AP­VA pra­ne­ša: džiu­gios ži­nios pla­nuo­jan­tiems bu­to re­no­va­ci­ją (0)

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo
Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra (AP­VA) skel­bia, kad Vie­šų­jų in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­ra (VI­PA) pra­de­da įgy­ven­din­ti 2021–2027 m. in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mo sri­ty­je at­nau­jin­da­ma fi­nan­si­nes prie­mo­nes nau­jo lai­ko­tar­pio lė­šo­mis. Kuo reikš­min­gos šios prie­mo­nės?

Dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­gra­ma yra įgy­ven­di­na­ma jau ne vie­nus me­tus, ta­čiau pa­sko­los naš­tos bai­mė vis dar at­gra­so ša­lies gy­ven­to­jus nuo pla­nų re­no­vuo­ti bu­tą. Nau­jos VI­PA fi­nan­si­nės prie­mo­nės, ti­ki­ma, kad mo­ty­vuos gy­ven­to­jus ryž­tis gy­ve­na­mo­jo bu­to at­nau­ji­ni­mui.

„Fi­nan­sa­vi­mo są­ly­go­se nu­ma­ty­ta, jog pa­sko­lų me­ti­nė pa­lū­ka­nų nor­ma ne­vir­šys 3 proc. 20 me­tų lai­ko­tar­piui. Svar­bu pa­mi­nė­ti, jog šios są­ly­gos yra leng­va­ti­nės kre­di­ta­vi­mo są­ly­gos – joms nė­ra tai­ko­mi jo­kie su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo, ad­mi­nist­ra­vi­mo, iš­anks­ti­nio kre­di­to grą­ži­ni­mo, pa­sko­los iš­mo­kė­ji­mo ir ki­to­kie mo­kes­čiai. Taip pat gy­ven­to­jai ga­lės ati­dė­ti ir pa­lū­ka­nas – t. y. jei­gu jie jau pra­dė­jo įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, yra pa­si­ra­šy­ta ran­gos dar­bų su­tar­tis, pra­de­da­mi ap­mo­kė­ji­mai už ran­gos dar­bus, pa­sko­los įmo­kų mo­kė­ji­mai ga­li bū­ti ati­dė­ti. Juos rei­kė­tų pra­dė­ti mo­kė­ti, kai dau­gia­bu­tis jau yra at­nau­jin­tas ir yra gau­ta vals­ty­bės pa­ra­ma“, – pa­sa­ko­ja AP­VA Pa­sta­tų ener­gi­nio tau­pu­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Gin­ta­rė Bur­bie­nė.

Gin­ta­rė Bur­bie­nė nu­ro­do, kad są­ly­go­se taip pat nu­ma­to­ma, jog pa­sko­la ar jos da­lis ga­li bū­ti grą­žin­ta anks­čiau nu­sta­ty­to lai­ko, ne­tai­kant pa­pil­do­mų mo­kes­čių. Taip pat gy­ven­to­jams pa­pil­do­mai yra su­tei­kia­ma 30 proc. dy­džio sub­si­di­ja, ku­rią su­tei­kus ati­tin­ka­mai ma­žė­ja ir pa­sko­los dy­dis.

Taip pat AP­VA pra­ne­ša, jog Eu­ro­pos in­ves­ti­ci­jų ban­ko (EIB) val­do­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos Mo­der­ni­za­vi­mo fon­das dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mui Lie­tu­vo­je skirs 58 mln. Eur. Tai leis at­nau­jin­ti ke­lis šim­tus dau­gia­bu­čių vi­so­je ša­ly­je ir su­tau­py­ti apie 20 tūkst. MWh ener­gi­jos bei be­veik 5 tūkst. to­nų CO2 per me­tus. Fi­nan­sa­vi­mas bus ski­ria­mas tik B ar­ba aukš­tes­nę ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sę pa­sie­ku­siems pro­jek­tams.

Pri­va­lu­mų dar dau­giau

Gvi­das Dar­gu­žas, VI­PA ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, tei­gia, kad šios fi­nan­sa­vi­mo prie­mo­nės tu­ri dar dau­giau pri­va­lu­mų. Są­ly­go­se nu­ro­dy­ta, kad gy­ven­to­jams ne­reiks įkeis­ti bu­to, ka­dan­gi pa­sko­la yra „pri­ri­ša­ma“ prie kon­kre­taus būs­to. Tai reiš­kia, kad, kei­čian­tis bu­to sa­vi­nin­kui, to­les­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas mo­kė­ti pa­sko­lą per­ei­na nau­jam sa­vi­nin­kui.

„Svar­bu pa­mi­nė­ti ir tai, jog fi­nan­sa­vi­mas nuo šiol bus tei­kia­mas tik pro­jek­tams, ku­rie po at­nau­ji­ni­mo pa­sieks B ar­ba A ener­gi­nio efek­ty­vu­mo kla­sę. 192 mln. Eur – bū­tent to­kia yra LR ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ski­ria­ma fi­nan­sa­vi­mo lė­šų su­ma, su ku­ria star­tuo­si­me, nes nuo ki­tų me­tų įsi­jungs ir tarp­tau­ti­nių įstai­gų lė­šos bei mū­sų pri­trauk­tos in­ves­ti­ci­jos. Ben­drai per 7 me­tus pla­nuo­ja­me be­veik 1 mlrd. Eur – t. y. 980 mln. Eur in­ves­ti­ci­jų dau­gia­bu­čiams at­nau­jin­ti“, – tei­gia G.Dar­gu­žas.

Kaip tu­rė­tų vyk­ti krei­pi­ma­sis dėl vals­ty­bės pa­ra­mos? Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos pro­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­riai tu­rė­tų kreip­tis į AP­VA ir su­si­de­rin­ti in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, o ta­da ga­li kreip­tis į VI­PA dėl pa­sko­los.

Ku­riems kvie­ti­mams ga­lio­ja fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gos?

„Svar­bu ak­cen­tuo­ti, kad VI­PA pa­skelb­tos fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gos dėl leng­va­ti­nių kre­di­tų tei­ki­mo dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mui tai­ko­mos ne tik pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je skelb­tam kvie­ti­mui, bet ir šių me­tų va­sa­rio 22 die­ną pa­skelb­tam A kla­sės kvie­ti­mui“, – tei­gia G.Bur­bie­nė.

2022 me­tų pa­bai­go­je pa­skelb­tas kvie­ti­mas teik­ti pa­raiš­kas gy­ve­na­mie­siems dau­gia­bu­čiams at­nau­jin­ti pra­tęs­tas iki šių me­tų ge­gu­žės 31 die­nos. Kad pa­ra­ma mo­der­ni­za­ci­jai bū­tų su­teik­ta pa­gal šį kvie­ti­mą, pro­jek­to me­tu pa­sta­tas tu­rės pa­siek­ti ne že­mes­nę nei B ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sę.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­mą ir są­ly­gas ra­si­te AP­VA tin­kla­la­py­je: https://mo­der­ni­zuok.ap­va.lt/

 

Kot­ry­na Gru­šaus­kai­tė

Logo  APVA logo

 

Užs. Nr. 030

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.