Ko­vi­das Aly­tu­je: su­sir­gi­mų spar­čiai dau­gė­ja, vy­rau­ja omik­ron at­mai­na (3)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Skie­pi­ji­mo cen­tras
Aly­taus po­li­kli­ni­kos val­do­mą Skie­pi­ji­mo cen­trą iš Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro į pa­čios po­li­kli­ni­kos pa­tal­pas ke­tin­ta per­kel­ti nuo sau­sio pra­džios. Ta­čiau per­kė­li­mą bent jau da­bar pla­nuo­ja­ma ati­dė­ti iki ko­vo pa­bai­gos. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Sau­sio 12-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 540 aly­tiš­kių ir 129 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, su­sir­gi­mų šia in­fek­ci­ja krei­vė Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je spar­čiai ky­la aukš­tyn. O Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Da­ly­tės Ne­kra­še­vi­čie­nės tvir­ti­ni­mu, kaip skel­bia Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas, Lie­tu­vo­je yra vy­rau­jan­ti ko­ro­na­vi­ru­so omik­ron at­mai­na, tad ji vy­rau­ja ir Aly­tu­je.

„Omik­ron grei­čiau plin­ta, bet šios at­mai­nos simp­to­mai leng­ves­ni nei del­ta“

Sau­sio 11-ąją dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės iš­tir­ti 403, grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais – 33 aly­tiš­kiai. Aly­taus ra­jo­ne tir­tų­jų skai­čiai ati­tin­ka­mai – 69 ir 8.

Nau­jai ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuo­tas 87 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 10 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų. Per pas­ta­rą­sias sep­ty­niais die­nas vi­du­ti­niš­kai kas­dien ko­vi­das fik­suo­ja­mas 56 aly­tiš­kiams ir 13 ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Sau­sio 12-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, šia in­fek­ci­ja ser­ga 540 gy­ve­nan­čių­jų mies­te ir 129 Aly­taus ra­jo­no žmo­nėms. Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 1 tūkst. 281 CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jis, Aly­tu­je per šį lai­ko­tar­pį to­kiam pat skai­čiui gy­ven­to­jų – 1 tūkst. 410, ra­jo­ne – 546 ko­vi­do at­ve­jai.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas P.Ja­ge­la­vi­čius, toks di­de­lis su­sir­gi­mų skai­čius 100 tūkst. gy­ven­to­jų mies­te fik­suo­tas per­nykš­čio lap­kri­čio vi­du­ry­je, – su­sir­gi­mų krei­vė kaip ir Lie­tu­vo­je dras­tiš­kai ky­la aukš­tyn.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rės D.Ne­kra­še­vi­čie­nės tei­gi­mu, Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas skel­bia, kad da­bar ša­ly­je vy­rau­ja omik­ron at­mai­na, tad ji vy­rau­ja ir Aly­tu­je.

„Iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos Lie­tu­vo­je ir Aly­tu­je do­mi­na­vo ko­ro­na­vi­ru­so del­ta at­mai­na, o jau nuo sau­sio pra­džios – omik­ron. Omik­ron grei­čiau plin­ta, bet šios at­mai­nos simp­to­mai leng­ves­ni nei del­ta. Su­sir­gus omik­ron at­mai­na, ji re­čiau pa­žei­džia plau­čius, to­dėl dau­ge­liu at­ve­jų iš­ven­gia­ma hos­pi­ta­li­za­ci­jos. Veiks­min­giau­sia ap­sau­ga yra skie­pai“, – nau­jai plin­tan­čią at­mai­ną api­bū­di­no D.Ne­kra­še­vi­čie­nė.

Ko­vi­di­nės lo­vos vėl at­si­ra­do Drus­ki­nin­kų li­go­ni­nė­je

Sau­sio 12-osios ry­to duo­me­ni­mis, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 70 lo­vų, skir­tų ko­vi­di­niams li­go­niams, bu­vo už­im­tos 59, dar 3 ser­gan­tie­ji šia in­fek­ci­ja gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Su­dė­tin­ga si­tu­a­ci­ja dėl ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su šio­je di­džiau­sio­je ap­skri­ty­je gy­dy­mo įstai­go­je bu­vo su­si­klos­čiu­si sau­sio 11-ąją, kai iš 70 lo­vų bu­vo už­im­tos 67.

Tai tuoj pat ėmė spręs­ti Aly­taus li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čios San­ta­ros kli­ni­kos. Pas­ta­rų­jų nu­ro­dy­mu sau­sio 11-ąją 10 ko­vi­di­nių lo­vų at­si­ra­do ki­to­je šių kli­ni­kų ko­or­di­nuo­ja­mo­je įstai­go­je – Drus­ki­nin­kų li­go­ni­nė­je. Iki šio penk­ta­die­nio Drus­ki­nin­kų li­go­ni­nė­je tu­ri at­si­ras­ti dar 20 to­kių lo­vų.

Ku­ror­to sta­cio­na­rio­je gy­dy­mo įstai­go­je San­ta­ros kli­ni­kų su­ti­ki­mu ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su vie­tų ne­li­ko per­nykš­čio lap­kri­čio pa­bai­go­je, čia vie­nu me­tu taip pat bu­vo 30 šiems li­go­niams skir­tų lovų.

Ko­dėl Skie­pi­ji­mo cen­tras ne­per­kel­tas į po­li­kli­ni­ką?

Aly­taus po­li­kli­ni­kos val­do­mą Skie­pi­ji­mo cen­trą iš Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro į pa­čios po­li­kli­ni­kos pa­tal­pas ke­tin­ta per­kel­ti nuo sau­sio pra­džios. Ta­čiau per­kė­li­mą bent jau da­bar pla­nuo­ja­ma ati­dė­ti iki ko­vo pa­bai­gos.

Po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus Ma­riaus Ja­sai­čio tei­gi­mu, tai nu­lė­mė dvi svar­biau­sios prie­žas­tys – pa­anks­tin­tas gy­ven­to­jų nuo ko­ro­na­vi­ru­so skie­pi­ji­mas su­stip­ri­na­mą­ja do­ze ir pra­dė­ti vak­ci­nuo­ti vai­kai nuo pen­ke­rių me­tų: „Jei Skie­pi­ji­mo cen­tras bū­tų per­kel­tas į po­li­kli­ni­ką, dėl pa­di­dė­ju­sių be­si­skie­pi­jan­čių srau­tų, žmo­nėms tek­tų lauk­ti ei­lė­se lau­ke. Mes ne­tu­ri­me to­kių erd­vių pa­tal­pų kaip Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre, kad gy­ven­to­jai ga­lė­tų skie­pų lauk­ti vi­du­je.“

Sau­sio 12-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo ko­vi­do do­ze yra pa­skie­py­ta 73,1 proc. aly­tiš­kių, dau­giau nei 95 proc. Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų. O Lie­tu­vo­je bent vie­ną skie­pą nuo šios in­fek­ci­jos ga­vę 69,1 proc. gy­ven­to­jų.

Pas­ta­ruo­ju me­tu jau­čia­mas ir be­si­ti­rian­čių­jų nuo ko­vi­do pa­gau­sė­ji­mas Aly­taus po­li­kli­ni­kos val­do­ma­me Mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te, ku­ris jau be­veik dve­ji me­tai vei­kia prie Aly­taus kul­tū­ros cen­tro. Tad nuo šios sa­vai­tės punk­tas dvi die­nas – pir­ma­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais vei­kia nuo 8 iki 20 va­lan­dos. Ki­to­mis sa­vai­tės die­no­mis, taip pat ir šeš­ta­die­nį – nuo 8 iki 16 va­lan­dos, ne­dir­ba sek­ma­die­niais.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.