Tech­no­lo­gi­jos moks­lų dak­ta­ro va­do­vau­ja­mas au­to­ser­vi­sas blo­gais lai­kais ne­si­skun­džia (16)

Rita KRUŠINSKAITĖ
MB „Au­to­rė­jas“-Aly­taus „Bosch Car Ser­vi­ce“ įkū­rė­jas ir sa­vi­nin­kas tech­no­lo­gi­jos moks­lų dak­ta­ras Ry­tis Zaut­ra.
MB „Au­to­rė­jas“-Aly­taus „Bosch Car Ser­vi­ce“ įkū­rė­jas ir sa­vi­nin­kas tech­no­lo­gi­jos moks­lų dak­ta­ras Ry­tis Zaut­ra.
Šie­met MB „Au­to­rė­jas“-Aly­taus „Bosch Car Ser­vi­ce“ mi­ni 10 me­tų ju­bi­lie­jų. Sėk­min­gą au­to­ser­vi­so pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės veik­lą už­tik­ri­na pa­gar­ba klien­tui, pla­tus pa­slau­gų spek­tras, dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­jos, ne­pri­ekaiš­tin­ga dar­bų ko­ky­bė bei nau­jau­sios tech­no­lo­gi­jos ir mo­der­ni įran­ga.

Lem­ties ran­ka

Aly­tu­je gi­męs ir už­au­gęs MB „Au­to­rė­jas“-Aly­taus „Bosch Car Ser­vi­ce“ įkū­rė­jas ir sa­vi­nin­kas tech­no­lo­gi­jos moks­lų dak­ta­ras Ry­tis Zaut­ra vai­kys­tė­je apie nuo­sa­vą au­to­ser­vi­są ne­sva­jo­jo, ta­čiau tech­ni­ka do­mė­jo­si nuo ma­žens. „Ma­no tė­tė ke­lis de­šimt­me­čius šal­dy­tu­vų ga­myk­lo­je „Snai­gė“ dir­bo in­ži­nie­riu­mi-kon­struk­to­riu­mi, tad ir aš sva­jo­jau apie šią spe­cia­ly­bę“, – sa­kė dr. R.Zaut­ra.

Su pa­gy­ri­mu bai­gęs Dai­na­vos vi­du­ri­nę mo­kyk­lą (da­bar pro­gim­na­zi­ja), aly­tiš­kis ruo­šė­si moks­lus tęs­ti Vil­niaus in­ži­nie­ri­nia­me sta­ty­bos ins­ti­tu­to (da­bar Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas) Me­cha­ni­kos fa­kul­te­te.

Ta­čiau nu­ti­ko taip, kad tais me­tais į jo no­ri­mą spe­cia­ly­bę stu­den­tų gru­pė ne­bu­vo ren­ka­ma. Ne­no­rė­da­mas, kad lai­kas pra­ei­tų vel­tui, R.Zaut­ra įsto­jo stu­di­juo­ti Au­to­mo­bi­lių ūkį ir trans­por­tą, ti­kė­da­ma­sis vė­liau tęs­ti stu­di­jas Me­cha­ni­kos fa­kul­te­te, ta­čiau bai­gė Au­to­mo­bi­lių ūkio ir trans­por­to stu­di­jas.

Po to moks­lus tę­sė ma­gist­ran­tū­ro­je, dok­to­ran­tū­ro­je, o 2000 me­tais, ap­si­gy­nus dak­ta­ri­nę di­ser­ta­ci­ją te­ma „La­ze­ri­nių tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mas au­to­mo­bi­lių va­rik­lių skirs­ty­mo me­cha­niz­mo trin­ties po­rų il­ga­am­žiš­ku­mui di­din­ti“, jam bu­vo su­teik­tas tech­no­lo­gi­jos moks­lų dak­ta­ro laips­nis.

Dar te­bes­tu­di­juo­da­mas, aly­tiš­kis sa­vo gy­ve­ni­mą su­sie­jo su au­to­mo­bi­liais – pre­kia­vo jais, re­mon­ta­vo, tu­rė­jo kro­vi­nių per­ve­ži­mo įmo­nę, kol ga­liau­siai kon­cen­tra­vo­si į au­to­mo­bi­lių re­mon­to dar­bus.

Va­ži­nė­da­mas į Vo­kie­ti­ją, ma­tė vie­no di­džiau­sių pa­sau­ly­je au­to­mo­bi­lių ser­vi­so tin­klo „Bosch Car Ser­vi­ce“ žen­klą ir, sva­jo­da­mas apie jį, pra­dė­jo do­mė­tis ga­li­my­bė­mis tap­ti šio tin­klo da­li­mi.

„Sa­vo tiks­lo sie­kiau kryp­tin­gai, pir­miau­sia įsi­gi­jau že­mės skly­pą, po to už­si­sa­kiau pro­jek­tą ir pra­dė­jo­me ser­vi­so pa­tal­pų sta­ty­bas, o jas pa­bai­gus, įkū­riau MB „Au­to­rė­jas“. Šis žings­nis bu­vo la­bai svar­bus, nes no­rint įsi­jung­ti į „Bosch Car Ser­vi­ce“ tin­klą, rei­kė­jo at­lik­ti tam tik­rus na­mų dar­bus – tu­rė­ti au­to­mo­bi­lių re­mon­to tech­no­lo­gi­nę įran­gą bei kva­li­fi­kuo­tus dar­buo­to­jus“, – pa­sa­ko­jo dr. R.Zaut­ra.

Per me­tus vi­si rei­ka­la­vi­mai bu­vo įvyk­dy­ti ir jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė ta­po „Bosch Car Ser­vi­ce“ tin­klo, vi­sa­me pa­sau­ly­je vie­ni­jan­čio dau­giau nei 16500 „Bosch Car Ser­vi­ce“ au­to­mo­bi­lių ser­vi­sų, na­re.

 

Pla­tus pa­slau­gų spek­tras

MB „Au­to­rė­jas“-Aly­taus „Bosch Car Ser­vi­ce“ mi­si­ja yra pa­dė­ti žmo­nėms ir įmo­nėms pa­tir­ti­mi, kom­pe­ten­ci­jo­mis ir eks­plo­a­tuo­ti au­to­mo­bi­lius pa­žan­giau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, bū­tent to­dėl aly­tiš­kio įmo­nė klien­tams siū­lo itin pla­tų pa­slau­gų spek­trą prak­tiš­kai vi­sų mar­kių au­to­mo­bi­liams – nuo ap­žiū­ros, tech­ni­nės prie­žiū­ros ar re­mon­to dar­bų iki pri­tai­ky­tų mo­di­fi­ka­vi­mo dar­bų, už­tik­ri­nant, kad bus iš­lai­ko­ma vi­sų trans­por­to prie­mo­nių mar­kių ga­min­to­jų su­teik­ta ga­ran­ti­ja. Per mė­ne­sį MB „Au­to­rė­jas“-Aly­taus „Bosch Car Ser­vi­ce“ ap­tar­nau­ja­ma tiek klien­tų au­to­mo­bi­lių, kad jei­gu juos su­sta­ty­tu­mė­te į vie­ną ei­lę, ei­lė nu­si­driek­tų 2 ki­lo­met­rus.

„Mums vi­si klien­tai svar­būs, ne­skirs­to­me au­to­mo­bi­lių į pres­ti­ži­nius ir jau ati­tar­na­vu­sius. Vi­siems, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar tai bū­tų įmo­nė, ar pri­va­tus klien­tas, au­to­ser­vi­se su­tei­kia­mos aukš­čiau­sio ly­gio pa­slau­gos“, – tei­gė di­rek­to­rius ir pri­dū­rė, kad įmo­nė re­mia­si ži­nio­mis, pa­grįs­to­mis uni­ka­lia „Bosch“ kom­pa­ni­jos pa­tir­ti­mi, ku­ri ly­de­riau­ja pa­sau­ly­je tarp ori­gi­na­lios įran­gos ir at­sar­gi­nių da­lių tie­kė­jų. Nė­ra pa­sau­ly­je to­kio au­to­mo­bi­lio, ku­ria­me ne­bū­tų pa­nau­do­tos „Bosch“ tech­no­lo­gi­jos ar kom­po­nen­tai.

Anot dr. R.Zaut­ros, vie­na svar­biau­sių au­to­ser­vi­so sėk­min­gos veik­los ro­dik­lių, klien­tų pa­si­ti­kė­ji­mas, ku­ris už­si­tar­nau­ja­mas pro­fe­sio­na­liu ir są­ži­nin­gu dar­bu. „Mus ren­ka­si įmo­nės, ku­rių va­do­vams svar­bu ko­ky­bė, pa­ti­ki­mu­mas, il­ga­am­žiš­ku­mas ir ter­mi­nų lai­ky­ma­sis. Tų pa­čių nuo­sta­tų lai­ko­mės ben­drau­da­mi ir su pri­va­čiais klien­tais, ku­rie yra tar­si lak­mu­so po­pie­rė­lis, pa­ro­dan­tis su­tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę“, – kal­bė­jo dr. R.Zaut­ra.

Jo nuo­mo­ne, su­ge­dęs au­to­mo­bi­lis žmo­gui yra stre­sas tiek dėl ne­pa­to­gu­mo, tiek dėl ne­ži­nios, kiek kai­nuos re­mon­tas, to­dėl au­to­ser­vi­so dar­buo­to­jai sten­gia­si su­ma­žin­ti stre­są, efek­ty­viau­siu ir eko­no­miš­kiau­siu bū­du su­tai­sy­da­mi au­to­mo­bi­lį bei iš kar­to klien­tą su­pa­žin­din­da­mi su bū­si­mo­mis iš­lai­do­mis. „Kai už­mez­gi drau­giš­kus, tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mu grįs­tus san­ty­kius su klien­tais, jie tam­pa lo­ja­lūs ir pa­ti­ki mums sa­vo au­to­mo­bi­lius“, – pa­brė­žė dr. R.Zaut­ra.

 

Kas­met vis stip­rė­ja

„Ne­sa­me star­tuo­liai, ta­čiau kiek­vie­nais me­tais sta­bi­liai au­ga­me ir stip­rė­ja­me. Kaip au­gan­ti įmo­nė, pas­ku­ti­nius ke­le­rius me­tus esa­me „Ga­ze­lės“ no­mi­nan­tai“, – gar­bin­gu pri­pa­ži­ni­mu džiau­gė­si di­rek­to­rius.

Sėk­min­gų re­zul­ta­tų pa­siek­ti pa­dė­jo įmo­nė­je vi­sus 10 veik­los me­tų puo­se­lė­ja­mos ver­ty­bės – ino­va­ty­vu­mas, pro­fe­sio­na­lu­mas, ly­de­rys­tė, at­sa­ko­my­bė, skaid­ru­mas ir pa­gar­ba žmo­gui.

Ka­dan­gi au­to­mo­bi­liai tam­pa su­dė­tin­ges­ni, me­cha­ni­nius vis daž­niau kei­čia hib­ri­di­niai ir elek­tro­mo­bi­liai, no­rint ženg­ti kar­tu su laik­me­čiu, rei­ka­lin­gos nau­jos ži­nios, to­dėl ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas dar­buo­to­jų to­bu­lė­ji­mui ir kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mui. „Nuo pat įmo­nės įkū­ri­mo, mo­ko­mės vi­si – dar­buo­to­jai, ir aš pats, sis­te­min­gai da­ly­vau­da­mi „Bosch Car Ser­vi­ce“ ir ki­tų tie­kė­jų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se mo­ky­muo­se“, – sa­kė dr. R.Zaut­ra.

Aly­taus „Bosch Car Ser­vi­ce“ įmo­nė­je dir­ba 9 dar­buo­to­jai. Dar­buo­to­jų kai­tos nė­ra, da­lis dar­buo­to­jų dir­ba nuo įmo­nės įkū­ri­mo pra­džios. At­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma įmo­nės plėt­ra. Au­to­ser­vi­sas nuo pat įsi­kū­ri­mo ben­dra­dar­biau­ja su Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tru ir Aly­taus ko­le­gi­ja, čia stu­den­tai ir moks­lei­viai at­lie­ka prak­ti­ką, o kai ku­rie ir pa­si­lie­ka dirb­ti.

„Esa­me ap­lin­kai drau­giš­ka įmo­nė, mums rū­pi, ko­kią pla­ne­tą pa­lik­si­me at­ei­ties kar­toms. Tu­ri­me sau­lės elek­tri­nę, ku­rio­je pa­ga­min­tos elek­tros ener­gi­jos už­ten­ka įmo­nės veik­lai ir dar lie­ka par­da­vi­mui. Šil­dy­mui nau­do­ja­me tik bio­ku­rą bei lai­ko­mės vi­sų ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų – esa­me įren­gę mo­der­nius va­ly­mo įren­gi­nius, naf­tos gau­dyk­les“, – pa­sa­ko­jo at­sa­kin­gai į ap­lin­ko­sau­gi­nius da­ly­kus žiū­rin­tis aly­tiš­kis.

 

Sėk­mės pa­slap­tis

Ko rei­kia, kad įmo­nės veik­la bū­tų sėk­min­ga? Dr. R.Zaut­ra ti­ki­no, kad į šį klau­si­mą vie­na­reikš­miš­kai at­sa­ky­ti ne­įma­no­ma, nes sėk­mė su­si­de­da iš dau­gy­bės da­ly­kų. Dar­buo­to­jų in­dė­lis: jų po­žiū­ris į dar­bą, tar­pu­sa­vio su­ta­ri­mas, kom­pe­ten­ci­jos ir mo­der­ni­za­ci­jos pa­siū­ly­mai – vie­nas iš svar­biau­sių įmo­nės sėk­mės veiks­nių. Dr. R.Zaut­rai ar­ti­mas ho­lis­ti­nis įmo­nės val­dy­mo mo­de­lis.

„La­bai svar­bu ne­su­sto­ti sva­jo­ti, o jei dar sva­jo­nes už­si­ra­šai, tai jos tik­rai iš­si­pil­do – vie­na ar ki­ta for­ma. Rei­kia ste­bė­ti ap­lin­ki­nį pa­sau­lį ir ben­drau­ti su žmo­nė­mis, iš­girs­ti dar­buo­to­jų po­rei­kius, do­mė­tis nau­jo­vė­mis ir plės­ti ži­nias, ta­da ži­no­si, ku­ria kryp­ti­mi ei­ti, į ką at­kreip­ti dė­me­sį vys­tant ver­slą. Be to, ne­ga­li­ma pa­mirš­ti da­lin­tis su ki­tais tuo, ką tu­ri. Ta­da ir kon­ku­ren­ci­ja ne­bai­si, nes kai ben­drau­da­mas ieš­kai są­ly­čio taš­kų, kon­ku­ren­tų ne­be­lie­ka“, – aiš­ki­no sėk­min­gą ver­slą su­kū­ręs vy­ras.

Ta­čiau tam, kad vi­sus iš­var­dy­tus da­ly­kus bū­tų ga­li­ma pri­tai­ky­ti ver­sle, anot dr. R. Zaut­ros, svar­biau­sia su­ras­ti pa­tin­kan­čias veik­las, ku­rios ne­var­gin­tų nei fi­ziš­kai, nei emo­ciš­kai.

Koks va­do­vas yra R. Zaut­ra? MB „Au­to­rė­jas“-Aly­taus „Bosch Car Ser­vi­ce“ dar­buo­to­jai tvir­ti­na, jog aly­tiš­kis yra reik­lus, tei­sin­gas, bet kar­tu ir žmo­giš­kai jaut­rus.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  เข้ามาสมัครเล่นเกม พนันออนไลน์ apollo pg เกมพนันออนไลน์ Apollo Slot Pg ที่สามารถช่วย ให้ผู้เล่นได้รับ ทั้งยังความเพลิดเพลิน ความระทึกใจ และก็โอกาศ ที่จะสร้างรายได้

  Komentaras

  Pg slot แตกง่าย เกมแจ็คพอต PG SLOT เป็นอีกหนึ่งต้นแบบเกมทำเงินยอดนิยมเยอะที่สุดในปี 2021 นี้ มีเรื่องราวชักชวนติดตาม และก็มีภาพกราฟิกที่ชัดเจนงดงามสูงที่สุดอีกด้วยเล่นเลย

  Komentaras

  วิธี สมัคร pg slot สมัครง่าย ผ่านระบบอัตโนมัติ 3 วินาที ทำให้ทุกคนเพลิน ไปกับการเล่น pgslot สล็อต ได้ทุกหนทุกแห่ง ส่วนวิธีการลงทะเบียนนั้น ไม่ยุ่งยากเหมือนอย่างที่คิด

  Komentaras

  pg slot เครดิตฟรีหรือ มีกิจกรรมที่แจกเครดิตฟรี PG SLOT มีโปรโมชั่นและก็ยังมีแอดมินทำงานที่จะรอเอาใจใส่ดูแลผู้เล่นตลอด 24ชั่วโมง ฝากไม่มีอย่างต่ำที่เว็บของเรา Pg-Slot.Game

  Komentaras

  Ačiū Visiems už gausius jubiliejaus proga sveikinimus, palinkėjimus ir atsiliepimus bei paminėtas čia per 10 metų laikotarpį mūsų padarytas klaidas. Mes suprantame, kad mums keliate pačius aukščiausius kokybės reikalavimus ir neleidžiate mums klysti bei reikalaujate rasti visus automobilių gedimus ir juos suremontuoti, nes atstovaujame Bosch ženklą ir esame įsipareigoję klientams, todėl mūsų padarytos klaidos jums ir mums yra labai svarbios, nesvarbu, prieš kiek laiko jos įvykusios, ištaisytos ar neištaisytos, bet klaidos senaties termino neturi. Mes visada prašome pastebėjus po remonto defektą ar turint kitų pastabų, nedelsiant kreiptis į mus, nes visiems atliktiems darbams ir naujoms atsarginėms dalims yra taikomos garantinės sąlygos, be to įmonės veikla drausta civilinės atsakomybės draudimu – mūsų Visi klientai saugūs. Visus klientus, kurie jaučiasi, per šiuos 10 mūsų veiklos metų, materialiai ar morališkai nukentėję, kviečiu kreiptis į mane asmeniškai telf.: 8 698 339I7 arba el. paštu: rytis@autorejas.lt. Aš tikiu, kad šie nusiskundimai yra tikri, bet Jūs buvote neišgirsti ar nesikreipėte, todėl laukiu dar kartą kreiptis, kad visada galėtume ištaisyti klaidas ar rastume bendrą sutarimą ir nesinešiotume nuoskaudos amžinai . Ačiū už supratimą ir toleranciją.
  P.s. Aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad esu alytiškis, mus supa aplinkui geri žmonės, gera čia gyvent ir kurti. Linkiu Visiems gyvenime geros kloties!

  Komentaras

  Hmm..., pažiūrėjau: google klientų atsiliepimai apie įmonę geri, rekvizituose jau 10 metų įmonė stabiliai dirba, tai normalu kad klaidų pasitaiko, jei ne robotai ten dirba. Šiaip drąsu ir pagarba, kad ten tuo metu investavo, nes toje vietoje kiek atsimenu pelkė buvo, o dabar ir daugiau verslų šalia atsirado. Palaikau ir linkiu sėkmės toliau!

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.