni­ta­ri­nius maz­gus.

Mi­nė­tos įstai­gos į lais­vas pa­tal­pas Alo­vės mo­kyk­lo­je per­si­kels ar­ti­miau­siu me­tu, kai tik bus at­vež­ti nau­jai pa­ga­min­ti bal­dai.

Po vi­sų mi­nė­tų per­si­kraus­ty­mų Pu­nio­je li­ko tuš­čias mo­kyk­los pa­sta­tas, Alo­vė­je ne­tru­kus iš­tuš­tės se­niū­ni­jos ir kul­tū­ros dar­buo­to­jų pa­sta­tai. „Kas bus da­ro­ma su šiais pa­sta­tais, dar gal­vo­ja­me. Ar­ba jie bus par­duo­da­mi auk­cio­ne, ar­ba svars­ty­si­me apie jų įveik­li­ni­mą. Spren­di­mus tu­rės pri­im­ti ra­jo­no ta­ry­ba“, – sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Seniai reikėjo rajono vyresnių klasių vaikus autobusiukais suvežti į miesto mokyklas. Dabar jie palikti likimo valiai. Arba patys atvažiuokit, arba tėvai atveš. Neišspręsta problema.

  Komentaras

  Your article was quite helpful to me, and I eagerly anticipate reading more of your work in the future. If you have the time, I've recently discovered a great game called smash karts that you are free to join and play with me if you have the time.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.