Žemės savininko naudai ketinama naikinti gatvės pavadinimą (26)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotrauka
Signatarų gatvė numatyta va­di­na­ma­ja­me nau­ja­ja­me Aly­taus mies­to cen­tre, už šio komercinio pastato. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ke­ti­na keis­ti dau­giau kaip prieš du de­šimt­me­čius pri­im­tą spren­di­mą ir pa­nai­kin­ti Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą. Ši gat­vė tu­rė­jo at­si­ras­ti va­di­na­ma­ja­me nau­ja­ja­me Aly­taus mies­to cen­tre, ku­ris maždaug prieš tris de­šimt­me­čius pla­nuo­tas reng­ti už Jaz­mi­nų gat­vės tur­ga­vie­tės. Gat­vės pa­va­di­ni­mą už­si­mo­ta nai­kin­ti vie­no že­mės sa­vi­nin­ko nau­dai, ku­rio ini­cia­ty­va ren­gia­mas šios te­ri­to­ri­jos de­ta­lu­sis pla­nas. Taip jam bū­tų pa­di­din­ta grą­žin­ti­nų skly­pų ver­tė. Iš kur toks sa­vi­val­dy­bės dos­nu­mas, kai gat­vės pa­va­di­ni­mą ren­gia­ma­si nai­kin­ti, dar ne­pa­tvir­ti­nus te­ri­to­ri­jos de­ta­lio­jo pla­no, ku­riam Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos yra pa­reiš­ku­si ne­ma­žai pa­sta­bų?

Tei­kia­mas an­trą kar­tą

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai spren­di­mo pro­jek­tas dėl Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mo nai­ki­ni­mo kei­čiant dau­giau kaip prieš du de­šimt­me­čius pri­im­tą spren­di­mą bu­vo tei­kia­mas svars­ty­ti ko­vo mė­ne­sį, dar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bai. Ta­čiau jis ati­dė­tas sie­kiant iš­si­aiš­kin­ti si­tu­a­ci­ją.

Da­bar toks pat spren­di­mo pro­jek­tas tei­kia­mas svars­ty­ti dar­bą pra­dė­ju­siai nau­jos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bai.

Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą siū­lo­ma nai­kin­ti at­si­žvel­giant į mies­to nau­jo­jo cen­tro de­ta­lio­jo pla­no Sig­na­ta­rų gat­vė­je ko­rek­tū­ros ko­re­ga­vi­mo pla­na­vi­mo dar­bų pro­gra­mą. Pas­ta­rą­ją be­veik prieš ket­ve­rius me­tus pa­tvir­ti­no tuo­me­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Ta­čiau šios te­ri­to­ri­jos de­ta­lio­jo pla­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius dar ne­pa­tvir­ti­nęs iki šiol, o jam Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Kau­no te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas tu­ri daug pa­sta­bų.

Ar ne pir­miau tu­ri bū­ti pa­tvir­tin­tas de­ta­lu­sis pla­nas, o po to nai­ki­na­mas Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mas? Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to Min­dau­go Ma­ta­žins­ko tei­gi­mu, nė­ra reg­la­men­tuo­ta, koks veiks­mas tu­ri bū­ti pir­mes­nis.

Ta­čiau lo­gi­ka, re­gis, tu­rė­tų bū­ti ki­to­kia: kai yra ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­tvir­tin­tas te­ri­to­ri­jos de­ta­lu­sis pla­nas, tuo­met tu­rė­tų bū­ti nai­ki­na­mas ir į šią te­ri­to­ri­ją pa­ten­kan­čios gat­vės pa­va­di­ni­mas.

Ko­dėl taip sku­ba­ma pa­nai­kin­ti gat­vės pa­va­di­ni­mą, kai dar ne­aiš­kus de­ta­lio­jo pla­na­vi­mo do­ku­men­tas? Pa­nai­ki­nus gat­vės pa­va­di­ni­mą, ka­žin ar ren­gia­mas de­ta­lu­sis pla­nas, ku­ria­me įvar­di­ja­ma Sig­na­ta­rų gat­vė, jau be­ati­tiks re­a­ly­bę?

Vie­nas mies­to ta­ry­bos na­rys, ku­ris ne­no­rė­jo bū­ti įvar­dy­tas, pa­reiš­kė: „Pa­nai­kin­da­mi gat­vės pa­va­di­ni­mą pla­nuo­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, pa­sa­ko­me, kad jos mums čia ne­rei­kia. O ko­dėl ne­rei­kia? Su­pran­tu, sa­vi­nin­kui pa­di­dė­ja grą­žin­ti­nų skly­pų ver­tė, bet ko­kia nau­da sa­vi­val­dy­bei? Ko­dėl mes tu­ri­me taip da­ry­ti, mums tu­ri bū­ti svar­biau mies­to, o ne pri­va­tūs in­te­re­sai. Aš ma­nau, kad čia sly­pi kaž­kie­no iš sa­vi­val­dy­bės bu­vu­sių va­do­vų ir da­bar­ti­nių kai ku­rių spe­cia­lis­tų in­te­re­sai. Įsi­ti­ki­nęs, kad šia že­mės skly­pų grą­ži­ni­mo is­to­ri­ja per ren­gia­mą de­ta­lų­jį pla­ną tu­rė­tų su­si­do­mė­ti ati­tin­ka­mos tar­ny­bos.“

De­ta­lu­sis pla­na­vi­mas kol kas strin­ga

De­ta­lio­jo pla­no ren­gi­mo ini­cia­ty­vos pla­nuo­ta­me nau­ja­ja­me mies­to cen­tre už Jaz­mi­nų gat­vės tur­ga­vie­tės, ku­rio­je yra nu­ma­ty­ta Sig­na­ta­rų gat­vė, ėmė­si Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jas Ze­no­nas Je­re­mi­čius, čia tu­rin­tis nuo­sa­vos že­mės, o jam tvar­ky­ti že­mės rei­ka­lus sa­vi­val­dy­bė­je pa­de­da Aly­taus ad­vo­ka­tas Vy­tau­tas Ku­ce­vi­čius. Dar tik pra­dė­jus tvar­ky­ti šiuos rei­ka­lus tai pa­tvir­ti­no ir pats ad­vo­ka­tas, ir sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.

Į pla­nuo­ja­mą te­ri­to­ri­ją pa­ten­ka apie 2,9 hek­ta­ro plo­tas tarp Rau­don­kal­nio ir Jaz­mi­nų gat­vių. Šio­je pla­nuo­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je at­si­du­ria ir Aly­taus ver­sli­nin­ko Žil­vi­no Trei­gio va­do­vau­ja­mos ben­dro­vės „Glass Mar­ket“ prie jai pri­klau­san­čios Aly­taus tur­ga­vie­tės dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį pri­va­čio­mis lė­šo­mis įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė tarp Jaz­mi­nų ir J.Ma­tu­lai­čio gat­vių. Tiks­liau – be­veik 6 arai šios aikš­te­lės at­si­du­ria lais­vo­je vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, tad ji ga­li bū­ti grą­žin­ti­na sa­vi­nin­kui.

Ta­čiau Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Kau­no te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas bai­gia­ma­ja­me pla­na­vi­mo eta­pe, balandžio viduryje, dėl nau­jo­jo cen­tro de­ta­lio­jo pla­no da­lies Sig­na­ta­rų gat­vė­je ko­rek­tū­ros ko­re­ga­vi­mo pa­reiš­kė, kad šiam pla­na­vi­mui yra pa­si­bai­gęs Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros, Nacionalinio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos iš­duo­tų te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo są­ly­gų ga­lio­ji­mas. Tad no­rint tęs­ti pla­na­vi­mą rei­kia gau­ti nau­jas są­ly­gas.

Iš­da­vus nau­jas pla­na­vi­mo są­ly­gas, te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­to vie­ši­ni­mo pro­ce­dū­ros tu­rės bū­ti kar­to­ja­mos, to­dėl šiuo me­tu vie­ši­ni­mo pro­ce­dū­rų ver­ti­ni­mas ne­at­lie­ka­mas.

De­par­ta­men­tas to­kį nu­ro­dy­mą trak­ta­vo kaip pri­va­lo­mą­jį.

Kaip sa­kė M.Ma­ta­žins­kas, jau yra kreip­ta­si dėl nau­jų pla­na­vi­mo są­ly­gų iš­da­vi­mo.

Taip pat mi­nė­tas de­par­ta­men­tas nu­ro­dė, kad į nau­jai for­muo­ja­mo že­mės skly­po ri­bas pa­ten­ka ir da­lis Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re įre­gist­ruo­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, o pa­gal Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mą nuo­sa­vy­bės tei­sės at­ku­ria­mos į lais­vą ne­už­sta­ty­tą že­mę.

Kai tiek pa­sta­bų dėl de­ta­liai pla­nuo­ja­mos te­ri­to­ri­jos va­di­na­ma­ja­me nau­ja­ja­me mies­to cen­tre, ne­la­bai su­pran­ta­mas sa­vi­val­dy­bės ke­ti­na­mas ženg­ti žings­nis dėl Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mo nai­ki­ni­mo šio­je te­ri­to­ri­jo­je. Gal­būt iš tie­sų čia sly­pi įtar­ti­ni, fi­nan­siš­kai kaž­kam nau­din­gi in­te­re­sai?

Mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis tvir­ti­no pa­si­ti­kin­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja dėl nai­kin­ti­no Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mo: „Jos ten nė­ra jau dvi­de­šimt me­tų, tai gal ir ne­rei­kia pa­va­di­ni­mo.“

Į klau­si­mą, kad to­kiu bū­du pa­ge­ri­na­mos są­ly­gos bū­si­mam že­mės sa­vi­nin­kui, me­ras pa­reiš­kė: „O ko­dėl kaž­kam mes tu­ri­me blo­gin­ti?“

Be­je, Ž.Trei­gys, kaip pats sa­kė, pus­tre­čių me­tų ko­vo­jan­tis dėl au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės iš­sau­go­ji­mo prie Aly­taus tur­ga­vie­tės, iš bu­vu­sių mies­to va­do­vų ga­vęs žo­di­nes ga­ran­ti­jas, kad aikš­te­lė iš­liks, šian­dien jau gal­vo­ja apie tur­ga­vie­tės už­da­ry­mą: „Kaip su­pran­tu, šian­dien sa­vi­val­dy­bei svar­bus že­mės sa­vi­nin­kas, jo in­te­re­sai, o ne aly­tiš­kiams su­kur­tos dar­bo vie­tos ir mū­sų lė­šo­mis įreng­ta aikš­te­lė, ku­ria nau­do­ja­si ir ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Alytiškiai turėtų žinot ir vertint. Kad po priesaikos priėmimo taryboje atsakomybė pereina šiai tarybai ir merui. Kur pagal įstatymus būtent 27 tarybos nariai ir kurių tarpe ir tarybos narys -meras, būtent 27 tarybos nariai tampa ATSAKINGI pagal įstatymus. Ir atskaitingi rinkėjams ir likusiai bendruomenės daliai. Kaip ir pagal tarybos veikos Reglamento 104 p. tik 27 tarybos nariai ir savivaldybės administracijos direktorius gali teikt tarybai siūlymus dėl klausimų svarstymo. Reiškia šios kadencijos tarybai svarstyt klausimus turi pasirašyt esamas mero poste. Kur jau atsakingas už klausimų paruošimo kokybę ir panašiai. Reiškia pasirašant svarstymui gali prieš išanalizuot ir jei reikia, teikt kitus sprendimo siūlymus. Kaip ir 27 tarybos nariai gali savo siūlymus pridėt. Juos pasirašant nustatyta pagal Reglamentą tvarka. Tad kaip straipsnį tarybos nariai tik pakuždėt iš užkuliusių drįsta vietoj konkrečių siūlymų su atsakomybe teikimu - čia reiškia blogai per savivaldą. Kaip ir socdemai prieš klausimų svarstymą gali pasikonsultuot su kas gali teikt ir rimtus sprendimų variantus situacijai gerinti. O tai, kad eina pavėjui tarsi situacijos nekontroliuodami - čia tik jų pačių mandrumo kaina. Nereikia mandravot. Į viską žiūrėt žmoniškai ir paprastai. Kaip ir visur žmoniški ir paprasti sprendimai įmanomi.

  Komentaras

  kad normalizuot ir sustabdyt 10n metų besitęsiančią ne atsakomybę Alytaus valdyme gal po naujo LR Prezidento rinkimų reikia į Alytų pasikviest naują LR Prezidentą. Apkalbėt Alytaus valstybinių institucijų vadovų atsakomybes kaip teisėsaugos ir panašiai. Kodėl vienur tarsi nemato? Kitur atsakymų nėra kaip per savivaldybių rinkimus įeina į vietos politikų-verslininkams priklausančias teritorijas dėl atliekų aiškintis, ar į Alytaus rajono savivaldybę atseit domisi dokumentais ir.. atsakymų nėra. Kur jei ir suklydo, tai gali atsiprašyt. bet bus nors aišku ir įtarimų neliks. Nei po ko klausimas, ar čia kaip bauginimo ir susidorojimo įrankiai naudojami..? Plius dar yra įdomių momentų kur žiniasklaida ir politikai žino, bet..? Kaip ir straipsnį jei tarybos narys bijo atvirai kalbėt -čia nenormalu. Nes būtent bent kuris iš 27 tarybos narių pagal tarybos veiklos Reglamento 104 p. gali siūlyt tarybai svarstyt sprendimų projektus net ir dėl straipsnį aprašomos situacijos. o čia net prisistatyt viešai vengia..? Tai kur čia demokratija ir tikra savivalda? Jei net tarybos nariai, kurie pagal savo tiesioginę kompetenciją turi spręst, ir anie bijosi net garsiau apie tai kalbėt? Juolab tokie kaip mandri Alytuj kaip pakalbi.. O kur rimčiau - į užkuliusius... Ir vis po kitais.... Bet ne patys atsakomybes prisiims.

  Komentaras

  Šiam verslininkui priklausančiame pastate išsinuomojęs biurą seimo narys nuo Alytaus miesto. Kuris kartu užėmė ir užima aukštą kaip LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos pirmininko pav. postą. Reiškia pagal kompetenciją lyg ir galėtų normalizuot padėtį Alytuj per savivaldą. o čia.. nepatikėsi. Net ano reklaminiai portretai ant paviljono... O tokie fokusai vyksta Alytuje kur niekur kitur nėra.

  Komentaras

  Tai, kad Alytuje vaizdas neginamas viešas interesas - regis tęsiasi kaip prieš 30 metų prasidėjo.. Taip ir...Vakar televizijos laidoje verslininkas kalbėdamas šiuo klausimu argumentavo. Priežastis ir, kad kasmet jaučia spartų gyventojų mažėjimą. O kur savivaldybėse gina viešą interesą, paskutiniu metu gyventojų net daugėja. Deja Alytuj vyrauja regis ir teisėsauga tokius dalykus galėtų švelnint, Alytuj tęsiasi šposai. Kur kitos savivaldybėse sau to neleidžia ir susitvarko. Beje tai kartu reiškia ir alytiškių neatsakingumą per rinkimus. Nes būtent politikai, pačių rinkta taryba iš 27 narių, pagal kompetenciją gali tik užtikrint reikiamą savivaldybės veiklos kokybę. Kur deja valdininkai, kaip ir savivaldybės administracijos direktorius -tik vykdytojai. Ką taryba palaikydama merą diriguoja. Tad kaip priekaištauja ant valdininkų, o ne patys žiūri ką rinkosi ir nereikalauja spręst problemas, čia... kaip ant silpnesnio. Tik problemos gilinimas. Reiškia žmonėms grįžta kur ir paviljono prekeiviai per laidas sako. Viso gyvenimo santaupos ir per šias savaites tiek nervų, kiek per gyvenimą nebuvo. Kaip ir gali tarybos nariai pav. į Vidzgirio mokyklą nuvykt ir pajust, kaip mažėjant mokinių skaičiui ką išgyvena pedagogai.. Trumpiau nerimta visuomenė su pertekline teisėsauga dėl miesto intereso nei piršto gint nejudinantys -taip ir turi. Nes Alytuje nepagarba eiliniui žmogui didėja... O tie kur didina mano, kad amžini..ir jiems negrįž. Ale taip nekenčia miesto intereso gynimo Alytuj. NESUVOKIAMA.

  Komentaras

  Neįtikėtina, bet akivaizdu ir žiauru ! Po Alytaus piliečių ( V. JASTREMSKAS, V. RAMANAUSKIENĖ ) 4 metų Alytaus NUVALDYMO UŽDAROMAS Alytaus Jazminų g. turgus ! Taikomos nerealios paskutinio išpardavimo NUOLAIDOS !

  Komentaras

  Štai ką reiškia, kaip mero ar savivaldybės administracijos direktoriaus postuose stygius su reikiama ūkine-gamybine kompetencija. Kur nors vienas būtų, per 10 minučių optimaliausi ir tenkinantys sprendimai būtų. Net ir AN redakcija trečdalį situacijos išanalizavo... Druskininkuose ten per 5 min. meras sukviečia specialistus, trumpos išvados ir pasiūlymai ir spręsta problema. Nes taip cackintis kaip Alytuj šiuo klausimu per kadencijas tęsiasi, kaip ir anoje dėl švietimo pertvarkų ar atliekų tvarkymo erzelynai - niekur taip sau neleidžia. Nes laikas brangus ir reikia nedelsiant ir kitas problemas spręst. Jei nori, kad gerėtų bendruomenei gyvenimas. O Alytuj... Vaizdas, buvęs meras apie 5 klausimėlius numetė šiai kadencijai. Nes regis suvokė, kad abejotinos vertės visuomenės labui ir, kad įtikt abiem pusėm - imkit ir erzinkites ateitį. Aišku, vėl socdemai anos kadencijos pabaigoje jei su rimta kompetencija, būt išnaudoję buvusį merą. Bet...? Reiškia net projektai dėl Ulonų ir Naujosios gatvės - jie vertint nelengvą savivaldybės finansinę padėtį per mažas atsiperkamumas. Vėl ministerijose valdininkai griežčiau vertindami žiūri efektyvumo ir bent kuris pasakys, kad Alytuje yra svarbesnių kur biudžeto likučių reikia. Straipsnį atveju vėl... Dėl ,,Dzūkijos vandenys" vėl... Dėl strategijos 3 metams į priekį vėl...? Vienok gal vieninteliai per Lietuvą, kur prognozuoja gyventojų mažėjimą ne viršyt 4 proc., kaip esamų 2 per daug. Nes kiti užsidavę švelnint gyventojų mažėjimą. O Alytuj kaip ne kitur. juolab pašalpų mokėjimas trečdaliu šiais metais didėja nei prieš. Reiškia - dideli nykimo tempai... Nes savivaldybės administracija savo funkcijas -kaupt, analizuot situaciją, teigt išvadas -dirba gerai. Tai jie pagrinde strateginį plėtros planą 3 metams ruošė. Jie ruošė iš savo pozicijų. Kad būt nors minimum užimti dėl darbo vietų išsaugojimo. O štai taryba su meru tada ir dabar nuo savęs pakoreguot regis į geresnę pusę bent kol kas neskuba. Net ir paskui problemas nuo anos kadencijos tarsi nespėja.. Reiškia ant to pačio dubliuoja ir klampoja per ką praranda spartą.

  Komentaras

  Reiškia oficialiai už Alytaus miesto valdymą atsakingi 27 tarybos nariai. Kurių tarpe ir meras -tarybos narys. Valdininkai tik vykdytojai. Kur neįtiko, seniai pakeisti kur įtinka. Net ir 2 Seimo nariai nuo Alytaus. Net ir su įtakingais postais Seime užimant. Ir taip miesto valdyme nesugebėt - o kaip rinkimai vis tie patys...vieni per kitus. Štai ką reiškia valdyme neturėt rimtų asmenybių-lyderių. Nusivystę, kad net tarybos nariai vengia viešintis apie problemas kalbėdami. Nors tai jų konkreti kompetencija... Laiku pastebėt miesto problemą ir išspręst. Naudingai alytiškių labui. Nes jau ir šios kadencijos kaip bruožas - nepastebėt... Tai klausimas - tai ko ėjo į politiką..? Kur jau reikia pirmiems vardint problemas ir spręst. O ne kaip straipsnį - vis iš paskos įvykiams.. žiniasklaida tarsi pirštu rodo tai, ką kaip rimti politikai pirma patys turėjo pastebėt ir išspręst.

  Komentaras

  Pagal įstatymus savivaldybės administracijos direktorius pavaldus tarybai, atskaitingas merui ir tarybai. Gyventojus tik informuoja. Savivaldybės skyriaus vedėjas ar pavaduotojai pavaldūs ir atskaitingi savivaldybės administracijos direktoriui. Gyventojus tik informuoja. Viešina. Tad be mero tiesiai ar netiesiai palaikymo ar nepalaikymo - klausimai nejuda. Dar ir tarybos nariams tiesiai ar netiesiai palaikant... Nes jei tarybos nariai nepalaiko mero veiksmų, gali klausimus kelti tarybos posėdžio metu atvirai.

  Komentaras

  Neįtikėtina, bet akivaizdu ir žiauru ! Po Alytaus piliečių ( V. JASTREMSKAS, V. RAMANAUSKIENĖ ) 4 metų Alytaus NUVALDYMO UŽDAROMAS Alytaus Jazminų g. turgus ! Taikomos nerealios paskutinio išpardavimo NUOLAIDOS !

  Komentaras

  MERUI, TARYBAI. PRAŠOME ĮRAŠYTI Į TARYBOS SPRENDIMĄ SAUGIKLĮ DĖL AIKŠTELĖS prie Jazminų 3 pastato NENAIKINIMO : ............ Dėl J. Matulaičio gatvė bei jos geografinių charakteristikų saugojimo yra priimtas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2108 - 03 - 28 sprendimas Nr. T-73, sprendimas detalizuotas 2018 07 27 administracijos rašte Nr. SD-8384(24.1.). Šiuo metu eksponuojami Alytaus miesto naujojo centro detaliojo plano dalies Signatarų gatvėje korektūros koregavimo ( 2 ) (TPDRIS NR. K-VT-00-16-1) sprendiniai neatitinka 2018-03-28 tarybos sprendimo Nr. T-73 ir bus rengiami nauji sprendiniai.

  J. Matulaičio gatvėje esančias automobilių parkavimo vietas numatoma pertvarkyti taip, kad pertvarkymo metu esamų 65 automobilių parkavimo aikštelės vietų skaičius, lokacija iš esmės nesikeičia ar keičiasi neženkliai ir toks keitimas iš esmės neblogina greta esančio statinio Jazminų g. Nr.3, Alytuje aptarnavimui skirtos automobilių parkavimo situacijos, kuri įrengta pagal 2007 m. rugpjūčio 17 d. Infrastruktūros plėtojimo sutartį Nr. SR-1120. Išsaugoma Bendrojo plano sprendiniuose numatyta dviračių – pėsčiųjų tako atkarpa, kuri eina šalia Jazminų g. Nr. 3, Alytuje esančio statinio, įrengta pagal 2007 m. rugpjūčio 17 d. Infrastruktūros plėtojimo sutartį Nr. SR-1120.

  Komentaras

  2,5 metų Jastremskas, Ramanauskienė viešai transliavo žiniasklaidai, užsiiminėjo deklaracijomis - kad jie garantuoja,
  kad Jeremičiaus sklypo, kuris sugriauna Jazminų turgaus aikštelę / verslą - negali būti ir niekada nebus.

  Tačiau realybė kita - beveik 1 metus - nuo 2018 06 27 ir šiandien Jeremičiaus sklypas yra suprojektuotas Jazminų turgaus aikštelės vietoje
  Jį panaikinti vienintelis galimas būdas / kelias - iš naujo braižyti brėžinį ir kad tame brėžiny nebūtų Jeremičiaus sklypo auto aiktelėje.

  Komentaras

  Inauguracijos kalboje sakė, kad stebuklų nebūna. Švelniai pamelavo arba pajuokavo. Jeremič, Kucevič ir co gauna iš miesto šimtų tūkstančių EUR dovanas ( SIGNATARŲ visą gatvę, DARBAIS GAUNAMA 50 -100 000 EUR DOVANA- JEREMIČIAUS naudai niesto pinigais bus iškelta vandentiekio mazgas )

  Komentaras

  1. DOVANA - visa SIGNATARŲ g. JEREMIČIUI. 2 DOVANA - 50 -100 000 EUR JERIMČIAUS NAUDAI. Signatarų g. detaliajame plane piktnaudžiaujant tarnyba miesto lėšomis specialiai išskirtinai Jeremičiaus naudai iškeliama apie 50 -100 000 Eur vertės vandentiekio kamera Matulaičio g,
  t.y. MIESTAS Jeremičiui DOVANOJA šią sumą,

  Komentaras

  2019 05 23 Tarybos posedyje bus svarstomas klausimas dėl Signataru g. panaikinimo.

  Jazminų turgaus pastato savinink neturi jokių interesų dėl Signatarų g.

  Tačiau Signatarų g. detaliajame plane sprendžiami klausimai ir dėl Matulaičio g., šioje
  gatvėje esančios 49 vietų mūsų įmonės lėšomis įrengtos automobilių parkavimo aikštelės prie Jazminų turgaus ( kuris 2019 08 09 bus uždarytas ),
  o šis svarbus klausimas komitetų posėdžiose buvo svarstytas tik formaliai, archit skyriaus vedėja
  V. Bartusevičienė neinformavo / nepateikė svarbios info / nuslėpė dėl šio sprendinio.

  Kai kurie nutylėti / nuslėpti neaptarti Signatarų g. detaliame plane sprendžiami klausimai :

  - Signatarų g. detaliajame plane numatyta, kad dingsta 35 automobilių parkavimo vietos - jų teritorija atiduodama Z. Jeremičiui
  t.y. vietoje mūsų aikštelės šiuo metu yra suprojektuotas Z. Jeremičiaus sklypas grąžinimui,

  - Signatarų g. detaliajame plane piktnaudžiaujant tarnyba miesto lėšomis specialiai išskirtinai Jeremičiaus naudai iškeliama apie 50 -100 000 Eur vertės vandentiekio kamera Matulaičio g,
  t.y. miestas Jeremičiui dovanoja šią sumą,

  - šiems sprendiniams yra pritaręs architektūros skyrius, adm direktorius V. Jastremskas, jo pavaduotoja V. Ramanauskienė,

  - t.y. Jeremičiaus sklypo grąžinimas yra dalinai legalizuotas ir tik naujai perbraižius teritorijos brėžinį / sprendinius, mūsų aikštelės griovimą galima sustabdyti - apie tai komitetų posėdžiuose nebuvo svarstyta,

  - planavimo procesą / Signatarų g. detalaus plano rengimo procesą prižiūrinti / tikrinanti institicija - VTPSI ( Inspekcija / R. Dargis) šiuo metu yra pritaikiusi 3 areštus ir nurodžiusi:

  1 - negrąžinti žemės mūsų automobilių parkavimo vietoje Z. Jeremičiui,
  2- iš naujo braižyti brėžinius, kuriuose nebūtų Z. Jeremičiaus aikštelės
  3 - sustabdyti derinimą,rengima Signatarų g sprendinių, kurių vienas - dėl Signatarų g. - teikiami / teikiamas tvirtinti Tarybai

  Svarbu atkreipti dėmesį, kad architektūros skyrius nepaiso privalomų Inspekcijos nurodymų - t.y. piktnaudžiauja tarnybine padėtimi, viršija savo įgaliojimus - tai skandalinga beprecedentė situacija.

  Dėl nurodytų priežasčių Signatarų g panaikinimo klausimas negali būti teikiamas tvirtinti 2019 05 23 Tarybai, nes auto aikštelės vietoje TPDRIS sistemoj yra Jeremičiui grąžinamas sklypas, reikalinga
  keisti brėžinį, kad jame nebūtų Jeremičiaus sklypo - to reikalauja Dargis VTPSI Inspekcija.

  Komentaras

  Svarstant šį klausimą buvo kalbama tik apie DOVANĄ Jeremičiui. KOMITETUOSE NEBUVO KALBĖTA / UŽDRAUSTA DISKUTUOTI apie stambaus kalibro problemą - Jeremičiui suprojektuotas sklypas prie Jazminų 3 turgaus pastato PAŽEIŽIA VIEŠĄ INTERESĄ - dingsta didesnė aikštelės dalis ( aikštele naudojasi ir aplinkinių daugiabučių gyventojai ). Per procedūras iš jėgos pozicijų architektūros skyrius mulkino tarybos narius, neinformavo apie Inspekcijos R. Dargio areštus. DĖL DAVANOS JEREMIČIUI kalbėjo, diskutavo, STŪMĖ KLAUSIMĄ, dėl turgaus verslo žlugdymo DRAUDĖ DISKUTUOTI, nediskutavo, net neužsiminė. SPECIALIAI architektūros skyrius NEPALIKO LAIKO APTARTI SITUACIJAI dėl naikinamos aikštelės

  Komentaras

  Signatarų g naikinimo klausimą Tarybai galima teikti tvirtinti tik po to, kai su nauju brėžiniu susipažins visuomenė, patikrins naujus sprendinius sąlygas išdavusios institicijos,
  patikrins VTPSI Inspekcija - Dargis.

  Jie gali nepritarti Signatarų g naikinimui.

  Komentaras

  Kas būtų atsitikę, jeigu mes būtume nepastebėję / pražiūrėję Jeremičiaus skelbimusapie detalų planą, kuriame numatyta vietoj
  auto aikštelės didesnės dalies Jeremičiaus sklypas.

  Kas būtų atsitikę, jeigu mes būtume neinformavę apie pažeidimus VTPSI Inspekcijos Dargio.

  ATS
  - ŠIANDIEN JEREMIČIAUS SKLYPAS BŪTŲ LEGALIZUOTAS, GRAŽINTAS IR MES VAIKSCIOTUME PO TEISMUS, kad atstatyti buvusia padeti.
  Patys būtume kalti, kad laiku nereagavome.

  Būtume padarę šventę advokatams - Litesko byla savivaldybei kainavo apie 270 000 Eur, mūsų byla kainuotų - kelias dešimtis tūkstančių Eur,
  prarastą laiką

  Komentaras

  Šiandien naudojantis dar nesibaigusiais rinkimais Alytuje - nėra administracijos direktoriaus, vicemero, atsakingų už šį klausimą - architektūros skyrius piktnaudžiauja
  padėtimi ir neišbaigtą klausimą stumia buldozeriu. Komitetuose svarstant šį klausimą buvo skirta 10 - 15 min - neadekvačiai mažai + nebuvo komitetų pirmininkų klausimo svarstymo metu. .......................Buvome susitikę su laikinu adm direktorium G. Šimu - jis klausimo nesprendžia - nurodė, kad klausimą spręs naujas administracijos direktoriaus, vicemeras ir tik po to klausimas bus teikiamas Tarybai. Taip mano ir kelios kitos Tarybos frakcijos.
  .....................Nuo Alytaus piliečių paskutinio Tarybos posėdžio 2019 m. balandžio mėn, esminis pasikeitimas - 5 VTPSI Dargio privalomi reikalavimai braižyti naujus brėžinius, stabdyti procedūras iki nebus naujų brėžinių,
  t.y. klausimų ir neaiškumo tik padaugėjo.

  Komentaras

  Neįtikėtina, bet akivaizdu ir žiauru ! Po Alytaus piliečių ( V. JASTREMSKAS, V. RAMANAUSKIENĖ ) 4 metų Alytaus NUVALDYMO UŽDAROMAS Alytaus Jazminų g. turgus ! Taikomos nerealios paskutinio išpardavimo NUOLAIDOS !

Kiti straipsniai