Nr. 5 (13229)

2019-01-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 5 (13229) skaitykite:

 • Šei­moms pa­gal­bą teik­ti pa­dės nau­ji au­to­mo­bi­liai
 • Sa­vi­val­dy­bė nu­trau­kia su­tar­tį su Ka­lė­dų eg­lu­tės au­to­re
 • Ko­mi­sa­ria­tų va­do­vų ro­ki­ruo­tė: du kei­sis vie­to­mis, o vie­nas liks dar pen­ke­riems me­tams
 • Kaip skam­ba lais­vės mu­zi­ka?
 • „Aly­taus bu­tų ūkio” va­do­vo kon­kur­są lai­mė­ju­siam Au­re­li­jui Ja­ru­še­vi­čiui – gal­vo­sū­kis
 •  S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė puo­šia­si vis nau­jais pa­veiks­lais
 •  Ta­ry­bo­je Jur­gi­tą Ei­du­ke­vi­čie­nę pa­kei­sian­čiai Vi­li­jai Ra­ma­naus­kie­nei – dar vie­nas pa­siū­ly­mas?
 •  Jau­ni me­de­liai Aly­tu­je daž­niau­siai nu­ken­čia nuo žo­liap­jo­vių, o se­nie­ji – tvar­kant ša­li­gat­vius
 •  Kad ne­gąs­din­tų bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo po­ky­čiai – dirb­ki­te su pa­ti­ki­mais part­ne­riais!
 •  „Eu­ro­ba­ro­met­ro” ap­klau­sa: Eu­ro­pos Są­jun­ga la­biau­siai pa­si­ti­ki Lie­tu­vos gy­ven­to­jai
 •  Pa­vy­dūs eše­riai
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­je su­reng­tas su­si­ti­ki­mas su gy­ven­to­jais, ku­rio me­tu pa­siū­ly­ta grįž­ti prie su­ma­ny­mo pa­sta­ty­ti Pir­mo­jo Aly­taus...
Aly­tu­je prieš ke­le­tą mė­ne­sių veik­ti pra­dė­jo aso­cia­ci­ja „Ke­tur­ko­jo vil­tis“, ku­ri rū­pi­na­si be­šei­mi­nin­kių gy­vū­nų ge­ro­ve – gel­bė­ja juos iš grės­min­gų si­tu­a­ci­jų,...
Dau­giau kaip prieš me­tus su­for­muo­tai Sei­mo so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jai ėmė­si va­do­vau­ti Ju­lius Sa­ba­taus­kas. Nie­ka­da jo­kiai ki­tai par­ti­jai ne­pri­klau­sęs, ne­se­niai sa­vo...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.