In­for­ma­ci­jos pri­ei­na­mu­mas taip pat yra ne­įga­laus žmo­gaus tei­sė (2)

Saulė Pinkevičienė
Kris­ti­na Dū­do­ny­tė: „Ne­įga­lių­jų tei­sių už­tik­ri­ni­mo pras­me Lie­tu­vą ga­li­me no­mi­nuo­ti že­miau­sio­se po­zi­ci­jo­se, ma­žų ste­buk­lų kai kur at­si­ran­da, bet vi­sa­pu­siš­ko jų tei­sių įgy­ven­di­ni­mo la­bai trūks­ta.“
Kris­ti­na Dū­do­ny­tė: „Ne­įga­lių­jų tei­sių už­tik­ri­ni­mo pras­me Lie­tu­vą ga­li­me no­mi­nuo­ti že­miau­sio­se po­zi­ci­jo­se, ma­žų ste­buk­lų kai kur at­si­ran­da, bet vi­sa­pu­siš­ko jų tei­sių įgy­ven­di­ni­mo la­bai trūks­ta.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Kris­ti­na Dū­do­ny­tė – žmo­nių su ne­ga­lia tei­sių ste­bė­se­nos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė. Kaip mū­sų mies­te ir ša­ly­je jau­čia­si ne­įga­lie­ji ir kaip Lie­tu­va at­ro­do tarp ki­tų Eu­ro­pos ša­lių? Apie tai, ko­kią ži­nią sa­vo kas­die­ne veik­la siun­čia vi­suo­me­nei, kal­ba­mės su ak­ty­via aly­tiš­ke.

– Su ko­kiais tei­sių pa­žei­di­mais šiuo me­tu daž­niau­siai su­si­du­ria žmo­nių su ne­ga­lia tei­sių ste­bė­se­nos ko­mi­si­ja? Kaip yra gau­na­ma in­for­ma­ci­ja apie šiuos pa­žei­di­mus? Ko­kia sta­tis­ti­ka?

– Pir­miau­sia no­riu pri­min­ti, kad, at­lik­da­ma Jung­ti­nių Tau­tų ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­ną, ko­mi­si­ja nuo­lat tik­ri­na, kaip įgy­ven­di­na­ma ši kon­ven­ci­ja. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui, Vy­riau­sy­bei, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­joms ir įstai­goms, ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riui bei ki­tiems fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims, ki­toms or­ga­ni­za­ci­joms ir jų pa­da­li­niams tei­kia re­ko­men­da­ci­jas dėl Jung­ti­nių Tau­tų ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo bei ren­gia jos įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­nos ata­skai­tas.

To­dėl tie­sio­giai mū­sų ne­pa­sie­kia in­for­ma­ci­ja apie tei­sių pa­žei­di­mus, nes in­di­vi­du­a­lius skun­dus dėl tei­sių pa­žei­di­mo ne­įga­lūs žmo­nės ir to­liau pa­tei­kia Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bai (to­liau – LGKT), mat nuo 2019 me­tų LGKT yra at­sa­kin­ga už Jung­ti­nių Tau­tų ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos kon­tro­lę. Jiems yra pa­tei­kia­mas in­di­vi­du­a­lus skun­das, tuo­met vyk­do­mas ty­ri­mas ir dar vė­liau LGKT pri­ima spren­di­mą.

Kol kas mes kaip ko­mi­si­ja lau­kia­me in­for­ma­ci­jos iš įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų, kaip jos įgy­ven­di­na Jung­ti­nių Tau­tų Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­to re­ko­men­da­ci­jas po 2016 me­tų vals­ty­bės ver­ti­ni­mo Jung­ti­nė­se Tau­to­se. Ki­to po­sė­džio me­tu sprę­si­me, kaip re­a­guo­si­me į gau­tą ir dar ne­gau­tą in­for­ma­ci­ją iš ins­ti­tu­ci­jų.

Pa­ti LGKT gau­na vis dau­giau skun­dų ne­įga­lių­jų tei­sių ne­už­tik­ri­ni­mo klau­si­mais.

– Ar tei­sin­ga in­for­ma­ci­ja, ku­ri ran­da­ma vie­šo­jo­je erd­vė­je, kad „žmo­nės su ne­ga­lia yra sil­pniau­sia ir la­biau­siai „nu­ga­lin­ta“ gru­pė Lie­tu­vos vi­suo­me­nė­je“? Kad jų tei­sės pa­žei­džia­mos be­veik vi­so­se sri­ty­se? O ką ga­lė­tu­me įžvelg­ti tei­gia­mo?

– Taip, šiai in­for­ma­ci­jai iš da­lies pri­ta­riu, nors tai pri­klau­so nuo mū­sų po­žiū­rio. Jei žvelg­si­me į ne­ga­lią tu­rin­čius žmo­nes su gai­les­čiu, tai ir gal­vo­si­me, jog jie varg­šai, jiems tik rei­kia įvai­rių iš­mo­kų ir pan. Jei į ne­įga­liuo­sius žiū­rė­si­me kaip į pri­dė­ti­nę ver­tę ga­lin­čius su­kur­ti žmo­nes, tuo­met tos ne­ga­lios, to sil­pnu­mo be­veik ne­ma­ty­si­me. Bet jei žvelg­si­me per žmo­gaus tei­sių priz­mę, tuo­met ir tei­sės bus grei­čiau už­tik­ri­na­mos ir įgy­ven­di­na­mos. Kol kas mes, ne­įga­lie­ji, esa­me dis­kri­mi­na­ci­jos ob­jek­tas ir mū­sų tei­sės yra pa­žei­džia­mos vi­so­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se. To­dėl tu­ri­me bū­ti ma­to­mi per ly­gias tei­ses, per žmo­gaus tei­ses, per an­ti­disk­ri­mi­na­ci­nes prie­mo­nes.

– Sta­tis­ti­ka tei­gia, kad ne­ga­lios pa­lies­ti žmo­nės Lie­tu­vo­je pro­tes­tuo­ja ypač re­tai. Per vi­są ne­pri­klau­so­my­bės lai­ko­tar­pį įvy­ko vos pen­ki še­ši pro­tes­tai už žmo­nių su ne­ga­lia tei­ses, tuo me­tu Va­ka­rų vals­ty­bė­se į gat­ves iš­ėję ne­įga­lie­ji – daž­nas reiš­ki­nys. Tai­gi, ko­dėl Lie­tu­vos ne­įga­lie­ji taip van­giai gi­na sa­vo tei­ses? Ar si­tu­a­ci­ja kei­čia­si?

– Tai ga­li lem­ti daug veiks­nių: vie­ni yra tie­siog jau pa­var­gę ko­vo­ti su „vė­jo ma­lū­nais“, trūks­ta drą­sos, mo­ty­va­ci­jos, ki­tiems ge­rai taip, kaip yra, dar ki­ti bi­jo pra­ras­ti vals­ty­bės ski­ria­mą fi­nan­sa­vi­mą, to­dėl net ir ne­da­ly­vau­ja pro­tes­tuo­se ir ne­iš­gir­si­me iš jų prieš­ta­ra­vi­mų. Kal­bė­siu iš aso­cia­ci­jos „Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas“ pu­sės, ka­dan­gi 2019 me­tų ge­gu­žės 4 die­ną Vil­niu­je or­ga­ni­za­vo­me pro­tes­to ei­ty­nes „Lai­mė ga­lė­ti“: vie­ši­na­ma daug kur bu­vo, kvie­čia­mos sa­vi­val­dy­bės, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ta­čiau ak­ty­vu­mas bu­vo ma­žas. Vie­na iš prieš tai mi­nė­tų prie­žas­čių – ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms ir bu­vo tas veiks­nys, ku­ris lė­mė ma­žą da­ly­vių skai­čių. Nors ben­dra­dar­biau­da­mi su ve­žė­jų aso­cia­ci­ja net­gi bū­tu­me pa­si­rū­pi­nę at­ve­ži­mu iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų.

Kal­bant apie in­di­vi­du­a­lius at­ve­jus, si­tu­a­ci­ja po tru­pu­tį kei­čia­si, nes jei žmo­nės pa­tys ne­ži­no, kaip ir kur ge­riau kreip­tis pa­gal­bos, tad ak­ty­viai krei­pia­si as­me­niš­kai į ma­ne, aso­cia­ci­jos „Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas“ pre­zi­den­tą Ri­čar­dą Du­bic­ką ar ki­tus ak­ty­vius mū­sų aso­cia­ci­jos na­rius. Yra at­ve­jų, kai tie­siog pra­de­da­mi teis­mi­niai pro­ce­sai dėl tei­sių ne­už­tik­ri­ni­mo. Prieš dau­giau nei me­tus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė lai­mė­jo by­lą, kad mū­sų mies­te ne­įga­lie­siems bū­tų pri­ei­na­mas vie­ša­sis trans­por­tas. O ne­se­niai šei­ma Drus­ki­nin­kuo­se pa­da­vė į teis­mi­nį pro­ce­są Drus­ki­nin­kų mies­to sa­vi­val­dy­bę dėl so­cia­li­nių pa­slau­gų sto­kos sū­nui, tu­rin­čiam au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mą. Taip pat Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė yra pra­lai­mė­ju­si by­lą dėl rin­ki­mų apy­lin­kių ne­pri­ei­na­mu­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims. To­dėl Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja mū­sų ko­mi­si­jai šiais me­tais jau yra pa­tei­ku­si in­for­ma­ci­ją, jog per šiuos Sei­mo rin­ki­mus vi­sos bal­sa­vi­mo pa­tal­pos tu­rės bū­ti pri­tai­ky­tos rin­kė­jams, tu­rin­tiems ne­ga­lią. Taip pat yra by­lų, iš­kel­tų eu­ro­pi­niu lyg­me­niu. Tad po tru­pu­tį ju­da­ma, bet no­rint pro­ver­žio, ko ge­ro, rei­kia šim­tų to­kių teis­mi­nių pro­ce­sų.

Liūd­na, kai kar­tais daug dir­bi dėl ne­įga­lio­jo, bet žmo­gus spė­ja net nu­mir­ti, taip ir ne­su­lau­kęs ga­li­my­bės tu­rė­ti kel­tu­vą ir pa­bū­ti gry­na­me ore vos ne po 4 me­tų ne­ga­lios. Taip nu­ti­ko Aly­tu­je. Mo­te­ris mi­rė šių me­tų pra­džio­je, nors vi­sus pra­ėju­sius me­tus su­si­tik­da­vo­me su val­džios at­sto­vais mė­gin­da­mi iš­ju­din­ti šį rei­ka­lą, ir jau val­džios at­sto­vai bu­vo įsi­pa­rei­go­ję pro­ble­mą iš­spręs­ti iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos, ta­čiau to ne­įvy­ko.

Ga­li­ma su­pras­ti, kad la­bai daug pa­žei­di­mų su­si­ję su tei­se į sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą. Pro­ble­mą ga­li iš­spręs­ti as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gos. Le­dai per­nai bu­vo pra­lauž­ti Aly­tu­je, o ko­kia pa­dė­tis šiuo me­tu, ar pa­sikei­tu­si val­džia įsi­gi­li­no į si­tu­a­ci­ją, ar vėl teks pra­dė­ti vis­ką nuo pra­džių?

– Vi­sų pir­ma čia bu­vo pa­da­ry­ta klai­da su ter­mi­nu „pa­slau­gos“, nes taip ir at­ro­do, kad, jei tau rei­kia pa­gal­bos, tu tu­ri ją nu­si­pirk­ti, nors šią pa­gal­bą pri­va­lo su­teik­ti vals­ty­bė. Taip, Aly­tus pra­ėju­siais me­tais teik­ti šią pa­gal­bą pra­dė­jo pats pir­mas ir sa­va­ran­kiš­kai, t. y. iš pa­čios sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, tuo iš da­lies ati­tik­da­mas ge­rą­ją Šve­di­jos prak­ti­ką dėl ski­ria­mo fi­nan­sa­vi­mo. Šve­di­jo­je šiai pa­gal­bai ski­ria­mos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos kiek­vie­nam ne­įga­lia­jam, ku­riam nu­sta­to­mas as­me­ni­nės pa­gal­bos po­rei­kis. Ta­čiau šiuo me­tu 58 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se vyks­ta ant­ra­sis as­me­ni­nės pa­gal­bos ban­do­ma­sis pro­jek­tas, ku­ris skir­tas fi­zi­nę, re­gos, klau­sos, kom­plek­si­nę ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims. Aly­tus taip pat šia­me pro­jek­te da­ly­vau­ja. Ir fi­nan­sa­vi­mas šios pa­gal­bos tei­ki­mui ski­ria­mas iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų, nes pro­jek­tas vyk­do­mas per So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją. To­dėl da­bar ky­la klau­si­mas, ar tai bus reg­la­men­tuo­ta 2021 me­tais vi­sos Lie­tu­vos mas­tu. Ne­tru­kus Sei­mo rin­ki­mai, tad, pa­si­bai­gus ban­do­mie­siems pro­jek­tams ir nau­jai ka­den­ci­jai at­ėjus į val­džią, ky­la abe­jo­nių, ar vis­ko ne­reiks pra­dė­ti nuo pra­džių.

– Ne­įga­lių­jų tei­sių už­tik­ri­ni­mas švie­ti­mo, me­di­ci­nos sri­ty­je, dar­bo rin­ko­je – dau­giau ma­žiau su­pran­ta­mas, ta­čiau gal ga­li­te pa­pa­sa­ko­ti apie to­kias spe­ci­fi­nes sri­tis, kaip, pa­vyz­džiui, in­for­ma­ci­jos pri­ei­na­mu­mas – yra tei­gia­ma, kad iš­ma­nio­sios tech­no­lo­gi­jos lei­džia pri­tai­ky­ti in­for­ma­ci­nę erd­vę, tar­kim, ak­lie­siems, ta­čiau apie tai rei­kia ži­no­ti, o por­ta­lo sa­vi­nin­kas tu­ri pa­si­rū­pin­ti.

In­for­ma­ci­jos pri­ei­na­mu­mas taip pat yra žmo­gaus, tu­rin­čio ne­ga­lią, tei­sė. Jung­ti­nių Tau­tų ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jo­je api­brėž­ta, kad vals­ty­bės, įsi­pa­rei­go­ju­sios ją įgy­ven­din­ti, pri­va­lo už­tik­rin­ti ges­tų kal­bos, Brai­lio raš­to, pa­to­bu­lin­tų ir al­ter­na­ty­vių ben­dra­vi­mo bū­dų, taip pat vi­sų ki­tų ne­įga­lių­jų pa­si­rink­tų pri­ei­na­mų ben­dra­vi­mo prie­mo­nių, bū­dų ir for­mų pri­pa­ži­ni­mą ir tin­ka­mų są­ly­gų juos nau­do­ti ofi­cia­liuo­se san­ty­kiuo­se pri­tai­ky­mą.

Sei­mas yra pa­tvir­ti­nęs tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, ku­riais sie­kia­ma, kad vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jų sve­tai­nės ir mo­bi­lio­sios pro­gra­mos tap­tų pri­ei­na­mos vi­siems nau­do­to­jams, tarp jų ir ne­įga­lie­siems. In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plėt­ros ko­mi­te­tas kas­met at­lie­ka šių in­ter­ne­to sve­tai­nių ati­ti­ki­mo rei­ka­la­vi­mams ver­ti­ni­mą. Ver­ti­na­ma apie 1,2 tūkst. ins­ti­tu­ci­jų in­ter­ne­to sve­tai­nių.

2019 me­tų ko­vą pri­im­tas Eu­ro­pos pri­ei­na­mu­mo ak­tas nu­ma­to, kad vi­siems tu­rės bū­ti pri­ei­na­mi bi­lie­tų ir re­gist­ra­ci­jos apa­ra­tai, ban­ko­ma­tai ir mo­kė­ji­mo ter­mi­na­lai, kom­piu­te­riai ir ope­ra­ci­nės sis­te­mos, iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai, plan­še­ti­niai kom­piu­te­riai ir te­le­vi­zi­jos įran­ga, ban­kų pa­slau­gos, elek­tro­ni­nės kny­gos, elek­tro­ni­nės ir trans­por­to pa­slau­gos. Ša­lys na­rės tu­ri per 3 me­tus jo nuo­sta­tas per­kel­ti į na­cio­na­li­nius tei­sės ak­tus ir per 6 me­tų per­ei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį Pri­ei­na­mu­mo ak­to rei­ka­la­vi­mus įgy­ven­din­ti.

Re­gos ne­ga­lia yra skir­tin­ga. Vie­niems už­ten­ka pa­di­din­to teks­to, ki­tiems rei­ka­lin­gas juo­das ar bal­tas teks­tas, o dar ki­tiems – teks­to for­ma­to, esan­čio in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je, skai­tan­tis sin­te­za­to­rius ne­tu­ri iš­krai­py­ti, nes ki­taip in­for­ma­ci­ja ne­bus su­pras­ta. Sin­te­za­to­rius – tai pro­gra­ma, ku­ri per­tei­kia teks­tą bal­su. Tar­kim, ant nuo­trau­kų dar ga­lė­tų bū­ti už­dė­tos ne­ma­to­mos eti­ke­tės, ku­rios api­bū­din­tų nuo­trau­ko­je esan­tį vaiz­dą ir, pa­spau­dus ant nuo­trau­kos, sin­te­za­to­rius ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, kas to­je nuo­trau­ko­je pa­vaiz­duo­ta.

– Kas yra svar­biau­sia Jums, kaip mo­nių su ne­ga­lia tei­sių ste­bė­se­nos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kei, šio­je veik­lo­je? Ko­kius už­da­vi­nius sau kė­lė­te pra­dė­da­ma dirb­ti ir koks įspū­dis apie si­tu­a­ci­ją yra da­bar? Ku­ria lin­kme ma­to­te pa­grin­di­nius dar­bus? Be­je, o kaip Lie­tu­va ne­ga­lių­jų tei­sių už­tik­ri­ni­mo pras­me at­ro­do tarp ki­tų ES ša­lių?

– Man svar­biau­sia yra kuo pla­tes­nis, kuo vi­sa­pu­siš­kes­nis ne­įga­laus žmo­gaus tei­sių už­tik­ri­ni­mas bei sis­te­mi­niai ir tva­rūs po­ky­čiai įgy­ven­di­nant ne­įga­lio­jo tei­ses. Pra­de­dant dirb­ti ir da­bar sie­kia­mi už­da­vi­niai tik­rai ne­pa­si­kei­tė. Lie­tu­vo­je si­tu­a­ci­ja, kal­bant apie Jung­ti­nių Tau­tų ne­įga­lių­jų tei­sių įgy­ven­di­ni­mą, yra la­bai liūd­na, ka­dan­gi jau prieš 10 me­tų tu­rė­jo­me tai įgy­ven­din­ti, o šiuo me­tu tu­rė­tu­me tik to­bu­lin­ti, de­ja, apie tai dar tik kal­ba­me. Kon­ven­ci­jo­je yra ak­cen­tuo­ja­ma, kad ste­bė­se­na tu­ri bū­ti ne­pri­klau­so­ma nuo nie­ko, nes tik tuo­met ga­li­ma ma­ty­ti tiks­lų jos nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mą ar­ba ne­įgy­ven­di­ni­mą. Kaip, tar­kim, pas mus mėgs­ta­ma daug ką pa­da­ry­ti iš da­lies, o ne vi­sa­pu­siš­kai tin­ka­mai.

Ko­mi­si­ja įsteig­ta tik 2019 lie­pą, to­dėl šiais me­tais jau nu­tar­ta, kad Jung­ti­nių Tau­tų ne­įga­lių tei­sių kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo ata­skai­tą už 2019 me­tus ren­gia Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas (to­liau – NRD), o Ko­mi­si­ja da­ly­vaus eks­per­ti­nia­me ver­ti­ni­me teik­da­ma pa­siū­ly­mus ata­skai­tai. 2020 me­tais bus at­lie­ka­ma ma­žiau ty­ri­mų, ta­čiau jie tu­rės bū­ti la­biau tiks­lin­gi. NRD ir Ko­mi­si­ja de­rins ty­ri­mų te­mas ar­ti­miau­siu me­tu. Į ar­ti­miau­sius Ko­mi­si­jos dar­bus taip pat įei­na iš­va­dų ren­gi­mas apie re­ko­men­da­ci­jų, ku­rias 2016 me­tais Lie­tu­vai tei­kė Jung­ti­nių Tau­tų Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­tas, įgy­ven­di­ni­mą. Ne­įga­lių­jų tei­sių už­tik­ri­ni­mo pras­me Lie­tu­vą ga­li­me no­mi­nuo­ti že­miau­sio­se po­zi­ci­jo­se, ma­žų ste­buk­lų kai kur at­si­ran­da, bet vi­sa­pu­siš­ko jų tei­sių įgy­ven­di­ni­mo la­bai trūks­ta.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Aš mėgstu pasidalyti savo liudijimais apie šį puikų rašybos gydytoją. Man 34 metai. Aš ištekėjau būdamas 25 metų. Turiu vaiką ir laimingai gyvenau su šeima. 9 mėnesius stebėjau, kaip mano vyro elgesys pasidarė toks keistas ir nelabai suprantu, kas vyksta, jis išsikraustė iš namų kitai moteriai, kurią aš taip myliu, kad niekada nesvajoju prarasti jo, bandau savo Geriausia įmanoma įsitikinti, kad mano vyras susisieks su manimi, bet nesėkmingai, aš verkiu ir verkiu ieškant pagalbos, aptariau tai su savo geriausia drauge MARGERET ir ji pažada man padėti. Ji papasakojo man apie vyrą, vardu DR AJAYI, ji pasakojo, kad jis yra labai galingas žmogus ir kad juo galima pasitikėti, o meilės klausimais, kurių jis negali išspręsti, nieko nėra. Ji papasakojo, kaip jis padeda daugybei žmonių atkurti jų santykius. Aš buvau įsitikinęs ir nusprendžiau pamėginti, todėl susisiekiau su jo el. Pašto adresu drajayi1990@gmail.com. Aš jam paaiškinau visą savo problemą, jis man pasakė, kad neturėčiau jaudintis, kad visos mano problemos bus nedelsiant išspręstos. Jis man pasakė. ką daryti, kad mano vyras susigrąžintų, ir aš padariau, jis pasakė, kad po 3 dienų mano vyras grįš pas mane ir pradės elgetauti. Ir tai nutinka taip, kaip jis sakė, aš buvau labai nustebęs, tai yra nuostabu. Aš labai laiminga, kad mano santykiai dabar yra labai glaudūs ir mes abu vėl gyvename laimingai. Jei kyla panašių problemų, susisiekite su juo dabar (DRAJAYI1990@GMAIL.COM) ARBA „WhatsApp“ ARBA „Viber“ telefono numeriu +2347084887094 ir gaukite savo problemą kartą ir visiems laikams. Aš esu gyvas to liudijimas.

Kiti straipsniai