Nr. 17 (13247)

2019-02-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 17 (13247) skaitykite:

 • Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šven­tę švęs­ki­me Aly­taus ra­jo­ne 
 • Er­nes­ta Ku­čins­kie­nė – bur­nos hi­gie­nis­tė, ho­lis­ti­nės aro­ma­te­ra­pi­jos prak­ti­kė, po­etė 
 • Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos 100-me­tį ka­ri­nin­ko An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus šau­lių 1-oji rink­ti­nė mi­nė­jo po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bo­se 
 • Ini­cia­ty­va „10 000 vai­kų, sau­ges­nių in­ter­ne­te” – ir bib­lio­te­ko­je 
 • Aš­tuo­ni pa­ta­ri­mai, ku­riuos rei­kia pri­si­min­ti ne tik per Sau­ges­nio in­ter­ne­to die­ną 
 • Iš kur ta mei­lė? 
 • Ma­žie­siems dzū­kų li­go­niu­kams ne­rei­kės va­žiuo­ti į di­džiuo­sius gy­dy­mo cen­trus 
 • Dau­gų se­niū­ni­jos tin­kli­nio var­žy­bos 
 • „Aš esu lie­tu­vis. Tai yra ma­no gar­bė” 
 • Va­sa­rio 13-ąją – ka­ri­nin­ko An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus žū­ties 100-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mas 
 • No­ri ke­rin­čių vaiz­dų – ap­lan­kyk ap­žval­gos bokš­tus 
 • Ant Aly­taus dar­že­lių tvo­rų – nuo­tai­kin­gi lo­go­ti­pai 
 • „Cga­tes” su­ma­nio­ji te­le­vi­zi­ja žiū­ro­vams ga­li pa­siū­ly­ti dau­gy­bę nau­din­gų funk­ci­jų 
Re­tas at­ve­jis – švie­ti­mo įstai­ga yra re­mon­tuo­ja­ma per moks­lo me­tus. Bet bū­tent taip nu­ti­ko Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los ben­druo­me­nei, ku­ri še­šis mė­ne­sius šiais moks­lo me­tais...
Pa­na­šu, kad prieš ket­ve­rius me­tus įvy­ku­si is­to­ri­ja, kai tuo­me­tis Aly­taus mies­to va­do­vas ka­den­ci­ją bai­gė skan­da­lų liū­ne, vėl kar­to­ja­si, tik šiek tiek ki­ta­me ap­val­ka­le....
Ga­lė­jo šių ei­lu­čių ir ne­bū­ti. Prieš ke­le­tą die­nų ant par­duo­tu­vės du­rų per­skai­čiau ne­di­de­lį skel­bi­mu­ką, kad pir­ma­die­nį, va­sa­rio 4 die­ną, į Pu­nią at­vyks­ta ir sto­vės prie...
Šiuos žodžius būdamas gimnazistu ištarė Antanas Juozapavičius, vėliau tapęs Lietuvos kariuomenės karininku, Pirmojo pėstininkų pulko vadu ir pirmuoju karininku, žuvusiu nepriklausomybės kovose. Tai...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.