Nr. 31 (13261)

2019-03-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 31 (13261) skaitykite:

 • Vie­ną in­fek­ci­ją kei­čia ki­ta: abi pla­ti­na­mos ser­gan­čio žmo­gaus su kvė­pa­vi­mo ta­kų iš­sky­ro­mis
 • Rei­ka­lin­gi glo­bė­jai. Pri­si­jun­ki­te!
 • Pa­dė­ka Ne­ri­jui Ce­siu­liui 
 • Po­li­to­lo­gė: me­rų rin­ki­mų re­zul­ta­tai siun­čia įspė­ja­muo­sius sig­na­lus „vals­tie­čiams”  
 • Lai­ki­no ato­kvė­pio pa­slau­ga: yra ar nė­ra pro­ble­mų? 
 • Bal­ti­jos tin­kli­nio čem­pio­nės: „Nuo ki­tų ko­man­dų ski­ria­mės tuo, kad nie­ka­da ne­pa­si­duo­da­me” 
 • Per­nykš­tės žo­lės gais­rai ke­lia vis di­des­nį pa­vo­jų žmo­nėms ir gam­tai 
 • „Ki­no pa­va­sa­rio” fil­mai – ga­li­my­bė at­ras­ti sa­vo esy­bę 
 • Ra­jo­no dziu­do im­ty­ni­nin­kų star­tai Gar­lia­vo­je  
 • Ka­ri­nės pra­ty­bos Aly­taus ra­jo­ne – Sim­ne ir Alo­vės se­niū­ni­jo­je 
 • Auk­sa­šo­nių nu­bu­di­mas (1) 
 • „Tram­ta­tu­lio” kon­kur­se gau­siau­siai da­ly­va­vo ma­žiau­sie­ji dzū­ke­liai
„Na ir kas, kad nak­ti­mis pa­šą­la, bet sau­lės dau­giau ra­do­si. Juk jos taip rei­kia iš­lin­du­siems pa­pri­kų dai­ge­liams“, – Ka­niū­kų tur­gu­je po­strin­ga­vo vy­res­nė mo­te­rė­lė jau­nai....
2015 me­tais sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­va­vęs ir su­mo­kė­to už­sta­to ne­at­ga­vęs, Lie­tu­vos teis­muo­se pa­lan­kaus spren­di­mo ne­su­lau­kęs aly­tiš­kis Ar­tū­ras Ga­lak­voš­čius sa­vo...
Aly­taus po­li­ci­ja ti­ria ne­įpras­tą suk­čia­vi­mo at­ve­jį, kai baus­mę įka­li­ni­mo įstai­go­je at­lie­kan­tis jau­nas vy­ras iš vy­res­nės mo­ters iš­vi­lio­jo dau­giau kaip 18 tūkst. eu­rų. Abu...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.