Nr. 14 (13537)

2021-02-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 14 (13537) skaitykite:

  • Ra­jo­no gy­ven­to­jams skam­bi­na­ma dėl skie­po nuo CO­VID-19
  • Vyk­do­ma mais­to pro­duk­tų, me­di­ka­men­tų, hi­gie­nos ir ki­tų bū­ti­nų pre­kių nu­pir­ki­mo pa­slau­ga
  • Sa­vi­val­dy­bės ver­dik­tas: iki sa­vait­ga­lio mies­to gat­vės tu­rės bū­ti pa­ga­liau nu­va­ly­tos?
  • Prašoma nuo stogų pašalinti sniegą ir varveklius
  • Paauglystė – savęs identiteto krizė. Kaip suprasti paauglius?
  • Ei­ki­me tik­rin­ti, ko­kius laiš­kus ka­li­gra­fiškai iš­ra­šė to­bu­la Gam­tos ran­ka
  • Rai­ti­nin­kų kraš­to žmo­nių krau­jy­je yra li­ku­si nos­tal­gi­ja aris­tok­ra­tiš­kam gy­vū­nui – žir­gui
  • Muziejininko Artūro Balčiūno laisvesni pamastymai apie Raitininkų kaimo žmonių gyvenimą anuomet
  • „Ca­mi­no Li­tu­a­no” ke­lio kū­rė­jai – apie jo pra­džią: „Krikš­ta­tė­vis bu­vo fil­mą su­kū­ręs re­ži­sie­rius, o ei­nant per Lie­tu­vą te­ko at­si­rem­ti ir į ne­iš­bren­da­mas pel­kes”
Sausio 28-ąją vykusiame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje meras socialdemokratas Nerijus Cesiulis vicemero pareigas pasiūlė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovui Povilui...
Trum­po­sios mais­to tie­ki­mo gran­di­nės yra nau­da ir vie­tos ga­min­to­jams, ir var­to­to­jams. Tai tei­gi­nys, ku­rį pa­tvir­tins ne tik že­mės ūkio spe­cia­lis­tai, bet ir že­mės ūkio...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.