Trum­po­sios mais­to tie­ki­mo gran­di­nės – tie­sus ke­lias pas klien­tą (72)

Nuotr.
ŽŪKB „BIO LEUA“ ben­dra­dar­biau­ja su part­ne­riais iš vi­sos Lie­tu­vos. ŽŪKB „BIO LEUA“ ar­chy­vo nuotr.
Trum­po­sios mais­to tie­ki­mo gran­di­nės yra nau­da ir vie­tos ga­min­to­jams, ir var­to­to­jams. Tai tei­gi­nys, ku­rį pa­tvir­tins ne tik že­mės ūkio spe­cia­lis­tai, bet ir že­mės ūkio ben­dro­vės, jau da­ly­vau­jan­čios šia­me pro­ce­se. Ūki­nin­kams ir ju­ri­di­niams as­me­nims, už­si­i­man­tiems že­mės ūkio, mais­to pro­duk­tų ga­my­ba, per­dir­bi­mu ir rin­ko­da­ra, de­rė­tų pri­si­min­ti, kad ga­li­ma da­ly­vau­ti Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mo­je (KPP) bei pa­si­nau­do­ti prie­mo­nės „Ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veik­los sri­ties „Pa­ra­ma trum­poms tie­ki­mo gran­di­nėms ir vie­tos rin­koms ska­tin­ti vie­tos lyg­me­niu“ pa­ra­ma.

Po vie­ną – su­dė­tin­ga

Že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės „BIO LEUA“ di­rek­to­rius Ni­ko­la­jus Dub­ni­ko­vas sa­kė, kad ben­dro­vė taip pat pa­si­nau­do­jo šia pa­ra­mos rū­ši­mi ir da­bar ne tik tie­sio­giai par­duo­da sa­vo ko­o­pe­ra­ty­vo na­rių už­au­gin­tą pro­duk­ci­ją klien­tams, bet ir pla­nuo­ja plės­ti sa­vo veik­los ga­li­my­bes.

Anot pa­šne­ko­vo, min­tis steig­ti ko­o­pe­ra­ti­nę ben­dro­vę prieš dau­giau nei dve­jus me­tus ki­lo Lie­tu­vos eko­lo­gi­nių ūkių aso­cia­ci­jos na­riams, ši aso­cia­ci­ja da­ly­va­vo ir for­muo­jant pra­di­nį ka­pi­ta­lą. „Į „BIO LEUA“ su­si­bū­rė da­lis aso­cia­ci­jos na­rių, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas. – Dėl to ir mū­sų ben­dro­vės pa­va­di­ni­mas su­si­jęs su eko­lo­gi­ja bei aso­cia­ci­jos san­trum­pa.“

Ben­dro­vės di­rek­to­riaus tei­gi­mu, dau­gu­ma ko­o­pe­ra­ty­vo na­rių yra eko­lo­gi­niai grū­di­nes kul­tū­ras au­gi­nan­tys ūkiai, to­dėl jiems ki­lo min­tis, kad rei­kė­tų kur­ti di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę, kar­tu spręs­ti pro­ble­mas, kur re­a­li­zuo­ti sa­vo už­au­gin­tą pro­duk­ci­ją. „Ki­lo min­tis, kad nau­din­giau­sia grū­dus su­le­sin­ti Lie­tu­vo­je au­gi­na­moms viš­toms de­dek­lėms, to­dėl at­ėjo su­pra­ti­mas, kad rei­kia ne tik ieš­ko­ti rin­kų, bet ir į vie­ną vie­tą su­bur­ti di­des­nius kie­kius grū­dų, – ben­dro­vės pra­džią pri­si­mi­nė N. Dub­ni­ko­vas. – Su­pra­to­me, kad tai įma­no­ma tik su­si­ko­o­pe­ra­vus. Pa­vie­niui – kad ir koks bū­tum di­de­lis, vis tiek esi ma­žas. Tuo la­biau kad vie­nam ūki­nin­kui vie­tos rin­ko­je kil­tų pro­ble­mų su pro­duk­ci­jos – kiau­ši­nių, viš­tie­nos – re­a­li­za­ci­ja.“ Pa­sak pa­šne­ko­vo, gy­ve­ni­mas pa­ro­dė, jog su­si­bur­ti ver­tė­jo. Šian­dien ŽŪKB „BIO LEUA“ veik­los kryp­tis yra ne vien grū­di­nių bei ankš­ti­nių kul­tū­rų eks­por­tas, bet ir eko­lo­gi­nių pro­duk­tų pre­ky­ba.

 

Asor­ti­men­tas – net iš­ran­kiau­siam klien­tui

Pa­sak ben­dro­vės di­rek­to­riaus, pa­si­nau­do­jęs KPP pa­ra­ma ko­o­pe­ra­ty­vas Kau­ne iš­si­nuo­mo­jo pa­tal­pas, ku­rio­se įsi­kū­rė par­duo­tu­vė „Ru­pūs mil­tai“. Pa­ra­mos lė­šos dau­giau­sia ir bu­vo pa­nau­do­tos pa­tal­pų nuo­mos, par­duo­tu­vės dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio bei lo­gis­ti­kos pa­slau­gų iš­lai­doms deng­ti. Anot N. Dub­ni­ko­vo, par­duo­tu­vė­je pre­kiau­ja­ma įvai­rio­mis lie­tu­viš­ko­mis pre­kė­mis – be­veik vis­kuo, ką už­au­gi­na Lie­tu­vo­je vei­kian­tys eko­lo­gi­niai ūkiai: mė­sa, pie­no pro­duk­tais, grū­dais ir jų ga­mi­niais, duo­nos ga­mi­niais, alie­ju­mi, me­du­mi.

„Mū­sų pa­grin­di­nis iš­skir­ti­nu­mas ir po­žy­mis – tai lie­tu­viš­kos kil­mės na­cio­na­li­nės ko­ky­bės eko­lo­gi­nė pro­duk­ci­ja, – sa­kė pa­šne­ko­vas. – Mū­sų pa­grin­di­nis pir­kė­jas, ži­no­ma, ei­li­nis Lie­tu­vos žmo­gus, ver­ti­nan­tis ko­ky­biš­kus ga­mi­nius. Taip pat vie­nas pa­grin­di­nių mū­sų klien­tų yra Ho­re­ca sek­to­rius, ku­rio pa­grin­di­niai klien­tai – res­to­ra­nai, vieš­bu­čiai bei ki­tos mai­ti­ni­mo įstai­gos. No­ri­me plės­tis ir į vie­šo­jo mai­ti­ni­mo sek­to­rių bei tiek­ti mais­tą, pa­vyz­džiui, vai­kų dar­že­liams.“

Anot ben­dro­vės di­rek­to­riaus, ša­lia par­duo­tu­vės vei­kia ser­ti­fi­kuo­ta mė­si­nė, ku­rio­je ga­mi­na­mi eko­lo­giš­ki ser­ti­fi­kuo­ti pro­duk­tai iš jau­tie­nos, viš­tie­nos, avie­nos. Pa­sak pa­šne­ko­vo, pro­duk­ci­ją par­duo­tu­vei dau­giau­sia tie­kia ko­o­pe­ra­ty­vo na­riai, ta­čiau yra ir tie­kė­jų eko­lo­gi­nių ūkių, ne­pri­klau­san­čių ŽŪKB „BIO LEUA“. N. Dub­ni­ko­vas vy­lė­si, kad jie ka­da nors pri­si­jungs prie ben­dro­vės.

 

Pa­ra­ma nau­din­ga ir ben­dro­vei, ir na­riams

Pa­sak pa­šne­ko­vo, ne tik pa­ti KPP pa­ra­ma bu­vo stip­rus rams­tis vys­tant ver­slą, bet ga­li­my­bė gau­ti to­kią pa­ra­mą su­vei­kė kaip po­stū­mis bei pa­ska­ti­ni­mas. „Be pa­ra­mos bū­tu­me sun­kiai ap­si­spren­dę įgy­ven­din­ti šį pro­jek­tą, – tei­gė N. Dub­ni­ko­vas. – Tie­sa, vyk­dant to­kį mul­ti­funk­ci­nį ir pla­čiais už­mo­jais grįs­tą pro­jek­tą kaip mū­sų, pa­ra­mos lė­šų pa­si­ro­dė ma­žo­ka, bet vis tiek tai bu­vo ge­ra pa­spir­tis. Tai­gi, veik­los pra­džiai pa­ra­ma – la­bai ge­rai. Ti­ki­mės jos gau­ti ir dau­giau. Be abe­jo, vi­lia­mės, kad mū­sų pro­jek­tas vys­ty­sis sėk­min­gai. Mū­sų part­ne­riams ūki­nin­kams jis taip pat nau­din­gas, nes su­tei­kia ga­li­my­bę re­a­li­zuo­ti pa­ga­min­tą ar už­au­gin­tą pro­duk­ci­ją.“

Kaip tei­gė ben­dro­vės di­rek­to­rius, pro­jek­tas „Ru­pūs mil­tai“ – sa­vo­tiš­kas rin­kų ieš­kik­lis, nes re­a­guo­ja­ma į klien­tų po­rei­kius bei pa­gei­da­vi­mus, ste­bi­ma, kur ko trūks­ta. „Pa­vyz­džiui, pa­ju­to­me, kad trūks­ta eko­lo­giš­kos mė­si­nės viš­tie­nos, tai pa­ska­ti­no vie­ną iš mū­sų ko­o­pe­ra­ty­vo pa­ji­nin­kų im­tis eko­lo­gi­nės mė­si­nės viš­ti­nin­kys­tės“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

 

Pa­ra­mos lė­šų per­nai už­te­ko vi­siems

Pa­ra­ma pa­gal KPP prie­mo­nės „Ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma trum­poms tie­ki­mo gran­di­nėms ir vie­tos rin­koms ska­tin­ti vie­tos lyg­me­niu“ skir­ta no­rin­tiems ben­dra­dar­biau­ti že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų tie­ki­mo sri­ty­je bei taip kur­ti trum­pą­sias že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų tie­ki­mo gran­di­nes ir jo­se da­ly­vau­ti. 2020 m. šios prie­mo­nės pa­raiš­kos bu­vo ren­ka­mos tri­mis eta­pais. Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros (to­liau – NMA) duo­me­ni­mis, pas­ku­ti­nia­me – tre­čia­ja­me – eta­pe bu­vo su­rink­ta 13 pa­raiš­kų. Pa­reiš­kė­jai iš vi­so pa­pra­šė 1 453 380 eu­rų pa­ra­mos sa­vo pro­jek­tams įgy­ven­din­ti. Pra­šo­ma su­ma ne­vir­ši­ja šiam pa­raiš­kų rin­ki­mo eta­pui skir­to­sios pa­ra­mos su­mos (1 618 739 Eur), tad vi­siems pa­tei­ku­sie­siems do­ku­men­tus pa­ra­mos lė­šų pa­ka­ko.

Ant­ruo­ju pa­raiš­kų pa­gal šią prie­mo­nę pri­ėmi­mo eta­pu, vy­ku­siu ge­gu­žės 7–bir­že­lio 4 d., bu­vo su­rink­ta kiek ma­žiau pa­raiš­kų – 12, ben­dra pa­pra­šy­ta pa­ra­mos su­ma bu­vo 1 132 337 eu­rai. Tai­gi, iš vi­so per­nai 25 pa­reiš­kė­jai nu­spren­dė pa­si­nau­do­ti siū­lo­ma Eu­ro­pos že­mės ūkio fon­do kai­mo plėt­rai ir Lie­tu­vos biu­dže­to pa­ra­ma kur­ti trum­pą­sias že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų tie­ki­mo gran­di­nes ir jo­se da­ly­vau­ti (pir­muo­ju pa­raiš­kų su­rin­ki­mo lai­ko­tar­piu, vy­ku­siu Lie­tu­vo­je pa­skelb­to ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu, nuo ko­vo 16 d. iki ba­lan­džio 28 d., pa­raiš­kų ne­gau­ta).

 

logo

Užs. Nr. 013

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.