Nr. 26 (13402)

2020-03-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 26 (13402) skaitykite:

 • Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­ja tu­ri se­niū­nę
 • „Snow Are­na” lai­ki­nai už­si­da­rys re­no­va­ci­jai
 • Ne­mo­ka­mas moks­las to­liau brangs­ta: ko­kios stu­di­jos ir ka­da at­si­pirks?
 • Ne­pa­sto­vūs orai stab­do žvyr­ke­lių ly­gi­ni­mo dar­bus
 • Au­to­mo­bi­lių sė­dy­nės – au­gan­tis at­lie­kų srau­tas ir są­var­ty­nuo­se
 • Ver­slas kai­me: po­mė­gis kep­ti tor­tus ir vai­šin­ti drau­gus iš­au­go į ver­slą
 • Me­ras no­rė­jo su­kur­ti sa­vo drau­giš­ką ko­pi­ją, o ne­ty­čia
 • su­kū­rė tik­rą monst­rą
 • Kar­tais meš­kiu­kas verk­da­vo
 • Gra­žus ir pra­smin­gas sek­ma­die­ni­nis su­si­bū­ri­mas –
 • maldai, at­si­nau­ji­ni­mui, dva­siš­kam su­stip­rė­ji­mui
 • KTU pro­fe­so­rius apie iš­ma­ni­ą­sias trans­por­to prie­mo­nes: skrai­dan­čių au­to­mo­bi­lių dar teks pa­lauk­ti
 • Mer­kian­tis lie­tus ir pa­va­dė­lių at­sar­ga
 • Pa­sau­ly­je mir­čių nuo ko­ro­na­vi­ru­so skai­čius per­ko­pė 3 tūkst.
 • Ja­po­ni­jos ban­kams leis­ta už­da­ry­ti sa­vo sky­rius, jei­gu jų tar­nau­to­jai už­si­krė­tė ko­ro­na­vi­ru­su
 • Dėl ko­ro­na­vi­ru­so Pie­tų Ko­rė­jo­je moks­lo me­tų pra­džia ati­de­da­ma dar dviem sa­vai­tėms
 • Rusų mokslininkai stebi daugėjant kanibalizmo atvejų tarp baltųjų meškų
 • Re­kor­das: Ant­ark­tidoje už­fik­suo­ta to­kia
 • pat tem­pe­ra­tū­ra kaip sau­lė­to­je Ka­li­for­ni­jo­je
 • In­do­ne­zi­jos val­di­nin­kė: mo­te­rys ga­li pa­sto­ti ba­sei­ne, jei­gu ja­me plau­kio­ja vy­rai
 • Aust­ra­li­jo­je pa­bė­go ste­ri­li­zuo­ti ve­ža­mas pa­via­nas
 • 111 me­tų am­žiaus bri­tas B.Weigh­to­nas pre­ten­duo­ja į se­niau­sio pa­sau­ly­je vy­ro ti­tu­lą

 

Kris­ti­na Dū­do­ny­tė – žmo­nių su ne­ga­lia tei­sių ste­bė­se­nos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė. Kaip mū­sų mies­te ir ša­ly­je jau­čia­si ne­įga­lie­ji ir kaip Lie­tu­va at­ro­do tarp ki­tų Eu­ro­pos...
Va­ka­rie­tiš­kas ar so­vie­ti­nis ke­lias – to­kius du pa­si­rin­ki­mus tu­rės Aly­taus ta­ry­bos na­riai šį ket­vir­ta­die­nį, ka­da svars­tys švie­ti­mo tin­klo re­for­mos klau­si­mą. Pas­ta­rie­ji...
Lie­tu­vos–Len­ki­jos elek­tros jung­ties „Lit­Pol Link“ kei­tik­lių sto­tis ša­lia Aly­taus, Aly­taus ra­jo­ne, Aly­taus se­niū­ni­jo­je, But­ri­miš­kių kai­me, vei­kia nuo 2016-ųjų pra­džios. Jau...
Naktį į penktadienį paaiškėjus, kad Lietuvoje užfiksuotas pirmasis koronaviruso atvejis, Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorius Remigijus Mažeika informavo, kad virusu užsikrėtusi pacientė,...
Gyvename labai įdomiais ir pažangiais laikais, kai viskas kinta tiesiog kosminiu greičiu. Jeigu dar prieš gerą dešimtmetį visi naudojome mygtukinius mobiliuosius telefonus, o praėjusio amžiaus pabaigoje apskritai nežinojome kas tas mobilusis, tai dabar kiekvienas iš mūsų kišenėje faktiškai turi mažą kompiuterį.
Remiantis TrendSource ir Statista duomenimis galime rasti labai įdomių socialinių tendencijų bei žmonių elgsenos modelių, kurie nusako kaip internetinė prekyba pakeitė mūsų, vartotojų įpročius. Dažniausiai pirkėjai nori prekę pačiupinėti, paliesti ir išbandyti prieš pirkdami. Tačiau nė vieno iš šių dalykų pirkdami internetu jie negauna. Lietuvoje šie trendai kiek lėčiau nei JAV ar J.Karalystėje, bet taip pat keičia vartotojų įpročius. Tad kodėl yra taip, kad amerikiečiai, britai ir kiti vakarų pasaulio gyventojai nusprendė internetu pirkti kone viską ir kone taip pat dažnai kaip ir fizinėse parduotuvėse?
Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą lik­vi­duo­ti vie­šą­ją įstai­gą „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“, ku­ri pri­žiū­ri mies­to...
Ket­vir­ta­die­nį mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je bu­vo svars­to­mas vie­nas karš­čiau­sių ir la­biau­siai dis­ku­tuo­ja­mų pas­ta­ro­jo me­to klau­si­mų, ku­rį pa­tys aly­tiš­kiai yra...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.