Nr. 30 (13700)

2022-03-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 30 (13700) skaitykite:

 • Aukš­tai­tiš­ka SU­TAR­TI­NIŲ tra­di­ci­ja sklei­sis tarp DZŪ­KŲ DI­VO­NŲ
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­trau­kė ben­dra­dar­bia­vi­mą su Bal­ta­ru­si­jos sa­vi­val­dy­bė­mis
 • Ma­mos ir jos vai­kų ke­ra­mi­kos dar­bų pa­ro­da „Vai­kams“
 • Ne­sai­kin­gai var­to­ti al­ko­ho­lį prie vai­kų iki šiol at­ro­do nor­ma­lu?
 • Alo­vės se­niū­ni­ja – nau­jo­se pa­tal­po­se
 • Sa­va­no­rys­tė Aly­taus pa­bė­gė­lių re­gist­ra­ci­jos cen­tre: „Čia yra ka­ras ir jis ne­at­si­ti­ko pa­si­ruo­šus”
 • Ka­ro pa­bė­gė­liai iš Uk­rai­nos jau dir­ba Aly­taus įmo­nė­se ir švie­ti­mo įstai­go­se
 • „Jot­vin­gių el­do­ra­das”: uni­ka­li ar­che­o­lo­gi­jos pa­ro­da tran­sliuo­ja ži­nu­tę, kad pa­sau­ly­je dau­giau ne­tu­ri iš­nyk­ti nė vie­na tau­ta
 • Bun­dan­tį pa­va­sa­rį pa­ju­tu­sios bo­ru­žės: puoš­nios, nuo­din­gos ir ne­pri­jau­ki­na­mos me­džio­to­jos
 • Vieš­nių iš to­li­mo­sios šiau­rės dan­gus
 • Miš­kuo­se pra­si­dė­jo kur­ti­nių tuok­tu­vės, gam­ti­nin­kai pra­šo jų ne­trik­dy­ti
 • Su­py­nė­me py­nę iš gar­sų
 • Pir­mie­ji ple­ne­ro „Ru­dens ly­gė 2022” akor­dai
 • Pa­ro­do­je – Dai­niaus Vy­to fo­to­gra­fi­jos be jo­kios re­ži­sū­ros
 • Chirurgas Augustas Beiša: „Tik pradėjęs karo mediko tarnybą, realizavau save”
Ko­vo 7-osios ry­tą Aly­taus kul­tū­ros cen­tre, ku­ria­me nuo pas­ku­ti­nio va­sa­rio sa­vait­ga­lio vei­kia ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos ir pa­skirs­ty­mo punk­tas, iš vi­so...
Pa­te­kus į sau­gią vie­tą, nu­va­žia­vus tūks­tan­čius ki­lo­met­rų be mie­go, įsi­jun­gus sa­vi­sau­gos inks­tink­tui, gal­vo­jant tik apie tai, kad rei­kia iš­gy­ven­ti, ga­liau­siai pra­si­ver­žia...
Ko­vo 8-ąją Aly­taus mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas iš Kul­tū­ros cen­tro aikš­te­lės per­kel­tas prie Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro. Nuo šian­dien, ko­vo 10-osios, Aly­taus...
Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė Ra­sa JUK­NE­VI­ČIE­NĖ, 1990 me­tų Ko­vo 11-osios Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės At­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­rė, pa­brė­žia, jog Vla­di­mi­ro Pu­ti­no val­do­mos...
Aly­tiš­kių būs­tuo­se ap­si­gy­ve­nę ka­ro pa­bė­gė­liai iš Uk­rai­nos nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės pra­džios ėmė kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę ir švie­ti­mo įstai­gas su pra­šy­mais pri­im­ti ug­dy­ti...
Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no bu­vu­sio pa­ta­rė­jo An­dre­jaus Ila­rio­no­vo – da­bar ar­šaus sa­vo bo­so opo­nen­to, dir­ban­čio JAV Ca­to­no ins­ti­tu­te, yra ga­na sun­ku...
Ko­vo 11-osios iš­va­ka­rė­se Aly­taus Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je ati­da­ry­ta šau­lių kla­sė. Jo­je vyks už­si­ė­mi­mai jau­nie­siems šau­liams.
Tur­būt nie­kas ne­si­ryž­tų su­skai­čiuo­ti vi­sų ša­lies me­džių. Ta­čiau Lie­tu­vo­je au­ga dau­giau kaip 500 pa­skelb­tų vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių sau­go­mais gam­tos ob­jek­tais....
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.