Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tė: kon­cer­tai ir mu­gė – ne­nu­oto­li­niai, bet sve­čių svei­ki­ni­mai – vaiz­do įra­šuo­se

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2020 Gegužė 28
Miesto šventė
Teis­mo nu­tar­ti­mi dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo sa­vi­val­dy­bei už­draus­ta perimti dabar aeroklubo eksploatuojamo tur­to nau­do­ji­mą, jam tai­ky­ti bet ko­kias fi­zi­nės ap­sau­gos ar ki­to­kias prie­mo­nes, ri­bo­jan­čias ae­ro­klu­bui pa­tek­ti į tur­tą bei juo nau­do­tis, keis­ti šio tur­to nau­do­ji­mo pa­skir­tį. Zitos Stankevičienės nuotr.
Bir­že­lio 13 die­ną, šeš­ta­die­nį, Aly­tus šie­met švęs mies­to gim­ta­die­nį, ko­kio ne­bū­ta – li­kus pus­tre­čios sa­vai­tės pa­aiš­kė­jo, kad ka­ran­ti­no švel­ni­ni­mai vis dėl­to leis pa­tei­sin­ti jo pa­va­di­ni­mą „Na­mai su­AR­Ti­na“ ir aly­tiš­kiai pa­si­ma­tys šven­tė­je gy­vai. Lai­kan­tis ka­ran­ti­no ap­ri­bo­ji­mų, šven­tė bus kuk­les­nė, sten­gia­ma­si, kad jo­je sau kaž­ką įdo­maus ras­tų įvai­raus am­žiaus aly­tiš­kiai, o ben­dru­mo jaus­mą mies­tie­čiai pa­tir­tų ir lai­ky­da­mie­si so­cia­li­nės dis­tan­ci­jos.

Ba­lan­dį Aly­taus gim­ta­die­nis bu­vo at­šauk­tas. Me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė sa­ko, jog per tą lai­ką bu­vo ste­bi­ma si­tu­a­ci­ja, ka­ran­ti­no lais­vė­ji­mo eta­pai, ir pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­spręs­ta, kad kai ku­riuos ren­gi­nius vis dėl­to ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti.

Ka­dan­gi di­de­lio bū­rio aly­tiš­kių į vie­ną erd­vę pa­kvies­ti dar ne­įma­no­ma, tai šven­tė ke­liau­ja ar­čiau žiū­ro­vų – į na­mų kie­mus, mie­ga­mų­jų ra­jo­nų erd­ves.

Šven­tė pra­si­dės mies­to cen­tre, šeš­ta­die­nį 10–20 val. S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no bei Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­se vyks tau­to­dai­li­nin­kų mu­gė, ta­čiau ji gal­būt ne­bus to­kia gau­si kaip įpras­ta, teks lai­ky­tis nu­ma­ty­tų at­stu­mų. Ža­da­ma, kad pir­kė­jai tik­rai ras įpras­tos pro­duk­ci­jos – duo­nos, mė­sos ga­mi­nių, bus pre­kiau­ja­ma tau­to­dai­li­nin­kų dir­bi­niais, su­ve­ny­rais ir ki­tais ga­mi­niais.

Pa­sak J.Šu­ke­vi­čie­nės, ka­ran­ti­nas bu­vo ypač sun­kus me­tas ir kū­rė­jams, to­dėl ama­ti­nin­kai la­bai kvie­čia aly­tiš­kius įsi­gy­ti jų ga­mi­nių, jiems taip pat rei­kia pa­lai­ky­mo.

11, 13 ir 15 val. ma­žuo­sius aly­tiš­kius pa­si­žiū­rė­ti fil­mo pa­kvies ki­no te­at­ras „Dai­na­va“. Tai – ma­ža, bet tik­ra šven­tė vai­kams, nes ki­no te­at­ras vėl at­ve­ria du­ris po ne­trum­pos per­trau­kos. Pa­gal nu­ma­to­mą ka­ran­ti­no švel­ni­ni­mo pla­ną, į se­an­są bus ga­li­ma įleis­ti 50 žiū­ro­vų, įver­ti­nant sa­lės dy­dį.

Nuo vi­dur­die­nio šven­ti­nę nuo­tai­ką Aly­taus mies­to te­at­ro pri­ei­go­se kurs Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no or­kest­ras, dai­ni­nin­kas Ana­to­li­jus Olei­nik, pa­si­ro­dys šo­kių stu­di­jos „Auš­ri­nė“, „Ale­ma­na“, „Mies­te­lė­nai“, šven­ti­nė­mis emo­ci­jo­mis da­ly­sis an­sam­blis „Dai­na­va“ ir ki­ti Aly­taus at­li­kė­jai.

Ro­tu­šės aikš­tė­je bus su­kur­tos in­te­rak­ty­vios ins­ta­lia­ci­jos. Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai – Aly­taus mies­to te­at­ras šio­je vie­to­je pa­lie­ka in­tri­gą, ta­čiau ža­da, kad, už­su­kę į šiuos vi­sus su­AR­Ti­nan­čius na­mus, dau­ge­lis no­rė­si­me pa­si­da­ry­ti as­me­nu­kę ar ki­taip įsi­am­žin­ti.

Nuo 15 val. įvai­rio­se mies­to vie­to­se – cen­tre, Vidz­gi­rio, Dai­na­vos ir Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­nuo­se ir Pir­ma­ja­me Aly­tu­je vyks kon­cer­tai vai­kams. 17 val. Aly­taus mies­to te­at­ras aly­tiš­kius ir mies­to sve­čius pa­kvies į sie­nų ta­py­bos ver­ni­sa­žą „Na­mai su­AR­Ti­na“. Prieš pat mies­to gim­ta­die­nį Aly­tu­je vyks me­no la­bo­ra­to­ri­ja-fes­ti­va­lis „Na­mai su­AR­Ti­na“. Jo me­tu še­ši Lie­tu­vos me­ni­nin­kai su­kurs ne­of­res­kas ant pen­kių Aly­taus mies­to pa­sta­tų. Me­ni­nin­kų dar­bai pra­skleis Šau­lių na­mų, Jot­vin­gių g. 10B (par­duo­tu­vė „Avi­te­la“), Ug­nia­ge­sių g. 3 (par­duo­tu­vė Se­na­mies­čio dra­bu­ži­nė), Pul­ko g. 12 ir Aly­taus jau­ni­mo cen­tro pa­sta­tų is­to­ri­jos frag­men­tus.

Eks­kur­si­ja, pri­sta­tan­ti me­ni­nin­kų dar­bus, bus iliust­ruo­ta sce­ni­niais es­ki­zais, juos kurs Aly­taus mies­to te­at­ro ak­to­riai. Šau­lių na­mų is­to­ri­ją pri­sta­tys šių na­mų jau­ni­mo te­at­ro stu­di­ja. Ver­ni­sa­žas pa­kvies bir­že­lio 13 d. 17 val. (Sie­kiant val­dy­ti ren­gi­nio žiū­ro­vų srau­tą, bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja.)

Ne­įpras­tos mies­to die­nos ren­gi­nių pro­gra­mą už­baigs mies­to cen­tre, Vidz­gi­rio, Dai­na­vos ir Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­nuo­se, Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės cen­tre ir Pir­ma­ja­me Aly­tu­je vie­nu me­tu vyk­sian­tys kon­cer­tai. Sce­no­se pa­si­ro­dys Aly­taus me­no ko­lek­ty­vai, o aly­tiš­kiai bus kvie­čia­mi jų klau­sy­tis ir pro sa­vo na­mų lan­gus. Vi­sos vie­tos, ku­rio­se vyks kon­cer­tai, taip pat at­li­kė­jai bus skel­bia­mi iš anks­to – Aly­tus ne­se­kė iš­ra­din­gu Kau­no pa­vyz­džiu, kur šven­tės kon­cer­tų vie­tos ta­po tik­ru ne­ti­kė­tu­mu gy­ven­to­jams. Toks su­ma­ny­mas ki­lo dėl to, kad bū­tų leng­vai už­tik­rin­ti sau­gu­mą, žmo­nės ne­si­bū­riuo­tų.

Ža­da­ma, kad pa­grin­di­niu Aly­taus mies­to šven­tės ak­cen­tu šie­met tu­rė­tų tap­ti Aly­taus mies­to him­nas, ku­rį kon­cer­tams pa­si­bai­gus, gie­do­ti bus pa­kvies­ti vi­si aly­tiš­kiai.

Ar­tė­jant mies­to gim­ta­die­niui, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė taip pat kvie­čia ka­vi­nių ir res­to­ra­nų še­fus su­kur­ti Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio tor­tą ar de­ser­tą ir įtrauk­ti jį į me­niu, o kep­ti ska­nės­tus mėgs­tan­čias šei­mi­nin­kes na­muo­se sa­vo šei­mai pa­ga­min­ti Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio tor­tą ar py­ra­gą, pa­puoš­ti jį Aly­taus mies­to atri­bu­tika, nu­fo­tog­ra­fuo­ti, o nuo­trau­ką at­siųs­ti el. p. ko­mu­ni­ka­ci­ja@aly­tus.lt. Vi­sos aly­tiš­kių at­siųs­tos nuo­trau­kos bus pa­tal­pin­tos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je, o dau­giau­sia „Pa­tin­ka“ su­rin­ku­sios nuo­trau­kos au­to­riui ati­teks vi­sai šei­mai skir­ta do­va­na. Py­ra­gų, tor­tų ir ki­tų ska­nės­tų nuo­trau­kas rei­kia siųs­ti iki bir­že­lio 15 die­nos.

Kas­met Aly­taus mies­tą ap­lan­kan­tys už­sie­nio sve­čiai šį kar­tą ne­at­vyks, ta­čiau ža­da aly­tiš­kiams at­siųs­ti vaiz­do svei­ki­ni­mus, gal­būt ir nu­fil­muo­tus mu­zi­ki­nius pa­si­ro­dy­mus. Mies­to gim­ta­die­nio tra­di­ci­niai ap­do­va­no­ji­mai – Kul­tū­ros pre­mi­jų įtei­ki­mas, Žur­na­lis­tų plunks­nos ap­do­va­no­ji­mas ir Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mas – per­ke­lia­mi į lie­pos 6 die­ną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.