Nr. 35 (13851)

2023-03-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 35 (13851) skaitykite:

 • Nauja Alytaus rajono taryba: pateko šeimų nariai, dauguma TS-LKD atstovų dirba savivaldybei pavaldžiose įstaigos
 • Specialiųjų poreikių mokinių įtrauktis – misija ne(įmanoma)?
 • Gydytoja reabilitologė Brigita Paulienė apie pėdų masažo galią: „Galima įveikti ir didžiausius skausmus“
 • Elektriniai paspirtukai jau išriedėjo į gatves, būtina prisiminti saugaus naudojimosi taisykles
 • Burbiškio dvaras ruošiasi vienintelei Lietuvoje Tulpių žydėjimo šventei
 • Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi... 2023“
 • Įgy­ven­din­tas pro­jek­tas – nau­jos ga­li­my­bės ben­druo­me­nės veik­lai
 • Pre­ven­ci­nė ak­ci­ja „Ne­de­gink žo­lės!“
 • Akor­de­o­nas – in­stru­men­tas, ku­ris yra ar­čiau­siai šir­dies, o juo gro­ti ga­li­ma net me­ta­lą
 • Vie­no­je Aly­taus mo­kyk­lo­je tė­vams ki­lo įta­ri­mas, kad mo­ky­to­ja ve­dė pa­mo­ką ne­blai­vi
 • Žiū­ro­vams – prem­je­ra, kū­rė­jams – Te­at­rak­me­niai
 • Lin­kė­ta, kad kiek­vie­na die­na tap­tų šeš­ta­die­niu
 • Iš Dzū­ki­jos ši­lų Mus­tei­kos kai­mo – ba­la­nų, sta­ti­nių (štan­kie­tų) skal­dy­mo tra­di­ci­ja
 • „Tva­ri Lie­tu­va” ty­ri­mas: pre­ky­bos vie­to­se plin­ta pir­kė­jų kvai­li­ni­mas – kol nu­si­žen­gu­sių de­šim­tys, Lie­tu­vo­je nu­baus­ta vos vie­na įmo­nė
Kovo 19-ąją antrame ture buvo renkami 34 šalies savivaldybių merai. Pakartotiniai mero rinkimai vyko ir Alytaus rajono savivaldybėje. Dėl rajono mero posto rungėsi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“...
Vi­so­je Lie­tu­vo­je pa­tik­ri­nus 15 re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių pa­aiš­kė­jo, jog po mo­der­ni­za­ci­jos dau­giau­sia ši­lu­mi­nės ener­gi­jos pra­ran­da pa­sta­tai, ne­pa­si­rū­pi­nę tin­ka­ma...
Klau­sos nu­sil­pi­mas yra tre­čia daž­niau­sia vy­res­nių žmo­nių lė­ti­nė me­di­ci­ni­nė būk­lė po ar­tri­to ir hi­per­ten­zi­jos. Trys iš de­šim­ties vy­res­nių nei 65 me­tų am­žiaus žmo­nių...
Kiekvienas svajojame apie laimingą gyvenimą, asmeninę ir artimųjų sveikatą, sėkmingą karjerą, tačiau ne visuomet mūsų norai išsipildo. „WoW University“ Bendruomenės klubo dėstytoja tapusi...
Karas – tai ne tik kariniai veiksmai, šūviai ir sprogimai ar skirtingų šalių kariuomenių tiesioginis susidūrimas. Šiuolaikiniame kare intensyviai pasitelkiama dezinformacija ir melagienos. Ne...
Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra (AP­VA) skel­bia, kad Vie­šų­jų in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­ra (VI­PA) pra­de­da įgy­ven­din­ti 2021–2027 m. in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą dau­gia­bu­čių...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.