Mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga – apie „fe­jer­ver­kus” vie­šo­jo­je erd­vė­je ir bran­giau­sią tur­tą

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (4)
2019 Gegužė 16
Aurelijus Ve­ry­ga
Alytiškiai ministro Aurelijaus Ve­ry­gos klausė apie ilgas eiles prie šeimos gydytojų kabinetų ir tymų protrūkį.                                               Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­tu­je vie­šė­jo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga. Į su­si­ti­ki­mą Šau­lių na­mų sa­lė­je su­si­rin­kę aly­tiš­kiai bu­vo nu­si­tei­kę da­ly­kiš­kai, už­da­vė jiems rū­pi­mus klau­si­mus ir iš­gir­do at­sa­ky­mus.

„Kad ir ko­kie bū­tų rin­ki­mų re­zul­ta­tai – svei­ka­ta svar­biau“, – to­kiu leit­mo­ty­vu su­si­ti­ki­mą pra­dė­jo mi­nist­ras, ku­rio dar­bai tu­ri ar­šių prie­ši­nin­kų, kaip ir ša­li­nin­kų, ta­čiau po­pu­lia­ru­mu pla­či­ą­ja pras­me jis tik­rai ne­si­skun­džia.

Apie mi­nis­te­ri­jos dar­bą A.Ve­ry­ga Aly­tu­je dau­giau­sia kal­bė­jo skai­čių ir fak­tų kal­ba, pa­brėž­da­mas, kad in­te­re­sų kon­flik­tų ky­la dėl dau­ge­lio re­zo­nan­si­nių spren­di­mų, ir daž­nai vis­kas yra ne vi­sai taip, kaip „fe­jer­ver­kuo­se“ vie­šai nu­švie­čia­ma.

Ge­rė­ja ar pra­stė­ja svei­ka­tos ap­sau­gos si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vo­je? Mi­nist­ras siū­lo ver­tin­ti vi­du­ti­nę lie­tu­vių gy­ve­ni­mo truk­mę. Pa­si­ro­do, vy­rams ji per de­šimt­me­tį pail­gė­jo 6 me­tais ir per­ko­pė 70. Tai – la­bai ge­ras ro­dik­lis. Mo­te­rys Lie­tu­vo­je vis dar gy­ve­na vi­du­ti­niš­kai de­šim­čia me­tų il­giau nei vy­rai. Eu­ro­pos prak­ti­ka ro­do, kad šį skir­tu­mą le­mia ne ly­tis (pa­vyz­džiui, Šve­di­jo­je vy­rai vi­du­ti­niš­kai gy­ve­na me­tais il­giau nei mo­te­rys).

Tai liu­dy­tų, kad Lie­tu­vo­je vy­rai tie­siog ren­ka­si ri­zi­kin­ges­nį gy­ve­ni­mo bū­dą, tu­ri dau­giau ža­lin­gų įpro­čių. Bū­tent už su­griež­tin­tą al­ko­ho­lio kon­tro­lės po­li­ti­ką la­biau­siai ir kliu­vo A.Ve­ry­gos ko­man­dai. Mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kia to­kius skai­čius, lei­džian­čius ver­tin­ti jos veik­lą: biu­dže­to pa­ja­mos pa­di­dė­jo net 80 mln. eu­rų, gau­tų pa­pil­do­mai iš pa­di­din­to al­ko­ho­lio ak­ci­zo, su­ma­žė­jo mir­čių, su­si­ju­sių su var­to­ji­mu, psi­cho­zių ir ap­si­nuo­di­ji­mų. Taip pat 300 proc. iš­au­go ne­al­ko­ho­li­nio alaus var­to­ji­mas.

Dar vie­na ak­tu­a­li te­ma – vais­tų po­li­ti­ka.

„Ar vais­tas tam­pa blo­ges­nis dėl to, kad jį per­ka­me vais­ti­nė­je su nuo­lai­da, ar dėl to, kad juos pa­vy­ko at­pi­gin­ti iš es­mės, tai yra pa­cien­tas už vais­tus su­mo­ka vi­du­ti­niš­kai 60 proc. pi­giau?“ – svars­to mi­nist­ras.

Sta­tis­ti­ka liu­di­ja, kad per me­tus yra su­tau­py­ta 18 mln. eu­rų, o į kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šą to są­skai­ta įtrauk­ti 53 nau­ji ino­va­ty­vūs vais­tai bei pa­kel­tas kom­pen­sa­vi­mo ly­gis – nuo ko­vo 1 die­nos vais­tai kom­pen­suo­ja­mi 100 proc., ne­pri­klau­so­mai nuo li­gos, kaip bu­vo iki šiol.

„Klien­tų mo­ka­mos prie­mo­kos už kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus yra vais­ti­nių pa­ja­mos. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ar li­go­nių ka­sos nie­ko ben­dro su to­mis prie­mo­ko­mis ne­tu­ri. Pri­va­čios vais­ti­nės nu­sta­to prie­mo­kos dy­dį pa­čios. Ini­ci­juo­ja­me li­go­nių vais­ti­nių at­si­ra­di­mą, nes taip at­si­ras­tų ga­li­my­bė su­ma­žin­ti prie­mo­kas. Far­ma­ci­nin­kų ir po­li­ti­kų pa­si­prie­ši­ni­mas yra di­džiu­lis“, – sa­ko mi­nist­ras A.Ve­ry­ga.

Aly­tiš­kiai mi­nist­rui už­da­vė ne­ma­žai kon­kre­čių klau­si­mų. Pa­vyz­džiui, ko­dėl taip il­gai rei­kia lauk­ti ei­lė­je pas šei­mos gy­dy­to­ją? A.Ve­ry­ga siū­lo ga­li­my­bę rink­tis: kan­triai lauk­ti ei­lė­je pas pa­cien­tų mėgs­ta­mą me­di­ką ar­ba per­si­ra­šy­ti pas ki­tą.

Pro­ble­ma ta, kad ne­įma­no­ma nu­sta­ty­ti pa­cien­tų skai­čiaus li­mi­to vie­nam gy­dy­to­jui – to­kiu at­ve­ju da­lis pa­cien­tų ap­skri­tai lik­tų be šei­mos gy­dy­to­jo, nes jų la­bai trūks­ta.

Ar pa­vy­ko su­val­dy­ti ty­mų pro­trū­kį? – dar vie­nas ak­tu­a­lus klau­si­mas, į ku­rį te­ko at­sa­ky­ti mi­nist­rui. „Ne­pa­vy­ko ir grei­tai ne­pa­vyks, nes šiai li­gai bū­din­gas se­zo­niš­ku­mas, kaip ir gri­pui. Šiuo me­tu ban­ga nu­slū­go, bet vi­ru­sas gy­vas“, – dės­tė A.Ve­ry­ga. Jo ma­ny­mu, di­džio­ji ža­la pa­da­ry­ta ta­da, kai su­ma­žė­jo skie­pų ap­im­tys, bet į tai bu­vo žiū­ri­ma pro pirš­tus.

„Jei vie­nos ar ki­tos už­kre­čia­mos li­gos ne­bė­ra Lie­tu­vo­je, tai dar ne­reiš­kia, kad ja ne­ser­ga kai­my­nai, ir ji yra iš­nai­kin­ta. Už­te­ko nu­va­žiuo­ti į Uk­rai­ną, ir ty­mai grį­žo. Ir tai ne vie­nin­te­lė to­kia pa­mirš­ta li­ga, ku­rios pro­trū­kis ga­li­mas Lie­tu­vo­je“, – kal­bė­jo mi­nist­ras.

Jis pri­mi­nė, kad va­sa­rai yra už­sa­ky­ta 120 tūkst. do­zių vak­ci­nos nuo ty­mų, jei pri­trūk­si­me iki to lai­ko – ža­da pa­sko­lin­ti es­tai. A.Ve­ry­ga pa­ste­bi, kad lie­tu­vių po­žiū­ris į pro­ble­mą vis dar ski­ria­si: vie­ni sku­ba grū­din­tis, ki­ti – skie­py­tis. Jis pats sa­ko da­ran­tis ir tai, ir tai. Ta­čiau pa­ni­kos dėl ty­mų pro­trū­kio kil­ti ne­tu­rė­tų, be ki­ta ko, ji ska­ti­na ne­šva­rius da­ly­kus, at­si­ran­da no­rin­čių­jų pa­si­pel­ny­ti iš vak­ci­nos.

  Komentaras

  KAIP AŠ MANO EX HUSBAND GRĮŽTI SU DR Ilekhojie ....... Mano vardas Muna Vassel, iš Kanados, noriu greitai pasakyti pasauliui, kad egzistuoja tikras ir efektyvus internetinis rašybos ratukas, galingas ir tikras, Jo vardas yra dr. Ilekhojie, jis man neseniai padėjo atkurti mano santykius su vyru, kuris mane paliko. Kai aš susisiekiau su gydytoju Ilekhojie, jis ištarė man meilės burtą ir mano vyrui, kuris sakė neturįs ką veikti. vėl su manimi paskambino ir pradėjo maldauti, kad grįžčiau. dabar jis vėl su tokia meile ir rūpesčiu. Šiandien man malonu pranešti jums visiems, kad šis rašybos žinovas turi galią atkurti nutrūkusius santykius ir juos sugrąžinti. nes dabar labai džiaugiuosi savo vyru. Visiems, kurie skaito šį straipsnį ir kuriems reikalinga jo pagalba, dr. Ilekhojie taip pat gali pasiūlyti bet kokios rūšies pagalbą, pavyzdžiui, skyrybų bylų, teismo bylų, mirties burtų, dvasinės apsaugos problemų sprendimą. Ačiū! susisiekite el. paštu: gethelp05@gmail.com arba skambinkite +2348147400259

  Komentaras

  Când l-am găsit pe Dr Wealthy, am avut nevoie disperată de a-mi aduce înapoi pe fostul meu iubit. Mi-a lăsat o altă femeie. Sa intamplat atat de repede si nu am avut nici un fel de spus in situatia asta. El ma scos după trei ani fără explicații. Îl contactez pe dr. Wealthy prin intermediul site-ului său și mi-a spus ce trebuie să fac înainte de a mă putea ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce am oferit ceea ce dorea, a aruncat o vrajă de dragoste pentru a ne ajuta să ne întoarcem împreună. La puțin timp după ce și-a făcut vraja, prietenul meu a început să mă mai trimită din nou și sa simțit oribil pentru ceea ce tocmai mi-a pus. El a spus că eu sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și apoi a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când dr. Wealthy ma ajutat, partenerul meu este foarte stabil, credincios și mai aproape de mine decât înainte. Îi recomand foarte mult pe Dr Wealthy pentru oricine care are nevoie de ajutor. E-mail: wealthylovespell@gmail.com, sunați-l sau adăugați-l pe ceapre prin: +2348105150446

  Komentaras

  Pagirtina. kad ministras drįso susitikt su eiliniais alytiškiais. Įdomu, ar nauja Alytaus m. valdžia susitiko ir nebandė spręst Alytaus ligoninės problemų? Aišku, jei tų problemų yra ir ar valdžia pasiruošę spręst? Vienok tai, kad per Darbo biržą ligoninė ieško vos ne urmu gydytojų - čia kažkaip.. rodo. Kad problemų yra.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.