Nr. 53 (13723)

2022-05-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 53 (13723) skaitykite:

 • Spor­to klu­bas vie­toj „Aly­taus ra­di­jo” ne­įsi­kurs. Ar tai ne­bu­vo aiš­ku tik iš­si­nuo­mo­jus pa­tal­pas?
 • Žyd­ruo­se Eu­ro­pos plau­ki­mo ta­ke­liuo­se aly­tiš­kio ge­ri­na­mi re­kor­dai
 • „Ma­no me­tai – ma­no mei­lė – ma­no žy­dė­ji­mas”
 • Vi­suo­ti­nė tal­ka Aly­taus ra­jo­ne – pa­so­din­ta šim­tai me­džių, tūks­tan­čiai gė­lių
 • Įspū­din­ga – ne­įga­lus lan­ki­nin­kas pa­te­ko į Lie­tu­vos svei­kų­jų rink­ti­nę ir da­ly­vaus Eu­ro­pos čem­pio­na­te
 • Žyd­ruo­se Eu­ro­pos plau­ki­mo ta­ke­liuo­se aly­tiš­kio ge­ri­na­mi re­kor­dai
 • Svei­ki­ni­mai bėgikei Vai­dai Žū­si­nai­tei!
 • Pel­ny­ta gar­bin­ga ket­vir­to­ji vie­ta
 • Aly­taus ra­jo­ne pa­gerb­ta dar vie­na šim­ta­me­tė
 • Jos at­ei­na su vi­siš­ku at­vi­ru­mu, pa­si­len­kia ir pa­si­lie­ka prie ki­to žmo­gaus
 • Au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo mies­te spren­di­mai. Ar jie su­tam­pa su Aly­taus mies­to vi­zi­ja?
 • Kiek­vie­nas, ku­ris no­ri su­lauk­ti sal­daus gy­ve­ni­mo vai­siaus, lai­mės obe­lį tu­ri pats pa­si­so­din­ti
 • Aly­tu­je bus ati­da­ry­ta Jo­no Me­ko šimt­me­čiui skir­ta pa­ro­da „Se­me­niš­kių idi­lės”
 • LP EX­PRESS pa­što­ma­tai vėl pa­si­puoš me­no kū­ri­niais – aly­tiš­kiai kvie­čia­mi rink­ti sa­vo mies­to sim­bo­lį
 • Kodėl am­bu­la­to­ri­nės slau­gos pa­slau­gas re­ko­men­duo­ja­me pa­ti­kė­ti
 • Aly­taus po­li­kli­ni­kos am­bu­la­to­ri­nės slau­gos pro­fe­sio­na­lų ko­man­dai?
 • Aly­taus li­go­ni­nė­je ne­be­lie­ka ko­vi­di­nių lo­vų
 • Aly­tus lau­kia ir lau­kia­si – jau­ki re­kla­mi­nė kam­pa­ni­ja pri­sta­to di­džiuo­sius Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės ren­gi­nius 
„Tai tuomet siūlau pritarti kartu su protokoliniu sprendimu.“ – taip šiandien Vyriausybės posėdžiui pirmininkaujanti Ingrida Šimonytė patvirtino nutarimą, kuriuo didžiąją Punios šilo dalį Vyriausybė...
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riu­je – įkur­tu­vės po re­no­va­ci­jos. Be­veik 40 me­tų re­no­va­ci­jos ne­ma­čiu­sios sky­riaus pa­tal­pos pa­ga­liau...
Nuo pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros du pre­ky­bos cen­trus Ru­si­jo­je ne­tie­sio­giai val­dan­tis eu­ro­par­la­men­ta­ras, Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas ne­ke­ti­na jų...
Ūkininkas Valentinas Genys juokauja: visą darbą už dyką jo ūkyje nudirba dirvožemio bendruomenė. Jam reikia tik stebėti ir pasirūpinti tais milijardais gyvasties, kurie aprūpina mus visus kokybišku...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.