Švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka: su­si­tar­ti ne­pa­vy­ko, po­li­ti­kai pri­ėmė spren­di­mus, ku­riems mo­kyk­lų ben­druo­me­nės ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­ria

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (6)
2020 Vasaris 28
Apie švietimo įstaigų tinklo pertvarką Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai diskutavo dvi valandas, ji buvo vadinama ir „nesąmone“, ir sveiko proto pasigesta, ir pripažinta, kad su bendruomenėmis reikėjo tartis nuo pradžių, o ne finišo tiesiojoje. Pertvarkos sprendimo projektą pristatė Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, kuris vadovavo ir siūlymus rengusiai darbo grupei. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Apie švietimo įstaigų tinklo pertvarką Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai diskutavo dvi valandas, ji buvo vadinama ir „nesąmone“, ir sveiko proto pasigesta, ir pripažinta, kad su bendruomenėmis reikėjo tartis nuo pradžių, o ne finišo tiesiojoje. Pertvarkos sprendimo projektą pristatė Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, kuris vadovavo ir siūlymus rengusiai darbo grupei. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ket­vir­ta­die­nį mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je bu­vo svars­to­mas vie­nas karš­čiau­sių ir la­biau­siai dis­ku­tuo­ja­mų pas­ta­ro­jo me­to klau­si­mų, ku­rį pa­tys aly­tiš­kiai yra pa­va­di­nę gais­ru be dū­mų – švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ka. Po la­bai karš­tos, dau­giau kaip dvi va­lan­das tru­ku­sios dis­ku­si­jos siū­lo­mai per­tvar­kai po­li­ti­kai pri­ta­rė, o nu­si­vy­lę jų spren­di­mu tė­vai gin­ti sa­vo tei­sę rink­tis mo­kyk­lą ža­da teis­me.

Klau­si­mas dėl švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos į po­sė­džio dar­bo­tvarkę bu­vo įra­šy­tas pir­mu nu­me­riu. Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė pa­siū­lė klau­si­mą iš ta­ry­bos dar­bo­tvarkės iš­brauk­ti bei pra­tęs­ti dis­ku­si­jas su ben­druo­me­nė­mis, ta­čiau ta­ry­bos na­rių dau­gu­ma tam ne­pri­ta­rė.

Klau­si­mą dėl per­tvar­kos siū­lė ati­dė­ti ir ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys, nes jo pa­siū­ly­mas ne­bu­vo už­re­gist­ruo­tas kaip al­ter­na­ty­va ir bal­sa­vi­mui ne­teik­tas. Sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kė pa­aiš­ki­no, kad tarybos nario al­ter­na­ty­va tei­siš­kai ne­ati­tin­ka šios są­vo­kos ir to­dėl ne­bu­vo tei­kia­ma. G.Dauk­šys tai ver­ti­no kaip reg­la­men­to pa­žei­di­mą.

Ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius vi­sų at­si­pra­šė už „bar­da­ką ir pu­sės me­tų įtam­pą“. Po­li­ti­kas at­vi­ra­vo, kad, jei­gu bal­suo­tų už taip pa­reng­tą švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos pla­ną, jis tu­rė­tų „iš­ei­ti ne tik iš ta­ry­bos, ta­čiau ir iš­va­žiuo­ti iš Aly­taus“.

N.Makš­tu­tie­nė pa­ste­bė­jo, kad bu­vo pa­da­ry­ta klai­da nuo pat per­tvar­kos su­ma­ny­mo, su ben­druo­me­nė­mis ben­drau­ta tik ar­tė­jant bal­sa­vi­mui.

Dėl tin­klo per­tvar­kos spren­di­mo pro­jek­to dis­ku­tuo­ta dvi va­lan­das, prieš le­mia­mą bal­sa­vi­mą pa­skelb­ta 20 mi­nu­čių per­trau­ka. Iki bal­sa­vi­mo li­kus ke­lioms mi­nu­tėms į me­rą Ne­ri­jų Ce­siu­lį krei­pė­si ke­li ta­ry­bos na­riai, pri­min­da­mi, kad ke­lis­kart nu­skam­bė­jo klau­si­mas dėl as­me­ni­nių me­ro ver­ti­ni­mų ir nuo­mo­nės per­tvar­kos klau­si­mais, bet jų taip ir ne­iš­gir­do.

„Ma­no spren­di­mas – aš bal­suo­siu už šią per­tvar­ką“, – la­ko­niš­kai at­sa­kė N.Ce­siu­lis. Ta­me pa­čia­me po­sė­dy­je tė­vai pri­mi­nė me­rui, kad prieš ke­le­rius me­tus jis pats va­di­no „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį vie­na ge­riau­sių įstai­gų Lie­tu­vo­je ir pik­ti­no­si tuo­me­ti­niu su­ma­ny­mu ją pri­jung­ti prie ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los.

Po­li­ti­kai už švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pla­ną bal­sa­vo pa­punk­čiui. Už tai, kad „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis bū­tų per­tvar­ky­tas į lop­še­lį-dar­že­lį, o 1–4 kla­sių mo­ki­niai su mo­ky­to­jais per­kel­ti į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, bal­sa­vo 12 ta­ry­bos na­rių, 11 bu­vo prieš.

Už „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los, kaip ju­ri­di­nio vie­ne­to, lik­vi­da­vi­mą ir jos mo­ki­nių bei mo­ky­to­jų per­kė­li­mą į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją pa­si­sa­kė 11 po­li­ti­kų, prieš – tiek pat (vėliau posėdžio metu N. Makštutienė pareiškė, kad balsavo „už“, bet sistema jos balso neužfiksavo), sprendimui pritarta.

Už Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los, kaip ju­ri­di­nio vie­ne­to, lik­vi­da­vi­mą, o su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo kla­sių ug­dy­mo per­da­vi­mą Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trui pa­si­sa­kė bal­sa­vi­me da­ly­va­vu­sių po­li­ti­kų dau­gu­ma – 13 bal­sų.

Tvir­ti­na­ma, kad švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka mies­to sa­vi­val­dy­bei leis­tų su­tau­py­ti 366,5 tūkst. Eur per me­tus. Ta­čiau vien Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pų su­tvar­ky­mui ir pri­tai­ky­mui „Dre­vi­nu­ko“ bei „Sa­ka­lė­lio“ mo­ki­niams rei­kės 400 tūkst. Eur. Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, tin­klo per­tvar­ka vi­siš­kai tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­ta ne 2020-ai­siais, o iki 2021 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos, nes Vidzgirio progimnazijoje tvar­ky­mo dar­bai ga­li už­truk­ti.

Sausa iš balos šįkart išlipo tik Likiškėlių progimnazija, kurios pastatą pradžioje buvo siūlyta nugriauti. Atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodymus, sprendimo projekte neliko siūlymo reorganizuoti ar kitaip pertvarkyti Likiškėlių progimnaziją, dabar pastatą siūloma renovuoti.

 

 

 

  Komentaras

  Ne iš gero jie ir tiek pajudėjo. Ne šiaip sau anie iš valdančios koalicijos pasitraukė į atvirą opoziciją. O prie valdančių niekas neprisijungė. Tik už Alytų jais kaip nori manipuliuoja. Reiškia artėja laikas kaip dėl ikiteisminių tyrimų gaisro.. prabilt gali. Beje dėl gaisro kiek žurnalistai šalies mastu prieš kelias savaites spausdino, ne šiaip sau Alytuj nedryso persispausdint. Ten nieko gero Alytui... Esmėj nepalankiausi scenarijai. Ir tyrimai gniuždančiai veikia valdžią bei tarybą, nežiūrint kaip bevaizduotų. Todėl įtampa kas su posėdžiu didėja. Retėja savivaldos sistema. Dėl rimtų strategijų nepajėgūs. Anoj kadencijoj matės, dabar dar aiškiau.

  Komentaras

  Geriau sekėsi būti gaisrininku, o ne meru. Juokingiausia, kad visą šį laiką mėgino meras-gaisrininkas apsimesti, kad jis čia ne prie ko. Pasakysiu, kad visi jūsų sprendimai nuo pat išrinkimo yra niekiniai. Jūs neturite vizijos ir neturite jokių idėjų kaip Alytų prikelti iš stagnacijos. Tą parodė ir vadinama švietimo reforma. Na pirmiausiai reikia neturėti proto, kad atgal grąžinti Valūną.

  Komentaras

  Miesto meras - muilas ! Šitaip pakeisti savo priešrinkiminius pažadus alytiškiams, šitaip meluoti, šitaip nedalyvauti mokyklų tinklo pertvarkos procese o tik keliauti po pasaulį, šitaip užsiundyti ant miesto seną stagnatorių, kuris drįsta net posėdžio metu žeminti tėvus ir juos dar ir paauklėti, gali tik MUILAS !

  Komentaras

  Savivaldoj klasikinės schemos. Laiku koktbiškos pertvarkos ir vystymo projektai per es paramą, kad pasiekt gyventojų daugėjimą. Ką kiti miestai pasiekia, Alytuj nemėgsta projektų vystymo. Vietoj pilnutinių pertvarkų daro dalines, kad vieni išliktų kitų dėka. Švietimo pertvarką dalim pasidarę, kaip darželių 40 proc. sumažino. Švietimo dalinę daro su, kad iki rinkimų išlikt kelioms partijoms kuo daugiau palankesnių. Tesiantis gyventojų mažėjimui, nes rimtai nesirūpina miesto vystymu, tai pagal temus iki rudenio dar prie tūkstančio gyventojų sumažės. Reiškia dar retintis reikės. Nors jei dabar sako, kad nuo mokyklų lėšas nukirpinėja kur gali, tai...Patiems neatsakingumas ir gryžta.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.