Nr. 34 (13557)

2021-03-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 34 (13557) skaitykite:

  • Ko­ro­na­vi­ru­sas: nu­trau­kia­mas kai ku­rių švie­ti­mo įstai­gų gru­pių ir kla­sių ug­dy­mas, dau­gė­ja li­go­nių
  • Vy­riau­sy­bė nu­spren­dė pra­tęs­ti ka­ran­ti­ną, at­nau­jin­ti ju­dė­ji­mo tarp sa­vi­val­dy­bių ri­bo­ji­mai
  • Tė­vams už vai­kų veik­lą pail­gin­tos die­nos gru­pė­se pa­pil­do­mai mo­kė­ti ne­teks
  • Kiek­vie­nas pa­va­sa­ris vis ki­toks
  • Er­kės bun­da – kaip ap­sau­go­ti gy­vū­nus
  • Ma­ri­jam­po­lės ir Aly­taus ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tę­sia ak­ci­jos „Ly­de­ka” rei­dus
  • Tuš­čio kon­tei­ne­rio trauk­ti iš­tuš­ti­ni­mui ne­rei­kia – bus pi­giau
  • Aly­taus mies­to ta­ry­ba pri­ta­rė nau­jo in­ves­tuo­to­jo at­ėji­mui ir esan­čio plėt­rai
  • Sa­vi­val­dy­bė kvie­čia aly­tiš­kius į tal­ką
Sau­sio vi­du­ry­je Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ini­cia­ty­va bu­vo su­reng­tas nuo­to­li­nis pa­si­ta­ri­mas dėl nau­jos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės kal­ti­ni­mai Aly­taus mies­to me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui dar kar­tą nepa­si­tvir­ti­no. Šį­syk sa­vo žo­dį ta­rė...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.