Pra­ei­tų rin­ki­mų kan­di­da­tui – džiu­gios ži­nios iš Stras­bū­ro

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Kovas 14
nuotrauka
Gimtadienio dieną geros žinios iš Strasbūro sulaukęs Alytaus nakvynės namų direktorius Artūras Galakvoščius: „Manau, kad valstybė, gavusi laišką iš Europos Žmogaus Teisių Teismo, pirmoji turėtų susisiekti su manimi, bet skambučio dar nesulaukiau. Jei valstybė laikysis savo pozicijos, teks ieškoti advokato.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
2015 me­tais sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­va­vęs ir su­mo­kė­to už­sta­to ne­at­ga­vęs, Lie­tu­vos teis­muo­se pa­lan­kaus spren­di­mo ne­su­lau­kęs aly­tiš­kis Ar­tū­ras Ga­lak­voš­čius sa­vo tei­ses nu­ta­rė gin­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me (EŽTT). Aly­taus mies­to po­li­ti­kas iš šio teis­mo jau su­lau­kė an­tro džiu­gi­nan­čio laiš­ko: prieš me­tus iš Stras­bū­ro at­skrie­ju­si pir­mo­ji ži­nia pra­ne­šė, kad EŽTT nag­ri­nės jo skun­dą, o ne­se­niai gau­to­ji in­for­muo­ja apie nau­ją tai­ko­mą prak­ti­ką, ski­ria lai­ko pir­miau­sia abiem ša­lims – vals­ty­bei ir pa­reiš­kė­jui – su­si­tai­ky­ti.

„Džiau­giau­si ta­da, kad ma­no skun­das bu­vo pri­im­tas ir nu­tar­ta jį nag­ri­nė­ti, nes, re­mian­tis sta­tis­ti­ka, maž­daug 90 proc. skun­dų at­me­ta­ma pir­mi­nė­je sta­di­jo­je. Da­bar džiau­giuo­si, kad Stras­bū­ro teis­mas duo­da su­pras­ti, jog ma­to ma­no tei­sių pa­žei­di­mą“, – sa­ko A.Ga­lak­voš­čius.

O is­to­ri­ja to­kia. Po pra­ėju­sių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ir me­ro rin­ki­mų Aly­taus nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius A.Ga­lak­voš­čius ne­bu­vo iš­rink­tas, jis ne­te­ko ir su­mo­kė­to už­sta­to, iš vi­so – 4094,10 eu­rų, nes rin­ki­mų są­ra­še bu­vo 3 as­me­nys, einan­tys su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­go­mis ne­su­de­ri­na­mų pa­rei­gų.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, anks­čiau ga­lio­jo tvar­ka, kad į Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos są­skai­tą no­rin­tys rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti kan­di­da­tai per­ve­da vie­no vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio už­sta­tą, ku­ris 2015 me­tais, kai vy­ko rin­ki­mai, sie­kė 682 eu­rus. Ta­čiau tais pa­čiais me­tais bu­vo at­lik­ti pa­kei­ti­mai, kad tais at­ve­jais, kai kan­di­da­tų, ku­riuos ke­lia par­ti­jos ar rin­ki­mų ko­mi­te­tai, są­ra­še yra to­kių, ku­rių ei­na­mos pa­rei­gos ne­su­de­ri­na­mos su ta­ry­bos na­rio pa­rei­go­mis, rin­ki­mų už­sta­tas už kiek­vie­ną to­kį kan­di­da­tą pa­dvi­gu­bė­ja – 1 tūkst. 364 eu­rų.

Anot jo, nors įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ta, kad, pa­si­bai­gus po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos lai­ko­tar­piui, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja grą­ži­na rin­ki­mų už­sta­tus juos su­mo­kė­ju­sioms par­ti­joms, rin­ki­mų ko­mi­te­tams ar iš­si­kė­lu­siems kan­di­da­tams į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius – me­rus, jam už­sta­tas ne­bu­vo grą­žin­tas. Mo­ty­vuo­jant tuo, kad par­ti­jos są­ra­šas rin­ki­muo­se ne­su­rin­ko 3 proc. rin­kė­jų bal­sų.  

Pa­sak A.Ga­lak­voš­čiaus, Stras­bū­ro teis­mas pa­gal nau­ją prak­ti­ką pir­miau­sia abiem ša­lims, tai yra Lie­tu­vai ir jam, siū­lo su­si­tai­ky­ti ir tam duo­da lai­ko iki šių me­tų ge­gu­žės 29 die­nos, tuo lei­džia su­pras­ti, kad su­si­tai­kius by­la to­liau ne­bū­tų nag­ri­nė­ja­ma.

„Jei­gu ne­su­tar­si­me gra­žiuo­ju, re­mian­tis teis­mo in­for­ma­ci­ja, pra­si­dės gin­čo fa­zė, Vy­riau­sy­bei bus duo­ta 12 sa­vai­čių sa­vo po­zi­ci­jai iš­sa­ky­ti, pa­teik­ti įro­dy­mus. Yra nu­sa­ko­mas Kon­ven­ci­jos straips­nis, ku­ris ga­li­mai pa­žei­džia ma­no tei­ses į ma­no nuo­sa­vy­bę. Tai – Nuo­sa­vy­bės ap­sau­ga“, – tei­gia A.Ga­lak­voš­čius.

Bū­tent pagal šį Kon­ven­ci­jos pir­mo­jo pro­to­ko­lo 1 straips­nį jis bu­vo pa­tei­kęs to­kį pra­šy­mą: „Ma­nau, kad pa­žei­džiant Kon­ven­ci­ją Lie­tu­va nu­sa­vi­no ma­no 4094,10 eu­rų nuo­sa­vy­bę. Kei­čiant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo 39 straips­nį, Lie­tu­vos par­la­men­ta­rai sie­kė sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se nu­baus­ti ar­ba su­lai­ky­ti nuo da­ly­va­vi­mo sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se as­me­nis, ku­rie ap­gau­di­nė­ja rin­kė­jus, ta­čiau pas­ku­bo­mis li­kus ma­žiau nei vie­ne­riems me­tams iki sa­vi­val­dos rin­ki­mų, ma­nau, bu­vo iš­leis­tas ne­ko­ky­biš­kas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas. Aš ir ma­no ko­le­gos rin­kė­jų ne­ap­ga­vo­me, ta­čiau ma­no 4094,10 eu­ro bu­vo na­cio­na­li­zuo­ti, pri­si­den­giant tuo, kad mū­sų rin­ki­mų są­ra­šas ne­su­rin­ko 3 proc. rin­kė­jų bal­sų. Ten­ka pa­mi­nė­ti, kad ki­ti mū­sų rin­ki­mų są­ra­še bu­vę as­me­nys, ne­inan­tys su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­go­mis ne­su­de­ri­na­mų pa­rei­gų, pa­pil­do­mo tur­to nu­sa­vi­ni­mo ne­pa­ty­rė. Dėl 3 proc. ne­su­rink­tų rin­kė­jų bal­sų vals­ty­bė taip pat nu­sa­vi­no 682,34 eu­rus, ku­riuos bu­vo su­mo­kė­ju­si par­ti­ja.“

EŽTT ke­lia re­to­ri­nį ir ga­na ne­pa­to­gų vals­ty­bei klau­si­mą: ar tei­sin­ga baus­ti kan­di­da­tą, jei jo par­ti­ja ne­su­rin­ko rei­kia­mo kie­kio rin­kė­jų bal­sų?

„Aš gal­vo­ju, kad svei­kas pro­tas nu­ga­lės, kad vi­si su­pra­si­me, jog rei­kia at­si­suk­ti į ben­drą gė­rį. O jei vals­ty­bė lai­ky­sis sa­vo po­zi­ci­jos, teks su­si­ras­ti ad­vo­ka­tą, nes by­la bus nag­ri­nė­ja­ma ne lie­tu­vių kal­ba“, – tei­gė A.Ga­lak­voš­čius.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.