Mu­zi­kos mo­kyk­los ben­druo­me­nė grįž­ta į at­nau­jin­tas pa­tal­pas, jau šį pa­va­sa­rį bus įreng­ta ir lau­ko sce­na

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (0)
2019 Vasaris 8
Aldona Vilkeliene
Mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė prof. dr. Al­do­na Vil­ke­lie­nė pa­sa­ko­ja, kad ne­tru­kus ša­lia at­nau­jin­tos mo­kyk­los bus įreng­ta ir lau­ko sce­na su mo­bi­liais suo­liu­kais žiū­ro­vams.  Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.  
Re­tas at­ve­jis – švie­ti­mo įstai­ga yra re­mon­tuo­ja­ma per moks­lo me­tus. Bet bū­tent taip nu­ti­ko Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los ben­druo­me­nei, ku­ri še­šis mė­ne­sius šiais moks­lo me­tais or­ga­ni­za­vo ug­dy­mą ki­to­se mies­to mo­kyk­lo­se ir ken­tė lai­ki­nus ne­pa­to­gu­mus. Jau po ke­lių sa­vai­čių jau­nie­ji mu­zi­kan­tai ir jų mo­ky­to­jai grįš į at­nau­jin­tą sa­vo mo­kyk­lą. Re­mon­to, už­si­tę­su­sio dėl vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų, pa­bai­gos lauk­ti ver­tė­jo – švie­sios ryš­kio­mis spal­vo­mis at­nau­jin­tos kla­sės, jo­se įreng­tos akus­ti­nės lu­bos, grin­dys ir sie­nos. Svar­biau­sia – re­no­vuo­to­se pa­tal­po­se pa­ga­liau bus šil­ta, at­nau­jin­ta sce­na sa­lė­je, ap­švie­ti­mas. Vyk­dant Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus pa­tal­pų re­mon­to ir jos ap­lin­kos ge­ri­ni­mo pro­jek­tą, dar bus per­ka­ma bal­dų, kom­piu­te­ri­nės įran­gos bei mu­zi­kos in­stru­men­tų. Kie­me­ly­je at­si­ras lau­ko sce­na, at­ei­ty­je čia bus įreng­tas sta­cio­na­rus sto­ge­lis, mo­bi­lūs suo­liu­kai.

Pa­gal fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą tarp Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus pa­tal­pų remon­tui ir jos ug­dy­mo ap­lin­kos ge­ri­ni­mui įsi­gy­jant bal­dus, kom­piu­te­ri­nę įran­gą bei mu­zi­kos in­stru­men­tus, vi­so pro­jek­to ben­dra ver­tė – 397 tūkst. eu­rų. Eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­ma su­da­ro 85 proc. šios su­mos, 15 proc. – sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos.

Už be­veik 267 tūkst. eu­rų at­lik­ti vi­daus pa­tal­pų ap­dai­los, pa­sta­to šil­dy­mo ir vė­di­ni­mo sis­te­mos, kom­piu­te­ri­nio tin­klo at­nau­ji­ni­mo, lie­taus nuo­te­kų sis­te­mos, van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos, elek­tros ins­ta­lia­ci­jos re­mon­to, žai­bo­sau­gos ren­gi­mo dar­bai. Dar­bus at­li­ko UAB „Co­ner“.

Bal­dams, pa­vyz­džiui, sa­lės kė­dėms, mo­ky­to­jų, mo­ki­nių sta­lams, spin­toms, lau­ke ke­tina­mai įreng­ti pa­ky­lai su suo­lais nu­ma­ty­ta 22 tūkst. eu­rų. Bus per­kama ir kom­piu­te­ri­nė įran­ga su mu­zi­ki­ne pro­gra­ma, in­strumen­tai. Bus įsi­gy­tas akor­de­o­nas ir 6 nau­ji pia­ni­nai, ku­rie sto­vės kla­sė­se ir pa­keis at­gy­ve­nu­sius in­stru­men­tus, tar­nau­jan­čius jau po 40 me­tų.

Da­lį in­stru­men­tų Mu­zi­kos mo­kyk­los dar­buo­to­jai šiuo me­tu yra iš­si­ve­žę į tas mies­to švie­ti­mo įstai­gas, ku­rio­se vyk­do­mas ug­dy­mo pro­ce­sas. Jis vyks­ta Vidz­gi­rio pa­grin­dinė­je mo­kyk­lo­je, čia glau­džia­si ir Mu­zi­kos mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja, Li­kiš­kė­lių progim­na­zi­jo­je, Se­na­mies­čio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se.

Per ke­lias ar­ti­miau­sias sa­vai­tes ben­druo­me­nė tu­rės per­si­kraus­ty­ti at­gal į sa­vo mo­kyk­lą. Vie­nas svar­bių iš­šū­kių – or­ga­ni­zuo­ti in­stru­men­tų par­ve­ži­mą taip, kad ne­bū­tų pa­žeis­ta nau­jų grin­dų ar sie­nų dan­ga.

Šiuolaikiškas interjeras, ryš­kių spal­vų du­rys, švie­sios sie­nos ku­ria ge­rą nuo­tai­ką at­nau­jin­to­je mo­kyk­lo­je, ku­rią šiuo me­tu lan­ko 575 moks­lei­viai. Jiems dės­to pu­sė šim­to mo­ky­to­jų. Jie su moks­lei­viais dir­ba in­di­vi­du­a­liai – at­ski­ruo­se ka­bi­ne­tuo­se, o mo­ky­to­jų kam­ba­rio įstai­go­je nė­ra, tai­gi re­no­vuo­to­je bib­lio­te­ko­je įreng­ta ir erd­vė ben­dra­vi­mui.

At­nau­jin­ta ir Mu­zi­kos mo­kyk­los sa­lė, pa­keis­ta sce­nos dan­ga, įreng­tas šiuo­lai­kiš­kas ap­švie­ti­mas. Sa­lė, kaip ir ki­tos mo­kyk­los pa­tal­pos, ne­bu­vo ka­pi­ta­liai re­mon­tuo­ta nuo 1978 me­tų. Fo­jė ša­lia sa­lės taip pat įreng­tas ek­ra­nas, o vi­du­je – vaiz­do ka­me­ra, kad žiū­ro­vai ga­lė­tų įver­tin­ti, kada ga­li­ma įei­ti į sa­lę ne­trik­dant pa­si­ro­dy­mo. Ne­tru­kus į sa­lę bus at­vež­tos ir nau­jos kė­dės žiū­ro­vams.

Šios sa­lės sce­no­je sto­vi kon­cer­ti­nis for­te­pi­jo­nas „Schim­mel“, juo mu­zi­kuo­ja ne tik Lie­tu­vo­je gar­sūs at­li­kė­jai, tai­gi erd­vės at­nau­ji­ni­mas ak­tu­a­lus ir vi­sai Aly­taus mies­to ben­druo­me­nei.

Moks­lei­viai į at­nau­jin­tą Mu­zi­kos mo­kyk­lą tu­rė­tų grįž­ti po ke­lių sa­vai­čių, ta­čiau ei­lės at­si­nau­jin­ti lau­kia ir ki­ti vie­šie­ji pa­sta­tai, ne tik kul­tū­ros įstai­gų. Ne­tru­kus įvyks dis­ku­si­ja apie mies­to ro­tu­šės is­to­ri­ją, ku­rios me­tu bus pri­sta­ty­tas kom­plek­si­nis mies­to tvar­ky­mo pla­nas, ja­me kal­ba­ma apie mies­to te­at­ro, ro­tu­šės, se­no­jo bui­ti­nio kom­bi­na­to pa­sta­tų su­tvar­ky­mą.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.