Nr. 68 (13298)

2019-06-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 68 (13298) skaitykite:

 • Penk­to­kė iš Mi­ros­la­vo skai­tė pra­ne­ši­mą Sei­mo rū­muo­se
 • Pa­ras­par­nio pi­lo­tas pa­ty­rė trau­mą
 • Mi­si­ja – sva­jo­nių dar­bas: 5 pa­ta­ri­mai to­bu­lam CV
 • ER­GO pa­ta­ria: kaip elg­tis pa­te­kus į ty­či­nę ava­ri­ją?
 • Mies­to gim­ta­die­nis bu­vo sau­gus
 • Kai­my­nė Lat­vi­ja tu­ri kuo nu­ste­bin­ti kiek­vie­ną tu­ris­tą
 • Į Lie­tu­vą at­vež­ta 50 glo­ba­liai nyks­tan­čių paukš­čių ma­žy­lių
 • Mies­to gim­ta­die­nį tra­di­ciš­kai pa­puo­šė va­žia­vi­mo žir­gų kin­ki­niais var­žy­bos
 • Kon­tro­li­nis vi­zi­tas
 • Su gaivia bangele...
 • Vys­ku­po Ri­man­to Nor­vi­los pa­dė­kos – ir dviem Aly­taus de­ka­na­to sa­va­no­rėms
 • Kvie­čia­me į Pa­dė­kos už Gar­bin­go­jo My­ko­lo Gied­rai­čio pa­skel­bi­mą pa­lai­min­tuo­ju iš­kil­mę
 • Re­kor­di­niai karš­čiai Lie­tu­vo­je puo­la ir iš­ma­niuo­sius įren­gi­nius: 10 punk­tų at­min­ti­nė
 • Šiais me­tais Mek­si­ko­je nu­žu­dy­tų žur­na­lis­tų skai­čius pa­sie­kė še­šis
 • „The New York Ti­mes” at­si­sa­ko po­li­ti­nių ka­ri­ka­tū­rų
 • Bib­lio­te­ka be sie­nų
Dėl nau­jo pa­sta­to, ku­rį nu­ma­to­ma sta­ty­ti ša­lia „Ne­mu­no“ pre­ky­bos cen­tro, dis­ku­si­jos įsi­plies­kė dar iki jo vie­šo pri­sta­ty­mo. Ben­druo­me­nei ir aly­tiš­kiams ar­chi­tek­tams...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus ra­jo­ne But­ri­mo­nių mies­te­ly­je, vyks­tant tra­di­ci­nei šia­me kraš­te Sek­mi­nių šven­tei ir da­ly­vau­jant gau­siam bū­riui gar­bių sve­čių, bu­vo...
Mies­to die­nų šur­mu­ly­je – sto­gas­tul­pio ati­da­ry­mas. Jis pa­sta­ty­tas Le­li­jų gat­vė­je, prie vie­šo­sios įstai­gos „Ge­ru­mo skrais­tė“ die­nos cen­tro. Pa­šven­ti­no sto­gas­tul­pį Šv....
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.