Ak­to­riai mi­li­jo­nie­riai – lėk­tu­vai, sa­fa­ris ir sva­jo­nių vaid­muo fil­me

Ele­na Sa­vic­kai­tė
Komentarai (0)
2019 Balandis 18
Netikras milijonierius
Pro­fe­sio­na­laus ko­me­di­jos te­at­ro „Do­mi­no“ nuo­ty­kių ir in­tri­gų ku­pi­na ko­me­di­ja „(Ne)tik­ras mi­li­jo­nie­rius“ už­ka­riau­ja Lie­tu­vos žiū­ro­vų sim­pa­ti­jas.
Kol pro­fe­sio­na­laus ko­me­di­jos te­at­ro „Do­mi­no“ nuo­ty­kių ir in­tri­gų ku­pi­na ko­me­di­ja „(Ne)tik­ras mi­li­jo­nie­rius“ už­ka­riau­ja Lie­tu­vos žiū­ro­vų sim­pa­ti­jas, šau­nie­ji „Do­mi­no“ ak­to­riai svars­to, į ko­kius nuo­ty­kius leis­tų­si, jei pa­tys lai­mė­tų mi­li­jo­ną.

„Da­ry­čiau vis­ką, kad tik neiš­si­kraus­ty­čiau iš pro­to ir ne­iš­švais­ty­čiau to mi­li­jo­no“, – juok­da­ma­sis sa­ko „(Ne)tik­ro mi­li­jo­nie­riaus“ žvaigž­dė ir vie­nas my­li­miau­sių te­at­ro ak­to­rių Ei­mu­tis Kvoš­čiaus­kas. Ir pri­du­ria, kad, pro­tin­gai in­ves­ta­vęs lai­mė­ji­mą, jo da­lį bū­ti­nai pa­au­ko­tų vai­kams, se­ne­lių na­mams ir žmo­nėms, ku­riems pa­gal­bos rei­kia la­biau­siai.

Šmaikš­čio­ji Emi­li­ja La­tė­nai­tė-Be­liaus­kie­nė pa­siū­lo ori­gi­na­lią idė­ją – už lai­mė­tą mi­li­jo­ną su­kur­ti pui­kų fil­mą, ku­ria­me pa­ti su­vai­din­tų pa­grin­di­nį vaid­me­nį. O po fil­mo ap­ke­liau­tų eg­zo­tiš­ką­jį Af­ri­kos že­my­ną. „Dar fi­nan­suo­čiau mo­ky­mus tė­vams, au­gi­nan­tiems au­tiz­mo su­tri­ki­mų tu­rin­čius vai­kus“, – pri­du­ria ji.

Pa­kel­ti lai­mė­tą mi­li­jo­ną į dan­gų ža­da Sa­ka­las Už­da­vi­nys. Jis įsteig­tų mo­kyk­lą, ku­rio­je bū­tų ren­gia­mi lėk­tu­vų pi­lo­tai. „Be abe­jo­nės, pa­čiam ir­gi bū­tų ga­li­my­bė pa­si­skrai­dy­ti kie­tu sklan­dy­tu­vu“, – pri­du­ria ak­to­rius.

Jau­no­sios kar­tos ak­to­rė Gab­rie­lė Ma­li­naus­kai­tė at­sar­giai ver­ti­na ga­li­my­bes tap­ti mi­li­jo­nie­re: „Jei pro­tin­gai ne­su­gal­vo­si, kaip pa­nau­do­ti mi­li­jo­ną, jis ga­li grei­tai iš­nyk­ti.“ Aki­mir­ką pa­svars­čiu­si, Gab­rie­lė nu­spren­džia iš­ke­liau­ti į sa­fa­rį ir su­si­tik­ti su liū­tais. O li­ku­sius pi­ni­gus skir­ti nyks­tan­čių gy­vū­nų ap­sau­gai bei jau­nų­jų ta­len­tų moks­lams.

Na, o kaip pa­si­elgs ne­ti­kė­tai mi­li­jo­nie­riu­mi ta­pęs be­dar­bis Do­mi­ny­kas Pin­jo­nas ir ar iš tie­sų pi­ni­guo­se sly­pi lai­mė, su­ži­no­ki­te ba­lan­džio 24 die­ną ap­si­lan­kę „Do­mi­no“ nuo­ty­kių ko­me­di­jo­je „(Ne)tik­ras mi­li­jo­nie­rius“, ku­ri vyks Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tre. Spek­tak­lio re­ži­sie­rius – po­pu­lia­ru­sis Ra­mū­nas Ci­cė­nas, o pa­grin­di­nius vaid­me­nis su­kū­rė sva­jo­jan­tys „mi­li­jo­nie­riai“: E.Kvoš­čiaus­kas, E.La­tė­nai­tė-Be­liaus­kie­nė, G.Ma­li­naus­kai­tė, S.Už­da­vi­nys ir vi­sas bū­rys žiū­ro­vų pa­mėg­tų „Do­mi­no“ ak­to­rių.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie spek­tak­lį www.do­mi­no­te­at­ras.lt. 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.