Nr. 17 (13687)

2022-02-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 17 (13687) skaitykite:

 • „Šil­čiau­sias” olim­pi­nės ko­lek­ci­jos eks­po­na­tas – 1924 me­tų Pa­ry­žiaus olim­pia­dos sping­su­lė
 • Grau­dus se­no­lės gy­ve­ni­mas ap­leis­ta­me ben­dra­bu­čio kam­ba­ry­je bai­gė­si – ji per­kel­ta į il­ga­lai­kę glo­bą
 • Ga­li­my­bių pa­so ne­rei­kia, bet pri­va­lo­mos kau­kės ir re­spi­ratoriai
 • Mar­ty­nas Star­kus ir Vy­ta­ras Ra­dze­vi­čius ren­gia iš­skir­ti­nius su­si­ti­ki­mus su ger­bė­jais
 • Su­sir­gi­mų ko­vi­du dau­gė­ja. Ka­da prog­no­zuo­ja­mas ma­žė­ji­mas?
 • Aly­taus ra­jo­ne lan­ky­sis pre­zi­den­tas, vyks pik­ni­kas, bi­liar­do tur­ny­ras, žy­giai
 • Ne­dar­bui Aly­taus ra­jo­ne ma­žin­ti – įvai­rios prie­mo­nės
 • Bū­ki­te pir­mo­jo gast­ro­no­mi­nio kon­kur­so ir ku­li­na­ri­nio že­mė­la­pio „Sko­niai su­jun­gia” da­li­mi
 • „Jei vie­nas ke­lias už­kirs­tas, ko­dėl ki­to sau ne­pa­si­ieš­ko­ti, jei vie­nur ne­ga­li pra­va­žiuo­ti, ko­dėl ki­tur ne­pa­ban­džius”
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei – sim­bo­li­nė šau­lių do­va­na
 • Val­dan­čio­ji dau­gu­ma ap­si­spren­dė dėl svar­biau­sių po­ky­čių Aly­taus ra­jo­ne
 • Aly­taus ra­jo­no se­niū­nai do­mė­jo­si trak­to­riais
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus pri­sta­tė ren­gi­nį, skir­tą „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ me­tams. Pa­ro­da DZŪ­KŲ DI­VO­NAI su­jun­gė tra­di­ci­nį liau­diš­ką ir...
Ne­už­tik­rin­tu­mas dėl at­ei­ties, su­ma­žė­ju­sios pa­ja­mos, ri­zi­ka svei­ka­tai, su­trū­ki­nė­ję so­cia­li­niai ry­šiai – tik ma­ža da­lis veiks­nių, pa­ken­ku­sių žmo­nių psi­chi­kos...
Vietiniam turizmui augant kaip ant mielių, vietos turizmo verslas pradeda intensyvius pasirengimo darbus. Kokios naujienos šiemet turistus vilios kelionėms Lietuvoje, apžvelgia nacionalinė turizmo...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.