Daug dis­ku­si­jų su­kė­lęs pa­sta­tas mies­to cen­tre bus aukš­tu že­mes­nis, o jo fa­sa­das – švie­sus

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (2)
2019 Birželis 4
nuotrauka
Alytiškiai aktyviai įsitraukė į diskusiją apie tai, kaip turėtų atrodyti naujasis pastatas, ar derės jis centrinės miesto dalies architektūrinėje visumoje.
Dėl nau­jo pa­sta­to, ku­rį nu­ma­to­ma sta­ty­ti ša­lia „Ne­mu­no“ pre­ky­bos cen­tro, dis­ku­si­jos įsi­plies­kė dar iki jo vie­šo pri­sta­ty­mo. Ben­druo­me­nei ir aly­tiš­kiams ar­chi­tek­tams iš­sa­kius pa­sta­bas, bu­vo ieš­ko­ma pri­im­ti­no spren­di­mo. Pro­jek­ta­vi­mo stu­di­jos „Bal­tic Ar­chi­tects Group“ at­sto­vai ar­chi­tek­tas Ma­ri­jus Sur­do­kas ir pro­jek­to va­do­vė Ka­ta­ži­na Ruk­šie­nė šiuo me­tu pa­ren­gė tre­čią ko­re­guo­tą va­rian­tą, jo prieš­pro­jek­ti­niai siū­ly­mai yra pa­tvir­tin­ti.

Šiuo­lai­kiš­ka­me dau­gia­aukš­ty­je sta­ti­ny­je Aly­taus mies­to cen­tre tu­rė­tų at­si­ras­ti pre­ky­bos pa­skir­ties pa­tal­pos ir bu­tai, apa­čio­je – vie­ša erd­vė, te­ra­sa gy­ven­to­jams bei jų sve­čiams. Kol kas lie­ka at­vi­ras klau­si­mas, kaip bus spren­džia­mas pri­va­žia­vi­mas prie pa­sta­to. Vie­na iš ga­li­my­bių – įreng­ti jį iš Sa­va­no­rių gat­vės, su­ar­dant jau­kią, prieš ke­le­rius me­tus eu­ro­pi­nė­mis lė­šo­mis su­tvar­ky­tą Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus kie­me­lio erd­vę. To­kiu at­ve­ju rei­kė­tų per­kel­ti ir Vy­tau­to Ja­ru­čio skulp­tū­rą, ku­riai šią vie­tą iš­rin­ko 2017 me­tais ana­pi­lin iš­ėjęs kal­vių kal­vis. 

„At­si­žvelg­da­mi į si­tu­a­ci­ją, mes pa­nai­ki­no­me tie­sio­gi­nę nau­jo pa­sta­to aso­cia­ci­ją su ro­tu­še ir su­kū­rė­me har­mo­nin­gos kom­po­zi­ci­jos sta­ti­nį, ku­ris sa­vo pro­por­ci­jo­mis pa­pil­do esa­mą ap­lin­ką ir kar­tu yra šiuo­lai­kiš­kos, mies­to cen­trui bū­din­gos san­tū­rios ar­chi­tek­tū­ros spren­di­mas. Taip pat no­ri­me pa­si­džiaug­ti sklan­džiu ben­dra­dar­bia­vi­mu su mies­to ben­druo­me­ne bei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Dė­ko­ja­me mies­to me­rui, ku­ris už­tik­ri­na ko­ky­biš­ką ir grei­tą pro­ce­są, tai ypač svar­bu sie­kiant mies­to plėt­ros“, – pa­pra­šy­ta pa­ko­men­tuo­ti pa­ko­re­guo­tą va­rian­tą sa­kė ar­chi­tek­tė K.Ruk­šie­nė.

Ta­čiau prieš pus­an­tro mė­ne­sio vy­ku­sio vie­šo­jo svars­ty­mo me­tu jai te­ko iš­klau­sy­ti ne­ma­žai aly­tiš­kių prie­kaiš­tų. Gru­pė ak­ty­vių mies­tie­čių net­gi su­rin­ko pa­ra­šus po pa­reiš­ki­mu. Ja­me ra­gi­no ras­ti spren­di­mą, ku­riuo pa­sta­tas įsi­lie­tų į Aly­taus mies­to cen­tro ar­chi­tek­tū­ri­nę vi­su­mą, ko­re­guo­ti pa­sta­to spal­vi­nį spren­di­mą.

Aly­tiš­kiai pa­brė­žė, kad jie nė­ra nu­si­tei­kę prieš sta­ty­bas ar pa­tį sta­ti­nį, prieš šiuo­lai­kiš­ku­mą, ta­čiau ma­no, jog ob­jek­tas, ku­rį nu­ma­to­ma sta­ty­ti, di­so­nuo­ja ap­lin­ko­je, yra la­bai ma­sy­vus, už­go­žian­tis ki­tus pa­sta­tus ir sle­gian­tis.

At­si­žvelg­da­mi į iš­sa­ky­tas pa­sta­bas, ar­chi­tek­tai pa­kei­tė ne tik fa­sa­do spal­vą į švie­sią, bet ir vie­nu aukš­tu jį su­ma­ži­no. Taip pat įve­dė ply­tos mo­ty­vą, su­ma­žin­da­mi stam­bių tū­rių ir prie­ki­nio fa­sa­do skai­dy­mą, o tai la­biau jun­gia nau­ją sta­ti­nį su gre­ta esan­čiu pre­ky­bos cen­tru „Ne­mu­nas“. Sta­ti­nio pro­jek­ta­vi­mo ter­mi­nas yra 2019 me­tai, sta­ty­to­ja – UAB „Sep­tu­sa“, įsi­kū­ru­si ad­re­su Nau­jo­ji g. 142, Aly­tu­je.

Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jos Vil­mos Bar­tu­se­vi­čie­nės, nau­jau­siam prieš­pro­jek­ti­nių spren­di­nių va­rian­tui, ku­ris bu­vo pa­reng­tas at­si­žvel­gus į vi­suo­me­nės, spe­cia­lis­tų, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų iš­sa­ky­tas pa­sta­bas, yra pri­tar­ta.

Aly­tiš­kiai taip pat do­mi­si, kaip bus įreng­tas pri­va­žia­vi­mas prie nau­jo­jo pa­sta­to. Vie­na to­kių ga­li­my­bių – nau­jas įva­žia­vi­mas pro Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus kie­me­lį. V.Bar­tu­se­vi­čie­nė pa­tvir­ti­no, kad to­kia ga­li­my­bė tik­rai yra ver­ti­na­ma, nes te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tai ją nu­ma­to, ta­čiau ne­bū­ti­nai bus pa­si­rink­tas bū­tent toks va­rian­tas. Pro­jek­tą ren­gian­tys ar­chi­tek­tai taip pat pa­teiks siū­ly­mą, kaip jie pro­jek­tuo­ja pri­va­žia­vi­mus prie nau­jo­jo sta­ti­nio Aly­taus mies­to cen­tre.

Jei bū­tų nu­spręs­ta įreng­ti įva­žia­vi­mą per mu­zie­jaus vi­di­nį kie­me­lį, nu­ken­tė­tų jau su­tvar­ky­ta erd­vė, ku­ria bu­vo taip džiau­gia­ma­si 2015 me­tais, už­bai­gus eu­ro­pi­nį pro­jek­tą. Te­ri­to­ri­ja bu­vo su­tvar­ky­ta įgy­ven­di­nant Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus re­konst­ra­vi­mo ir ap­lin­ki­nės te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mo pro­jek­tą.

Aly­tiš­kiams ky­la vi­sai pa­grįs­tas klau­si­mas, ar to­kiu at­ve­ju ne­bū­tų su­ga­din­ta in­fra­stuk­tū­ra, ku­riai įreng­ti pa­nau­do­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos?

„Tech­ni­nio pro­jek­to ren­gi­mo me­tu bū­tų spren­džia­ma, kiek bus įsi­kiš­ta į esa­mą si­tu­a­ci­ją, ar rei­kės su­ti­ki­mų iš agen­tū­rų“, – „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas.  

Įren­giant pri­va­žia­vi­mą iš Sa­va­no­rių gat­vės, tek­tų iš­kel­ti ir V.Ja­ru­čio me­ta­lo plas­ti­kos skulp­tū­rą „Pa­va­sa­ris“, ku­rios is­to­ri­jo­je tai bū­tų tik­rai ne pir­mas kraus­ty­ma­sis.

1984 me­tais V.Ja­ru­čio skulp­tū­ra pa­sta­ty­ta prie tuo­me­tės Šal­ti­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los, ta­čiau – tik lai­ki­nai. Au­to­rius su­ti­ko sa­vo dar­bą pa­do­va­no­ti mies­tui, jei jam bus ras­ta tin­ka­ma nuo­la­ti­nė vie­ta. Ka­dai­se 9 met­rų aukš­čio me­ta­lo dar­bą siū­ly­ta pa­sta­ty­ti Aly­taus cen­tre, prie bui­ti­nio gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mo kom­bi­na­to. Vie­ta prie mo­kyk­los, kaip sa­kė spe­cia­lis­tai ir pats V.Ja­ru­tis, bu­vo ne­tin­ka­ma.

Vie­nas au­to­riaus pa­siū­ly­mų – „Pa­va­sa­rį“ įkur­din­ti Vil­niaus gat­vės eis­mo žie­de, ta­čiau tuo­met jam ne­pri­ta­rė po­li­ti­kai, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se pa­siū­lę pa­lik­ti skulp­tū­rą prie mo­kyk­los, kol tin­ka­ma vie­ta pa­ga­liau at­si­ras.

Pa­na­šu, kad ta il­gai ieš­ko­ma vie­ta taip ir ne­at­si­ra­do, to­dėl au­to­rius dė­jo pa­stan­gas, kad 2017 me­tais skulp­tū­ra įsi­kur­tų Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus kie­me­ly­je. Mu­zie­jaus di­rek­to­rė Aud­ro­nė Ja­kuns­kie­nė pri­si­me­na, kad vie­tos dar­bui ša­lia mu­zie­jaus taip pat bu­vo ieš­ko­ma la­bai at­sa­kin­gai, tar­ta­si su kau­nie­čiu skulp­to­riu­mi Sta­siu Žir­gu­liu (Aly­tu­je yra pa­sta­ty­tas jo su­kur­tas me­mo­ria­las „Nu­ri­męs var­pas“) ir iš ke­lių va­rian­tų pa­si­rink­ta bū­tent ši erd­vė. Spren­di­mu spė­jo pa­si­džiaug­ti au­to­rius, ra­dęs vie­tą sa­vo skulp­tū­rai, ku­ris tų pa­čių me­tų rug­sė­jį mi­rė.

Jei bū­tų nu­spręs­ta įreng­ti pri­va­žia­vi­mą iš Sa­va­no­rių gat­vės, skulp­tū­rai vėl tek­tų ke­liau­ti ieš­ko­ti sau nau­jos vie­tos. Pa­sak M.Ma­ta­žins­ko, dėl skulp­tū­rų sta­ty­mo ir prie­žiū­ros re­ko­men­da­ci­jas duo­da Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės kū­ri­nių sta­ty­mo ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja, tai­gi jai klau­si­mas ir bū­tų de­le­guo­tas.

„Mies­tas kei­čia­si, ta­čiau tik­rai bus ras­tas spren­di­mas tam, kad bū­tų iš­sau­go­ta pa­gar­ba švie­saus at­mi­ni­mo Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čiui, kal­vių kal­viui Vy­tau­tui Ja­ru­čiui“, – sa­kė Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris, pa­brė­žian­tis, kad kol kas tai yra ga­li­my­bių ver­ti­ni­mai, kur at­si­ras įva­žia­vi­mai, o ne kon­kre­tūs spren­di­mai.

  Komentaras

  Kazka tikriausiai praziopsojau, nes nezinau pastato paskirties, nuo ko priklausys visos aplinkos transporto srautas ir parkavimas. Todel pravaziavimas pro muzieju, gali buti tik smulkmena pries kitas transporto parkavimo ir intensyvumo problemas. Aikste, dienos metu, pastoviai perkrauta transporto priemoniemis.

  Komentaras

  Pagal normalią logiką, pakol miesto centre ir net šalia pačios savivaldybės apleisti statiniai naujų administracinių pastatų nereikėjo statyt. Pakol neišspręs galutinai problemų dėl apleistų statinių. Kur jų vietoje ir galima buvo bandyt įrenginėt. O aplink buvusio Nemuno restorano pastatą įrengt automobilių parkavimo zoną ir vietos sočiai parkuotis centre. Dabar įrengus pastatą sumažėja auto parkavimo plotai ir ginčysis dėl stygiaus plotų, kur statyt automobilius. Trumpiau valdyme tęsiasi elementarus stygius ūkinės kompetencijos. Kur sugebėtų paprasčiausiai ekonomiškai ir efektyviai susidėliot miesto centro erdves. Kur įmanoma taip susidėliot -kad būt pakankamai erdvių laisvės ir patenkinti visų interesai. Vienok pagrinde atsakomybė 27 šios kadencijos tarybos nariams. Kurie būtent 27 tarybos nariai pagal tarybos išimtinę kompetenciją ATSAKINGI už kas vyksta savivaldybėje. O visi kiti, kaip savivaldybės administracijos direktorius pavaldus tarybai ir atskaitingas merui ir tarybai ir tik kartą per metus informuoja gyventojus apie savo veiklą, o visi kiti savivaldybėje kaip ir architektas tik pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui. Tad vertinant, kad šios kadencijos taryboje gana nemažai su didele patirtim valdyme, bendras tarybos lygis per daug žemas. Kaip ir negyva taryba bendra prasme. Esmėj turintys būt priekį įvykių jie paskui nespėja.. Nes dauguma šalies savivaldybių iki 2020 metų, kaip mažės ES parama ir bus sunkiau nei dabar, todėl jau spurtuoja būtent per ES paramos projektus. Kad suspėt kuo daugiau ES paramos įsisavint ir sustiprėt - Alytaus mieste šiam momente kaip beviltiški. Nes kitur tokių situacijų, kaip Alytuj atseit laukia kol mokosi valdyme, niekas taip sau šiais laikais NELEIDŽIA. Daugėja sparčiai savivaldybių, kur ir paskolas sparčiai mažina, ir gyventojų daugėjimą pasiekia... o Alytuj per savivaldą, lyginant su sparčiai besivystančiom savivaldybėm, tarsi sulėtėję per visas sritis ar net į priešingą pusę atbuli... Praktiškai kiekviena problemėlė sunkiai sprendžiasi... Imituoja, imituoja brangų laiką praleisdami..

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.