Nr. 139 (33369)

2019-12-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 139 (33369) skaitykite:

 • Ne­įti­kė­ti­na, bet fak­tas: aly­tiš­kiams jų Ka­lė­dų eg­lė – pa­ti gra­žiau­sia
 • Gy­ven­to­jai skun­džia­si elek­tros pa­sto­tės ke­lia­mu triukš­mu
 • Li­ko tik ke­le­tas lais­vų vie­tų  į sa­vait­ga­lio sto­vyk­lą Ne­mu­nai­ty­je
 • Pus­an­tros sa­vai­tės iki Ka­lė­dų – pus­ma­ra­to­nis pės­čio­mis (ne lai­kui) per Aly­taus til­tus ir til­te­lius  
 • Ju­bi­lie­ji­nis ad­ven­to-Ka­lė­dų kon­kur­sas „Le­liu­moj” su­lau­kė re­kor­di­nio da­ly­vių skai­čiaus
 • Adam­sų šei­my­nė­lė – at­virkš­ti­nio bū­do!
 • Kompensacijos ūkininkams – iki gegužės
 • Pro­fe­so­rius Sau­lius Ke­tu­ra­kis: kas ben­dro tarp dirb­ti­nio in­te­lek­to ir XVI­II a. me­cha­ni­nio ro­bo­to?
 • Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas pa­si­ra­šė įsta­ty­mą, lei­džian­tį žur­na­lis­tus įvar­dy­ti „už­sie­nio agen­tais”
 • Greta Thunberg vienai dienai taps populiarios BBC laidos redaktore
 • „Ypa­tin­gas gro­žis” Aly­tu­je
 • Po­ezi­jos žo­džiai ne­pai­so sie­nų
 • Nei žu­vis, nei mė­sa
Anks­tų pra­ėju­sio penk­ta­die­nio, lap­kri­čio 22-osios, ry­tą ne­ti­kė­to ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų bei Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos...
Taip sa­ko kau­nie­tis fo­to­gra­fas Vy­tis Šu­lins­kas, Aly­tu­je ati­da­ręs pa­ro­dą „Sep­tin­to­ji die­na“, ku­rią ki­no te­at­ro „Dai­na­va“ fo­jė ga­li­ma pa­žiū­rė­ti iki gruo­džio 29 die­nos....
Šiomis dienomis, klestint elektroninei prekybai ir mainantis įvairiais siuntiniais su giminaičiais ar draugais iš kitų šalių, labai aktualu tampa kokybiškas kurjerių darbas ir būdai tai užtikrinti....
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į vidaus reikalų ministrę Ritą Tamašunienę, įžvelgdamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo...
Labai daug gyventojų dirba lauke. Tokiems darbuotojams visada tenka taikytis prie lietaus, vėjo, karštos saulės, o žiemą – šalčio. Norint apsisaugoti nuo šalčio ne visada svarbiausia yra kuo storesni...
Po ilgos ir sunkios ligos Anapilin išėjo ilgametis Alytaus miesto švietimo, kultūros ir meno darbuotojas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas Kazimieras Juozas Muzikevičius. Jis...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.