Nr. 22 (13838)

2023-02-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 22 (13838) skaitykite:

 • 365 aly­tiš­kės sa­va­no­rys­tės die­nos: „Sva­jo­ju ap­lan­ky­ti Uk­rai­ną, kai baig­sis ši­tas bai­sus ka­ras”
 • Ne­tei­sė­tai tvar­ky­da­mi Dau­gų eže­rą „Ap­lin­kot­var­kos dar­bai” ap­lin­kai pa­da­rė be­veik 8 tūkst. eu­rų ža­lą
 • Aly­tu­je uk­rai­nie­čiai pra­de­da ver­slą: įren­gi­nius at­ga­be­no iš ka­ro zo­nos
 • Ati­da­ry­tas klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tras „Ma­no Aly­tus”
 • Žil­vi­nas Trei­gys: „Ra­gi­nu pa­lai­ky­ti po­li­ti­kus, ku­rie pa­dė­jo ver­slui”
 • Ap­do­va­no­ta ir „Skai­čių ke­lio­nė” iš Aly­taus
 • „Wolt” ple­čia­si: pa­slau­gas pra­de­da teik­ti šeš­ta­ja­me ša­lies mies­te – Aly­tu­je
 • Me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas su­si­ti­ko su il­ga­me­te prof­są­jun­gų ak­ty­vis­te
 • „Šie­me­tis Aly­taus mies­to biu­dže­tas – de­fi­ci­ti­nis.
 • Pi­ni­gų ja­me pa­dau­gė­jo, bet ne­mo­ka­ma pro­tin­gai su­dė­lio­ti”
 • Juk ne­tu­ri­me pa­varg­ti pa­lai­ky­da­mi ša­lį, trokš­tan­čią lais­vės ir tai­kos
 • Nau­jos pa­tal­pos – dar ak­ty­ves­nis ir gau­ses­nis ug­dy­mas
 • Gal­vo­je gi­mė ini­cia­ty­va Aly­taus mies­tui? Lau­kia­me jos iki ba­lan­džio vi­du­rio
 • Bū­ti kAR­Tu su UK­RAI­NA. Kvie­čia­me į D I S K U S I J Ą
 • Uni­ka­lus me­džio dva­sios pa­jau­ti­mas ir nie­kur ki­tur ne­ma­ty­ti dar­bai – nau­jo­je tau­to­dai­li­nin­ko Pet­ro Pranc­ke­vi­čiaus kny­go­je „Me­džiai su­ra­dę na­mus”
Aly­tiš­kis ver­sli­nin­kas Žil­vi­nas Trei­gys siū­lo at­gai­vin­ti vie­ną po­pu­lia­riau­sių Aly­tu­je rek­re­a­ci­nių zo­nų – Aly­taus pi­lia­kal­nį ir jo pri­ei­gas, taip pat pa­ga­liau...
Ki­tą sa­vai­tę su­eis ly­giai vie­ni me­tai nuo 2022 m. va­sa­rio 24 d., ka­da Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas nu­spren­dė pra­dė­ti ag­re­sy­vų ka­rą prieš Uk­rai­ną. De­šim­tys...
Ba­lan­džio 18 die­ną 2019–2023 me­tų ka­den­ci­jos ta­ry­bai su­kaks ket­ve­ri me­tai. 2019-ai­siais ta­ry­bos na­riu bu­vau iš­rink­tas pir­mą kar­tą ir nuo­šir­džiai pa­sa­ky­siu, jog vi­sus tuos...
Per­nykš­tį pa­va­sa­rį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos ga­vo pri­va­lo­muo­sius nu­ro­dy­mus...
Aly­taus „Var­sos-Stron­gla­so“ ran­ki­nin­kai – daug­kar­ti­niai Lie­tu­vos aukš­čiau­sio­sios ran­ki­nio ly­gos pri­zi­nin­kai, vi­sų čem­pio­na­to me­da­lių kom­plek­tų sa­vi­nin­kai, taip pat ir...
Pabėgėliai iš Ukrainos Alytuje vis dar veikiančiame registracijos centre ne tik stabtelėjo – apie 800 jų liko čia gyventi, o kai kurie net ir perkėlė savo verslą. Prieš keletą savaičių duris Dzūkijos...
Šį ketvirtadienį LITEXPO bus iškilmingai atidaryta tarptautinė Vilniaus knygų mugė, truksianti keturias dienas. Mugės tema – „700 eilučių laisvei“, o ryškiai mėlyna ir geltona spalvos šiais metais...
Praėjusiais metais per Lietuvą nuvilnijo antisovietinio pasipriešinimo simbolio Romo Kalantos žūties (1972-2022) 50 metų minėjimai. Šiemet jau minime šio laisvės šauklio 70 metų gimimo sukaktį. Romas...
Taip jau su­si­klos­tė, jog Aly­taus is­to­ri­jo­je la­bai svar­bią vie­tą už­ima Ne­mu­nas. Jis mies­tą pa­da­li­jo į dvi da­lis. Aly­tus, pra­dė­jęs kur­tis de­ši­nia­me upės kran­te, vė­liau...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.