Nr. 15 (13831)

2023-02-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 15 (13831) skaitykite:

 • Tech­no­lo­gi­jos moks­lų dak­ta­ro va­do­vau­ja­mas au­to­ser­vi­sas blo­gais lai­kais ne­si­skun­džia
 • Apie spor­tą be na­cio­na­li­nių sim­bo­lių
 • Lai­vai Ne­mu­ne – jau ne sva­jo­nė. Ap­ta­ria­mi kon­kre­tūs dar­bų gra­fi­kai
 • Džiau­giuo­si su vi­sais dzū­kais dėl 2023-ių­jų Dzū­ki­jos (Dai­na­vos) me­tų!
 • But­ri­mo­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Go­je­lis” skris į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę?
 • Me­te­o­ro­lo­gas Gy­tis Va­lai­ka: „Stu­di­juo­ti me­te­o­ro­lo­gi­ją at­ėjau no­rė­da­mas su­ži­no­ti, ko­dėl si­nop­ti­kai... ne­at­spė­ja orų”
 • Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė: po va­sa­rio 24 die­nos mū­sų žo­dis Eu­ro­pos Par­la­men­te ta­po svar­bus
 • Vie­ną pir­mų­jų elek­tri­nių vil­ki­kų Lie­tu­vo­je tes­tuo­ja stik­lo pa­ke­tų ga­myk­la „Glass LT“
 • Aly­taus ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams įkliu­vęs kab­liau­to­jas tu­rė­jo ir kil­pą lau­ki­niams gy­vū­nams gau­dy­ti
 • „Me­tų spe­cia­lis­to 2022“ ap­do­va­no­ji­mas – Rai­mon­dai Ra­dze­vi­čie­nei
 • Skve­rui Aly­tu­je siū­lo­ma su­teik­ti Kre­men­ču­ko var­dą
 • Pa­slap­tin­gas gam­tos su­tvė­ri­mas Lie­tu­vo­je me­na di­no­zau­rų lai­kus, bet už­tvan­kų įveik­ti ne­iš­mo­ko
 • Žur­na­lis­tė, kny­gos au­to­rė Ri­ta Va­lan­ty­tė at­skleis mums pa­žįs­ta­mų so­viet­me­čio „lau­žy­to­jų” is­to­ri­jas
 • „Kos­tas tik va­ba­lė­lis po Di­džio­jo ne­la­bo­jo ker­zi­niais” – pro­fe­so­riaus Vy­tau­to Land­sber­gio pa­svars­ty­mai apie fil­mą „Po­etas”
 • But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos pir­mo­kai rū­pi­na­si be­glo­biais gy­vū­nais
 • Re­ži­sie­rius Vy­tau­tas V. Land­sber­gis Aly­tu­je pri­sta­tys fil­mą „An­ta­nas Sut­kus. Sce­nos iš fo­to­gra­fo gy­ve­ni­mo”
 • „Dainavos” gretose lieka Artiomas Baftalovskyj
Kitoks teatras pristato intriguojančią, antivirusinę komediją „ Nuomonių ( de) formuotojai” su visiems puikiai pažįstamais teatro, kino, TV žvaigždėmis – Oneida Kunsunga / Edita Užaite , Ainiumi...
Automobilių įkrovimo aikštelės – vienas naudingiausių sprendimų, kokį tik galite pasirinkti. Belieka tik pridurti, kad nemažai daliai žmonių tai – vis dar naujovė. Taigi, kviečiame apie automobilių...
Prie Alytuje, Pramonės gatvėje, esančio administracinio pastato, kuriame įsikūrusios daugiau kaip pusšimtis įvairia veikla užsiimančių įmonių, nematyti nei atliekų konteinerių, nei šiukšlių. Viduje,...
Vasario 3 d., likus 30 dienų iki savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) visuomenei paskelbė oficialiai registruotų kandidatais į savivaldybių tarybų narius ir merus...
Artėjantį savaitgalį vasario 4-5 d. Alytaus arenoje vyks Lietuvos rankinio federacijos (LRF) taurės turnyro finalinis ketvertas. Dėl LRF taurės kovos keturi vyrų ir keturi moterų klubai. Šeštadienį...
Šie­met MB „Au­to­rė­jas“-Aly­taus „Bosch Car Ser­vi­ce“ mi­ni 10 me­tų ju­bi­lie­jų. Sėk­min­gą au­to­ser­vi­so pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės veik­lą už­tik­ri­na pa­gar­ba klien­tui, pla­tus...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.