Ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas teis­mo ver­dik­tas: vi­si L. Ra­dze­vi­čiū­tės kal­ti­ni­mai Aly­taus me­rui – lauž­ti iš pirš­to (3)

Laura Radzevičiūtė
Laura Radzevičiūtė
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės kal­ti­ni­mai Aly­taus mies­to me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui dar kar­tą nepa­si­tvir­ti­no. Šį­syk sa­vo žo­dį ta­rė Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas. L.Ra­dze­vi­čiū­tės skun­das dėl į ta­ry­bos dar­bo­tvarkę ne­įtrauk­to klau­si­mo pa­ta­rė­jų pa­rei­gy­bėms nai­kin­ti ko­vo 17 d. bu­vo at­mes­tas. Šis teis­mo spren­di­mas ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas.

„Tuš­ti puo­dai gar­siai skam­ba. Ko ge­ro, tai ge­riau­sias Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės veik­lą api­bū­di­nan­tis liau­dies po­sa­kis. Daug riks­mo pri­si­den­giant ko­va už tie­są ir tei­sin­gu­mą, skan­da­lin­gos ant­raš­tės apie blo­gį, me­lą, ko­rup­ci­ją ir taip to­liau. Ge­riau už­si­im­tų tik­rais dar­bais, iš tik­rų­jų pra­dė­tų dirb­ti mies­tui, o ne pūs­tų oro bur­bu­lus ir vel­tui eik­vo­tų bran­gų tei­sėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jų lai­ką“, – teis­mo spren­di­mu džiau­gė­si Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis.

 

Skun­das at­mes­tas

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas L.Ra­dze­vi­čiū­tės skun­dą at­me­tė ir pa­li­ko ga­lio­ti Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo šių me­tų sau­sio 5 d. nu­tar­tį. Ja teis­mas nu­sta­tė, kad gin­čas iš es­mės ki­lo dėl pro­ce­dū­ri­nių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­to ir Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nuo­sta­tų. Rem­da­ma­si su­for­muo­ta teis­mi­ne prak­ti­ka, tei­sė­ja Ja­ni­na Vi­tuns­kie­nė iš­aiš­ki­no, kad L.Ra­dze­vi­čiū­tei ne­su­teik­ta tei­sė gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, ji, kaip ta­ry­bos na­rė, ne­tu­ri Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ma­ty­tos sub­jek­ti­nės tei­sės kon­kre­čiu at­ve­ju kreip­tis į ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą. At­si­žvel­giant į tai, kas iš­dės­ty­ta, pa­reiš­kė­jos skun­das bu­vo at­mes­tas.

Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai bu­vo ga­vę pa­reiš­kė­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės L.Ra­dze­vi­čiū­tės skun­dą, ku­riuo pra­šo­ma įpa­rei­go­ti Aly­taus mies­to me­rą N.Ce­siu­lį įtrauk­ti į ar­ti­miau­sią Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio dar­bo­tvarkę ir pa­teik­ti svars­ty­ti 2020 m. lap­kri­čio 5 d. 9 ta­ry­bos na­rių pa­si­ra­šy­tą spren­di­mo pro­jek­tą „Dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2019-05-19 spren­di­mo „Dėl sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ir sek­re­to­ria­to su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“.

 

Dar­bo­tvarkę su­da­ro me­ras

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mų įtrau­ki­mą į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio dar­bo­tvarkę reg­la­men­tuo­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­to nuo­sta­tos. Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 13 straips­nio 6 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio dar­bo­tvarkę su­da­ro me­ras. Jei­gu me­ras svars­ty­ti­nų klau­si­mų į po­sė­džio dar­bo­tvarkę ne­įtrau­kia, dėl jų įtrau­ki­mo į dar­bo­tvarkę spren­džia sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba reg­la­men­te nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Pri­me­na­me, kad L.Ra­dze­vi­čiū­tės skun­dą dėl ne­va ne­tei­sė­tai 2019 m. me­ro skir­tų pa­ska­ti­ni­mų pa­ta­rė­jui Au­re­li­jui Ja­ru­še­vi­čiui Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas taip pat at­me­tė.

 

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės inf.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.