Se­no­lių kie­me­ly­je prie Pet­ro­vo na­mo nu­tū­pė „An­ge­las”

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (0)
2019 Birželis 18
nuotrauka
Pirmąją miesto šventės dieną – koplytstulpio atidarymo šventė Lelijų gatvėje. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr. nuotr.
Mies­to die­nų šur­mu­ly­je – sto­gas­tul­pio ati­da­ry­mas. Jis pa­sta­ty­tas Le­li­jų gat­vė­je, prie vie­šo­sios įstai­gos „Ge­ru­mo skrais­tė“ die­nos cen­tro. Pa­šven­ti­no sto­gas­tul­pį Šv. An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas de­ka­nas Arū­nas Už­upis. Jis lin­kė­jo, kad „An­ge­las“ vi­sus glo­bo­tų, kaip ir tie an­ge­lai, ku­rie kiek­vie­ną žmo­gų ly­di.

„Ge­ri žmo­nės mus ran­da ir pa­de­da net ta­da, jei to­kios pa­gal­bos ne­pra­šo­me. Tai reiš­kia, kad mū­sų tiks­las – lai­min­ges­ni se­ne­liai die­nos cen­tre, ga­vu­sia­me se­ne­lių dar­že­lio var­dą, yra tei­sin­gas“, – sa­kė įstai­gos va­do­vė Gi­ta Mic­ke­vi­čiū­tė.

Ji – šios veik­los su­ma­ny­to­ja ir tas žmo­gus, ku­ris nė mi­nu­tės ne­abe­jo­ja sa­vo su­ma­ny­mu. Grį­žu­si į gim­tą­jį Aly­tų įgy­ven­dino mi­si­ją su­kur­ti se­no­liams orią se­nat­vę, o ge­bė­ji­mas ben­drau­ti, no­ras pa­dė­ti vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms gi­mė dar vai­kys­tė­je.

Gi­ta at­vi­ra­vo, kad daug įta­kos tam tu­rė­jo jos švie­saus at­mi­ni­mo mo­čiu­tė: „Tarp mū­sų bu­vo la­bai stip­rus ry­šys ir, jai iš­ėjus ana­pi­lin, tar­si kaž­ko vi­są­laik trū­ko. Pra­dė­da­ma šią veik­lą sap­ne pa­klau­siau, ar esu tei­sin­ga­me ke­ly­je. „An­ge­lo“ at­si­ra­di­mas mū­sų kie­me dar kar­tą pa­tvir­ti­na, kad tik­rai taip.“

Sto­gas­tul­pio „An­ge­las“ au­to­rius – me­džio dro­žė­jas skulp­to­rius Ar­tū­ras Zien­ka. Idė­ja gi­mė Vidz­gi­rio se­niū­nai­čiui Ra­mū­nui Ma­siu­lio­niui ben­drau­jant su die­nos cen­tro di­rek­to­re G.Mic­ke­vi­čiū­te, o jam sta­tant sto­gas­tul­pį tal­ki­no ki­tas se­niū­nai­tis – Gin­ta­ras No­rus. Ąžuo­lą skulp­tū­rai pa­do­va­no­jo Min­dau­gas Šim­kus iš Il­gi­nin­kų kai­mo.

Skulp­tū­ros do­va­no­to­jus se­ne­lių dar­že­lio lan­ky­to­jai pa­si­ti­ko jau­kia­me kie­me, ku­ria­me nuo šiol ga­lės leis­ti dau­giau lai­ko – ša­lia „An­ge­lo“ pa­sta­ty­ti du nau­ji me­di­niai suo­lai. Se­ne­lių dar­že­lis gy­vuo­ja is­to­ri­nia­me pa­sta­te Le­li­jų gat­vė­je, va­di­na­mo­je Pet­ro­vo li­go­ni­nė­je. Nuo 1934 me­tų me­di­ci­nos reik­mėms nau­do­ja­mą pa­sta­tą kaip pri­va­čią gy­dy­mo įstai­gą pa­si­sta­tė chi­rur­gas Ben­ja­mi­nas Pet­ro­vas. Čia vei­kė ir mies­to po­li­kli­ni­ka, tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­čių as­me­nų sky­rius.

Šiuo me­tu die­nos už­im­tu­mo cen­tras Le­li­jų gat­vė­je ri­bo­to ju­dė­ji­mo se­ne­liams ta­po ant­rai­siais na­mais, jį lan­ko 25 aly­tiš­kiai, ku­riuos at­ve­ža vai­ruo­to­jas. Se­ne­liai tu­ri net­gi au­gin­ti­nį – ka­ti­ną, ku­ris su­kio­jo­si ap­link „An­ge­lą“ ir jo įsi­kū­ri­mo ce­re­mo­ni­jo­je kie­me. Po jos sve­čiai bu­vo pa­kvies­ti gai­vių va­sa­riš­kų vai­šių ir pa­ben­drau­ti – tai se­ne­lių dar­že­lio lan­ky­to­jams yra pats di­džiau­sias tur­tas, ku­rį jiems ga­li­ma pa­do­va­no­ti.

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.