Už­draus­ta ne­le­ga­laus žu­vų ce­cho veik­la, pa­im­ta dau­giau nei tūks­tan­tis met­rų žve­jy­bos tin­klų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2019 Lapkritis 26
tinklai
Aplinkosaugininkai rado ir pa­ė­mė ne­le­ga­liai lai­ko­mus ne mė­gė­jiš­kai žve­jy­bai skir­tus įran­kius – 23 sta­to­muo­sius tin­klus, ku­rių ben­dras il­gis 1 tūkst. 260 met­rų. Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai už­draudė na­mų są­ly­go­mis vyk­dy­to žuvų ce­cho ne­le­ga­lią veik­lą.
Anks­tų pra­ėju­sio penk­ta­die­nio, lap­kri­čio 22-osios, ry­tą ne­ti­kė­to ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų bei Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ins­pek­to­rių vi­zi­to su­lau­kė Aly­taus ra­jo­ne, Pu­nios se­niū­ni­jo­je, Me­dukš­tos kai­me, so­dų ben­dri­jo­je „Dzū­ki­ja“ tė­vų na­me šei­mi­nin­kau­jan­tis Vi­tas An­driuš­ke­vi­čius. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus į šią so­dy­bą at­ve­dė vyk­dy­tas rei­das sie­kiant nu­sta­ty­ti žve­jy­bos bra­ko­nie­rius, o juo me­tu iš­aiš­kė­jo ir ne­le­ga­lus žu­vų per­dir­bi­mo ce­chas, ir lai­ko­mos kon­tra­ban­di­nės ci­ga­re­tės bei dy­ze­li­nis ku­ras.

Eks­per­tai tirs elek­tri­nį žūk­lės apa­ra­tą

Me­dukš­tos kai­me, so­dų ben­dri­jo­je „Dzū­ki­ja“, esan­čio­je V.An­driuš­ke­vi­čiaus tė­vų so­dy­bo­je  Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nai ra­do ir pa­ė­mė ne­le­ga­liai lai­ko­mus ne mė­gė­jiš­kai žve­jy­bai skir­tus įran­kius – 23 sta­to­muo­sius tin­klus, ku­rių ben­dras il­gis 1 tūkst. 260 met­rų, 20 eže­ri­nių gau­dyk­lių ir elek­tri­nį žūk­lės apa­ra­tą.

Pas­ta­ra­sis, kaip pra­ne­ša Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas, bus per­duo­tas ištirti eks­per­tams dėl jo tin­ka­mu­mo nau­do­ti žve­jy­bai.

Eks­per­tams nu­sta­čius, kad tai vei­kian­tis elek­tros žūk­lės apa­ra­tas, tu­rė­tų bū­ti ini­ci­juo­ja­ma bau­džia­mo­sios by­los pro­ce­dū­ra.

Už ne mė­gė­jų žve­jy­bos įran­kių lai­ky­mą ne­tu­rint nu­sta­ty­tos for­mos lei­di­mo so­dy­bos sa­vi­nin­kui pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są gre­sia bau­da nuo 60 iki 200 eu­rų kar­tu su šių prie­mo­nių kon­fis­ka­vi­mu.

Kaip sa­kė V.An­driuš­ke­vi­čius, vi­si šie įran­kiai jam ne­pri­klau­so: „Ka­dan­gi ras­ti ma­no so­dy­bo­je, tai man ir ver­čia­ma kal­tė.“

Kaip skel­bia Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas, tę­siant pa­tik­ri­ni­mą su­lai­ky­ti to­je pa­čio­je so­dy­bo­je gy­ve­nan­tys du as­me­nys už ne­tei­sė­tą žve­jy­bą sta­to­mai­siais tin­klais Laz­di­jų ra­jo­ne esan­čia­me Pa­laz­di­jo eže­re. Pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są jiems gre­sia bau­dos nuo 120 iki 300 eu­rų su pen­kių sta­to­mų­jų tin­klų ir plas­ti­ki­nės val­ties kon­fis­ka­vi­mu. Už tris drau­džia­mu bū­du su­gau­tus kar­šius ir du ki­log­ra­mus ka­ro­sų as­me­nys tu­rės at­ly­gin­ti gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą, ku­ri sie­kia be­veik 200 eu­rų.

Su­lai­ky­ti as­me­nys ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams ge­rai ži­no­mi, ne kar­tą baus­ti už žve­jy­bą drau­džia­mais ne mė­gė­jų žve­jy­bos įran­kiais. 

Ka­dan­gi so­dy­bo­je dar ras­ta ne­tei­sė­tai įsi­gy­tų ir laikomų ak­ci­zi­nių pre­kių – kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių ir 180 lit­rų dy­ze­li­nio ku­ro, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na dėl ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių įsi­gi­ji­mo. Už tai so­dy­bos sa­vi­nin­kui gre­sia pi­ni­gi­nė bau­da.

Mi­nė­tų pre­kių ras­ta per ma­žas kie­kis, to­dėl bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė ne­ga­li bū­ti tai­ko­ma.

Pa­sak V.An­driuš­ke­vi­čiaus, ras­ti tik ke­li pa­ke­liai ci­ga­re­čių, o dy­ze­li­nio ku­ro įsi­gy­ta sa­vo po­rei­kiams.

„Pre­ky­bos ne­vyk­džiau, pro­duk­ci­ją ruo­šiau­si sau“

Aly­taus vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba informaciją apie Me­dukš­tos kai­me ap­tik­tą ne­le­ga­lų žu­vų ce­chą ga­vo iš ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų. Iki šiol tar­ny­bai toks ce­chas ne­bu­vo ži­no­mas.

Kaip sa­kė šios tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Ro­mas Čer­nius, iš kar­to bu­vo už­draus­ta na­mų są­ly­go­mis vyk­dy­ta šio ce­cho ne­le­ga­li veik­la.

Pa­tik­ri­ni­mo me­tu ras­ta ne­žen­klin­tų ir be įsi­gi­ji­mo do­ku­men­tų 191 ki­log­ra­mas su­šal­dy­tų žu­vų, 98 ki­log­ra­mai sū­dy­tų sil­kių ir 32 ki­log­ra­mai rū­ky­tų kar­pių.

Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ins­pek­to­riai už­fik­sa­vo, kad žu­vys bu­vo per­dir­ba­mos an­ti­sa­ni­ta­ri­nė­mis są­ly­go­mis, ma­žo­se, ne­šva­rio­se, mais­tui tvar­ky­ti ne­pri­tai­ky­to­se pa­tal­po­se. Rū­ky­ti žu­vies ga­mi­niai bu­vo lai­ko­mi ga­ra­že ir ant lau­ke įreng­tų len­ty­nų, ne­ap­sau­go­ti nuo at­mo­sfe­ros ter­ša­lų.

Ga­my­bo­je nau­do­ja­mi in­dai – ne­tin­ka­mi mais­tui, ne­šva­rūs, su­si­dė­vė­ję, pa­žeis­ti ko­ro­zi­jos.

R.Čer­niaus tei­gi­mu, ši ne­le­ga­li veik­la tuoj pat už­draus­ta, ce­cho sa­vi­nin­kas įpa­rei­go­tas 321 ki­log­ra­mą žu­vų ir jų ga­mi­nių su­nai­kin­ti uti­li­za­vi­mo įmo­nė­je.

Už to­kią ne­le­ga­lią veik­lą V.An­driuš­ke­vi­čiui pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są gre­sia bau­da nuo 60 iki 140 eu­rų.

Vakar jam už nelegalaus žuvų cecho veiklą Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas skyrė 60 eurų baudą ir nurodė sunaikinti rastą produkciją.

„Pre­ky­bos ne­vyk­džiau, pro­duk­ci­ją ruo­šiau­si sau. Ne­su­pran­tu, ko­dėl ją tu­riu su­nai­kin­ti, jei­gu jos ne­si­ruo­šiu par­duo­ti, tai sa­viems po­rei­kiams skir­tos žu­vys“, – tvir­ti­no ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, po­li­ci­nin­kų bei Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ap­lan­ky­tas Me­dukš­tos kai­me šei­mi­nin­kau­jan­tis vy­ras.

Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas R.Čer­nius pa­reiš­kė, kad žu­vų per­dir­bi­mo ce­chas ga­lės veik­ti tik tu­rint jo va­do­vau­ja­mos tar­ny­bos iš­duo­tą lei­di­mą to­kiai veik­lai: „Tam tu­ri bū­ti įreng­tos hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čios pa­tal­pos, jo­se nuo­lat pa­lai­ko­ma šva­ra, nau­do­ja­mi mais­tui pri­tai­ky­ti įran­kiai, pro­duk­ci­ja pri­va­lo tu­rė­ti įsi­gi­ji­mą pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus.“

 

  Komentaras

  tikra tiesa nes prie ezero gyvenantis zmogus negali net buciuko pasistatyti o kai tokia imone sukurena tiek padangu tai nieko kontroliuoti nereikia bet cia lietuva cia jau svogeriu krastas

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.