Nau­ja Aly­taus mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma – tar­si san­tuo­ka be įsi­pa­rei­go­ji­mų (8)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Nerijus Ce­siu­lis: „Ga­li­me dirb­ti ir be pa­ra­šų ir dir­ba­me kaip dau­gu­ma, svar­biau­sia, kad mies­te vyk­tų dar­bai, mies­tui rei­kia spren­di­mų, o ne po­li­ti­nių pa­si­ro­dy­mų. Kiek po­rų gy­ve­na kar­tu, ve­da ben­drą ūkį be for­ma­lu­mų?“ Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.
Nerijus Ce­siu­lis: „Ga­li­me dirb­ti ir be pa­ra­šų ir dir­ba­me kaip dau­gu­ma, svar­biau­sia, kad mies­te vyk­tų dar­bai, mies­tui rei­kia spren­di­mų, o ne po­li­ti­nių pa­si­ro­dy­mų. Kiek po­rų gy­ve­na kar­tu, ve­da ben­drą ūkį be for­ma­lu­mų?“ Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.
Sau­sio vi­du­ry­je Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ini­cia­ty­va bu­vo su­reng­tas nuo­to­li­nis pa­si­ta­ri­mas dėl nau­jos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Nu­tar­ta, iš ko­kių par­ti­jų at­sto­vų ji bus su­for­muo­ta. Ta­čiau iki šios die­nos nau­ja val­dan­čio­ji dau­gu­ma taip ir ne­pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mo dėl ben­dro dar­bo. Ko­dėl del­sia­ma, o gal ši ta­ry­ba iki pat sa­vo ka­den­ci­jos pa­bai­gos dirbs be ofi­cia­lios val­dan­čio­sios dau­gu­mos?

 

Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai ne­siū­lo­mi, kol nė­ra su­si­ta­ri­mo dėl ben­dro dar­bo

Sau­sio vi­du­ry­je nu­tar­ta, kad nau­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dauguma bus su­da­ry­ta iš so­cial­de­mok­ra­tų, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, Li­be­ra­lų są­jū­džio bei per­nykš­tės va­sa­ros pa­bai­go­je nau­jai su­si­for­ma­vu­sios frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ at­sto­vų.

 Už bor­to pa­lik­ti vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vai, ku­rie val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je dir­bo anks­čiau, o ši su­by­rė­jo jau maž­daug prieš me­tus.

Nau­jo­jo­je ko­a­li­ci­jo­je tu­rė­tų bū­ti 17 ta­ry­bos na­rių iš 27. Ta­čiau su­si­ta­ri­mas dėl ben­dro dar­bo vis dar ne­pa­si­ra­šo­mas, nors po pa­skel­bi­mo apie nau­ją ta­ry­bos val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą jau pra­ėjo du mė­ne­siai. Tad la­bai pa­na­šu, kad ji bu­vo su­for­muo­ta sie­kiant į pa­rei­gas pa­skir­ti nau­ją savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių, vie­ną iš vi­ce­me­rų ir pa­tvir­tin­ti svar­biau­sią mies­to fi­nan­si­nį do­ku­men­tą – šie­me­tį biu­dže­tą.

Sau­sio pa­bai­go­je vykusiame miesto tarybos posėdyje į vi­ce­me­ro pa­rei­gas bu­vo pa­skir­tas kon­ser­va­to­rius Po­vi­las La­bu­kas, į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas – so­cial­de­mok­ra­tė Ona Ba­le­vi­čiū­tė. Ta­me pa­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas ir šie­me­tis mies­to iž­das.

Be­je, sau­sio vi­du­ry­je bu­vo su­tar­ta, kad po vie­ną ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją siū­lys Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ at­sto­vai. Ta­čiau ir jų kol kas ne­pa­siū­ly­ta.

Kaip sa­kė „Spren­di­mų ir at­sa­ko­my­bės“ frak­ci­jos va­do­vas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, kol nė­ra ra­šy­ti­nio do­ku­men­to dėl nau­jos dau­gu­mos dar­bo, tol kan­di­da­to į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus ne­siū­lo­ma: „Pir­miau­sia tu­ri­me su­tar­ti dėl dar­bo prin­ci­pų. Me­ras vis sa­ko „duo­kit kan­di­da­tą“, kaip mes ga­li­me duo­ti, jei ne­su­de­rin­tos mū­sų dar­bo kryp­tys. Me­ras tu­ri ini­ci­juo­ti nau­jos dau­gu­mos  nuo­to­li­nius pa­si­ta­ri­mus ir apie tai tu­ri­me dis­ku­tuo­ti. Meras tokius pasitarimus organizuoja, bet apie bendrą darbą nediskutuo­jama.“

S.Le­o­na­vi­čiaus tei­gi­mu, šiuo me­tu tu­ri­mi du kan­di­da­tai į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus, o jie ga­lė­tų ku­ruo­ti mies­to ūki­nius klau­si­mus, taip pat jie yra įsi­gi­li­nę ir į švie­ti­mo rei­ka­lus.

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos va­do­vė Skais­tė Ul­čic­kai­tė tvir­ti­no, kad jie kaip kan­di­da­tą į  ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas ren­ka­si iš tri­jų as­me­nų, bet me­rui kan­di­da­tū­ros ne­siū­lo to­dėl, kad su­si­ta­ri­mu ne­su­de­rin­ti dar­bai, nė­ra ko­a­li­ci­nės su­tar­ties. „Vals­tie­čių“ de­le­guo­tas at­sto­vas į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pavaduotojo pa­rei­gas, pa­sak S.Ul­čic­kai­tės, ga­lė­tų ku­ruo­ti švie­ti­mo, so­cia­li­nius, kul­tū­ros klau­si­mus: „Kaip ir me­ras tu­rė­tų ini­ci­juo­ti su­si­ta­ri­mo dėl ben­dro dar­bo pa­si­ra­šy­mą.“

Ta­ry­ba dar­bą ga­li baig­ti ir be ofi­cia­lios val­dan­čio­sios dau­gu­mos

To­kios min­ties ne­at­me­ta ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas An­drius Ju­čas: „Ma­tant, ko­kios yra su­dė­tin­gos įtam­pos ta­ry­bo­je, dar­bą ga­li­me baig­ti ir be ofi­cia­lios val­dan­čio­sios dau­gu­mos.“

Jau pra­ėjo dve­ji šios ta­ry­bos ka­den­ci­jos me­tai, li­ko dar tiek pat, kuo ar­čiau rin­ki­mai, tuo la­biau ir pa­čio­je ta­ry­bo­je įsi­vy­raus rin­ki­mų nuo­tai­kos, – ofi­cia­liai su­bur­ti ko­a­li­ci­ją bus vis sun­kiau.

A.Ju­čo pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl iki šiol nė­ra ko­a­li­ci­nės su­tar­ties, jis pa­reiš­kė: „To reik­tų klaus­ti me­ro, jo ini­cia­ty­va tu­ri at­si­ras­ti to­kia su­tar­tis. Da­bar ta­ry­bos val­dan­čio­ji dau­gu­ma tar­si san­tuo­ka be įsi­pa­rei­go­ji­mų.“

Me­ras N.Ce­siu­lis si­tu­a­ci­jos dėl ne­pa­si­ra­šo­mos ko­a­li­ci­jos su­tar­ties ar­ba su­si­ta­ri­mo dėl ben­dro dar­bo ne­dra­ma­ti­zuo­ja, tai va­di­na for­ma­lu­mu: „Ga­li­me dirb­ti ir be pa­ra­šų ir dir­ba­me kaip dau­gu­ma, svar­biau­sia, kad mies­te vyk­tų dar­bai, mies­tui rei­kia spren­di­mų, o ne po­li­ti­nių pa­si­ro­dy­mų. Kiek po­rų gy­ve­na kar­tu, ve­da ben­drą ūkį be for­ma­lu­mų?“

Me­ras vi­lia­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu bus už­im­tos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų pa­rei­gy­bės, kol kas lau­kia­ma pa­siū­ly­mų iš mi­nė­tų frak­ci­jų, o kai šios kan­di­da­tū­ros bus pa­teik­tos,  bus ver­ti­na­mos.

Aki­vaiz­du, kad  dėl kan­di­da­tų į šias pa­rei­gy­bes jau da­bar yra ne­su­si­kal­bė­ji­mo. Tos frak­ci­jos, ku­rioms su­teik­ta tei­sė siū­ly­ti at­sto­vus į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus, ne­ke­ti­na to da­ry­ti, kol ne­pa­si­ra­šy­tas nau­jos ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos su­si­ta­ri­mas dėl ben­dro dar­bo, me­ras to­kį su­si­ta­ri­mą va­di­na for­ma­liu da­ly­ku. Tai gal ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius be pa­va­duo­to­jų dirbs iki šios ta­ry­bos ka­den­ci­jos pa­bai­gos?  

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  alia susispietė ,kaip musės ant šūdo! MATYT PROGRAMA VIENA: kuo daugiau nupy...ti , pakėlus šiūkšlių, šilumos ir vandens kainas! istorija dar nežinojo tokių ilgapirščių Sąjungos! BEGĖDŽIAI!

  Komentaras

  Susidaro įspūdis,kad meru nepasitiki galimi koalicijos partneriai.Gerai pastebėta,kad koalicija buvo dėliojama tik dėl direktoriaus,vicemero ir biudžeto.Koalicija dar net neoficiali,o jau tokia trapi..

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.