Įsi­pilk de­ga­lų ir pa­leisk ge­ru­mo bu­me­ran­gą su krep­ši­nin­ko Ri­man­to Kau­kė­no pa­ra­mos fon­du (0)

Rimantas Kaukenas
„De­ga­li­nė­se „Sta­te­ta“ aukš­čiau­sios ko­ky­bės ben­zi­no 98 ir „95 S-Po­wer“ bei dy­ze­li­no „S-Po­wer“ į sa­vo au­to­mo­bi­lius įsi­py­lę vai­ruo­to­jai bei įsi­gi­ję plo­vi­mo pro­gra­mą „Dei­man­ti­nė“ pa­de­da sun­kiai ser­gan­tiems vai­kams, o jų pa­si­da­lin­tas ge­ru­mas su­grįž­ta bu­me­ran­gu. To­dėl ir ak­ci­jos pa­va­di­ni­mas – „Įsi­pilk de­ga­lų ir pa­leisk ge­ru­mo bu­me­ran­gą!“, – pa­sa­ko­ja ži­no­mas krep­ši­nin­kas Rimantas Kau­kė­nas.
Lab­da­ros ir pa­ra­mos „Ri­man­to Kau­kė­no pa­ra­mos gru­pė“ bei de­ga­lų pre­ky­bos ben­dro­vė „Sta­te­ta“ pa­kvie­tė vi­sus vai­ruo­jan­čius pri­si­jung­ti prie ak­ci­jos „Įsi­pilk de­ga­lų ir pa­leisk ge­ru­mo bu­me­ran­gą!“. Ak­ci­jos me­tu nuo kiek­vie­no įsi­pil­to de­ga­lų lit­ro ir įsi­gy­tos au­to­mo­bi­lio plo­vi­mo pa­slau­gos ski­ria­ma pa­ra­ma sun­kiai ser­gan­tiems vai­kams.

„De­ga­li­nė­se „Sta­te­ta“ aukš­čiau­sios ko­ky­bės ben­zi­no 98 ir „95 S-Po­wer“ bei dy­ze­li­no „S-Po­wer“ į sa­vo au­to­mo­bi­lius įsi­py­lę vai­ruo­to­jai bei įsi­gi­ję plo­vi­mo pro­gra­mą „Dei­man­ti­nė“ pa­de­da sun­kiai ser­gan­tiems vai­kams, o jų pa­si­da­lin­tas ge­ru­mas su­grįž­ta bu­me­ran­gu. To­dėl ir ak­ci­jos pa­va­di­ni­mas – „Įsi­pilk de­ga­lų ir pa­leisk ge­ru­mo bu­me­ran­gą!“, – pa­sa­ko­ja ži­no­mas krep­ši­nin­kas R. Kau­kė­nas.

Jo var­do lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems Lie­tu­vos vai­kams nuo 2012 me­tų su­tei­kia vil­ties, stip­ry­bės ir džiaugs­mo. Ge­rais dar­bais iš­gar­sė­ju­sio fon­do tiks­las – pa­leng­vin­ti gy­vy­biš­kai pa­vo­jin­go­mis li­go­mis ser­gan­čių vai­kų ir jų šei­mų naš­tą: pa­dė­ti jiems iš­gy­ven­ti sun­kios diag­no­zės trau­mą, il­gą gi­ji­mo ke­lio­nę ir pri­pil­dy­ti vai­kų gy­ve­ni­mą švie­sos.

Drau­ge su įvai­rių spor­ti­nin­kų, ak­to­rių, sa­va­no­rių ir ki­tų drau­gų pa­gal­ba „Ri­man­to Kau­kė­no pa­ra­mos gru­pė“ pa­de­da pa­tir­ti ma­giš­kų aki­mir­kų ser­gan­tiems vai­kams ir ap­rū­pi­na juos rei­ka­lin­ga me­di­ci­ni­ne įran­ga, ne­kom­pen­suo­ja­mais me­di­ka­men­tais, įgy­ven­di­na svar­bius gy­dy­mus ir ope­ra­ci­jas bei pil­do slap­tas vai­kų sva­jo­nes.

„Mes sklei­džia­me svar­bią ži­nu­tę vi­suo­me­nė­je, for­muo­ja­me pa­lan­kų ir to­le­ran­tiš­ką vi­suo­me­nės po­žiū­rį į ser­gan­čius vai­kus ir jų šei­mas. Or­ga­ni­zuo­ja­me so­cia­li­nes ak­ci­jas, ku­rių me­tu sten­gia­mės plės­ti au­ko­ji­mo ir da­li­ji­mo­si su ki­tais tra­di­ci­jas ša­ly­je. Įvai­rių ren­gi­nių me­tu su­pa­žin­di­na­me žmo­nes su ga­li­mo­mis lab­da­ros ir pa­ra­mos for­mo­mis, kvie­čia­me jung­tis prie ben­druo­me­nės“, – sa­ko R. Kau­kė­nas.

Įgy­ven­di­nant šias ini­cia­ty­vas gi­mė ben­dra­dar­bia­vi­mas ir su de­ga­li­nių tin­klu „Sta­te­ta“.

„Pa­rė­mė­me Ri­man­to Kau­kė­no lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dą dėl jo tiks­lin­gos ir pra­smin­gos veik­los bei pa­ste­bi­mų re­zul­ta­tų. Da­bar kiek­vie­nas, pil­da­mas 98 ben­zi­ną ar bet ku­riuos „S-Po­wer“ kla­sės de­ga­lus bei pa­si­nau­do­jęs au­to­mo­bi­lio plo­vi­mo pro­gra­ma „Dei­man­ti­nė“ vie­no­je iš 7 de­ga­li­nių „Sta­te­ta“, au­to­ma­tiš­kai au­ko­ja „Ri­man­to Kau­kė­no pa­ra­mos gru­pei“ – nuo kiek­vie­no lit­ro pa­ra­mai per­ve­da­ma po 1 cen­tą, o nuo plo­vi­mo pro­gra­mos – po 10 ct. Ga­li at­ro­dy­ti, kad tai ne­di­de­li pi­ni­gai, bet „Sta­te­tos“ klien­tai per mė­ne­sį nu­per­ka tūks­tan­čius lit­rų de­ga­lų ir šim­tus plo­vi­mo pro­gra­mų, to­dėl vi­si kar­tu mes sva­riai pa­gel­bė­si­me tiems, ku­riems pa­ra­ma gy­vy­biš­kai svar­bi, – tei­gia de­ga­li­nių tin­klo „Sta­te­ta“ va­do­vas Ka­ro­lis Sta­siu­ky­nas. – Nau­dą gaus ir į sa­vo au­to­mo­bi­lius pi­lan­tys „S-Po­wer“ de­ga­lus. Jie yra su prie­dais, ku­rie sau­go de­ga­lus nuo ok­si­da­ci­jos bei purkš­tu­kus nuo nuo­sė­dų, pa­de­da iš­lai­ky­ti de­ga­lų sis­te­mos šva­rą, pa­ge­ri­na au­to­mo­bi­lio va­rik­lio dar­bą ir pa­di­din­da­mi jo ga­lią. O vi­siems svar­bu, kad nau­do­jant „S-Po­wer“ de­ga­lus pa­sau­lis bus šva­res­nis, nes dėl prie­dų ma­žė­ja kenks­min­gų me­džia­gų iš­me­ta­mo­sio­se du­jo­se.“

Aukš­čiau­sios ko­ky­bės „S-Po­wer“ kla­sės de­ga­lais ir 98 ok­ta­ni­nio skai­čiaus ben­zi­nu bei au­to­mo­bi­lio plo­vi­mo pa­slau­gas „Sta­te­ta“ siū­lo sa­vo de­ga­li­nė­se, esan­čio­se Vil­niu­je, Aly­tu­je, ma­gist­ra­lė­je A1 prie Kau­no, taip pat „Via Bal­ti­ca“ ke­ly­je prie Kau­no ir Ma­ri­jam­po­lės.

De­ga­li­nių tin­klas „Sta­te­ta“ tu­ri il­ga­me­tes so­cia­li­nių ini­cia­ty­vų pa­ra­mos tra­di­ci­jas: rė­mė VšĮ „Gel­bė­kit vai­kus“, „Ža­lio­ji me­dia“ so­cia­li­nius pro­jek­tus glo­bos na­mų vai­kams ir or­ga­ni­za­ci­ją „Ca­ri­tas“.

 

Rū­te­nis An­dri­jaus­kas

 

Užs. Nr. 038

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.